View Single Post
  #1  
Old 07-09-2018, 12:21 AM
vuhoamarket79 vuhoamarket79 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Posts: 5
Sang g?p quán cafe qu?n tân phú

Sang G?p Quán Cafe nhà nguyên ca t?i qu?n tân phú

Do nhu c?u thay ??i ch? ? mình c?n sang quán cafe có m?t b?ng la? nha? nguyên c?n: ngang 4m. dài 20m. 1 trêt. 1 l?ng. 1 lâ?u.1 sân th??ng .Co? 4 pho?ng.3 tolet gia? thuê 10tr/tha?ng

Thích h?p cho c? gia ?ình v? ch?ng con cái l?u trú và kinh doanh cafe
Gia? sang 55tr ?ã bao g?m C?c nha? 15tr
Sang toàn b? bàn gh? và thi?t b? ?ã có s?n c?a quán
V? trí thu?n l?i g?n Big C - ch? Tân Phú Trung - Tr??ng h?c

?i?n tho?i 016-sáu-tám-000624 - Ph??ng
??a ch?: 71 lê sao. ph???ng phu? thanh. quân tân phu?
Reply With Quote