View Single Post
  #1  
Old 07-19-2019, 10:43 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
4 ?i?m y?u c?a máy l?nh t? ??ng ( LG , Reetech ) khi l?p trong phòng di?n tích nh?

Gi?i thi?u 2 dòng máy l?nh t? ??ng ch?y nh?t th? tr??ng hi?n nay vói giá r? nh?ng ch?t l??ng ch?ng kém ai.

V?i dòng máy l?nh t? ??ng LG công su?t 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp :

*** V? kh? n?ng làm mát: Máy l?nh t? ??ng LG Inverter có công su?t l?n th??ng dành cho m?t kho?ng không gian b? và c?n ??n vi?c làm mát nhanh chóng. Kh? n?ng ??a gió xa lên ??n 20 mét trong khi các th??ng hi?u khác ch? ho?t ??ng trong ph?m vi 10 mét tr? l?i ?ã khi?n cho không gian ???c h??ng m?t làn gió trong lành h?n, thoáng ?ãng h?n mà không lo s? s? b? ng?p ho?c khó th?. H?n n?a, xu?t phát ?i?m c?a máy l?nh t? ??ng 10hp này là Hàn Qu?c, cho nên b?n không c?n ph?i lo làn gió c?a nó gay g?t mà ng??c l?i r?t nh? nhàng ??y.

*** V? nét ??p th?m m? c?a máy l?nh t? ??ng LG : Có nhi?u ng??i cho r?ng, th? ?ánh g?c khách hàng l?n ??u tiên không ph?i là ch?t l??ng mà là thi?t k? hình dáng, ?n t??ng ph?i t?t thì m?i vi?c ??ng sau m?i thu?n l?i, ?ó là quan ni?m ?úng và không h? sai. Máy l?nh t? ??ng LG Inverter ???c ra ??i ? m?t ??t n??c yêu cái ??p ??n gi?n nh?ng ??y tráng l?, vì th? mà nét ??p c?a nó càng ???c ?ánh giá cao h?n so v?i nh?ng thi?t k? c?a các th??ng hi?u khác.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.comG?p g? “cha ??” c?a máy l?nh t? ??ng 10hp LG Inverter.
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

( liên h? tr?c ti?p ?? d??c t? v?n k? h?n nhé )
Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

1. LG – m?t th??ng hi?u n?i ti?ng c?a Hàn Qu?c, ra ??i vào n?m 1947, và tính ??n nay ?ã g?n 70 n?m tu?i, tu?i c?a s? tr??ng t?n và phát tri?n th?t s?.
2. Th? m?nh v? s? nh? nhàng, tinh t? chu?n Á ?ông chính là “l?c hút” m?nh m? nh?t, mang v? cho LG nh?ng c? h?i kh?ng ??nh mình.
3. LG không ph?i là m?t t?p ?oàn chuyên v? s?n xu?t ?i?u hòa không khí tuy nhiên nh?ng thành t?u mà nó mang l?i to l?n và kh?ng ??nh v? th? LG ngày m?t v?ng ch?c h?n.

*** Máy l?nh t? ??ng 10hp LG Inverter không ch?n cho mình con ???ng là l?i mòn ?? ti?p t?c phát tri?n, mà là ng??c l?i.

· N?u các th??ng hi?u kia ??y m?nh vi?c s?n xu?t máy l?nh dòng Tiêu chu?n nh?m ?áp ?ng th? hi?u c?a ng??i tiêu dùng, thì LG ch?n cách h??ng t?i gi?i pháp ti?t ki?m lâu dài.

· Máy l?nh t? ??ng 10hp LG Inverter ch? có m?t dòng Inverter, h?n th? n?a, giá c? l?i ph?i ch?ng và “m?m” nh?t trên th? tr??ng. ?ây chính là m?t thành công c?a LG mà

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

Máy l?nh Reetech n?i ti?ng b?i s? b?n cùng m?u mã thi?t k? ??t chu?n qu?c t?, cho nên không còn nghi ng? gì khi b? 3 s?n ph?m này c?a Reetech t? máy l?nh t? ??ng Reetech , máy l?nh âm tr?n cho ??n tre t??ng luôn ???c khách hàng r?t tin dùng không ch? là Vi?t Nam mà còn là trên th? tr??ng th? gi?i.Máy l?nh t? ??ng ch?t l??ng Reetech

· T?c ?? làm l?nh nhanh nh?t trong t?t c? các th??ng hi?u hi?n có trên th? tr??ng.
· Ho?t ??ng b?n, tuy có gây ra m?t chút ti?ng ?n nh?ng c?ng không ?nh h??ng gì nhi?u ??n không gian.
· Có ch?c n?ng t? kh?i ??ng l?i, t? chu?n ?oán h?ng hóc và ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i.
· Giá tham kh?o: 19.400.000? – 99.000.000? (2.5hp – 16hp).

Tóm l?i m?i dòng ??u có ?u ?i?m n?i tr?i riêng, hãy xem xét k? tr??c khi l?p ??t 1 trong 2 dòng máy l?nh t? ??ng LG hay máy l?nh t? ??ng Reetech này nhé.
Reply With Quote