View Single Post
  #1  
Old 07-21-2019, 10:42 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
8 nguyên t?c vàng m? c?n b? túi khi cho tr? n?m v?i máy l?nh tránh gây b?nh cho tr?

B?t c? vi?c gì c?ng ??u ph?i có nh?ng lu?t l? c?a nó nh?m ??m b?o an toàn, v?y b?n ?ã bi?t nh?ng l?u ý c?a vi?c cho tr? s? sinh và tr? nh? n?m máy l?nh ch?a? Hãy ?? chúng tôi “mách b?n” nh?ng l?u ý ?y nhé.

1. Tr? s? sinh r?t d? b? nhi?m l?nh do ?ã quen v?i môi tr??ng trong b?ng m? (t? 37,5 – 38oC) ==>> C?n ?i?u ch?nh nhi?t ?? phòng cao t? 27 - 28 ?? C vào ban ngày và 28 - 29 ?? C vào ban ?êm.

2. N?u th?i ti?t không quá nóng không c?n thi?t cho tr? s? sinh n?m máy l?nh.

3. M? nên cho bé m?c qu?n áo, mang bao tay, v? chân, ??i m? và ??p ch?n m?ng khi n?m máy l?nh; chú ý thay tã th??ng xuyên ?? tránh bé b? c?m l?nh.

4. Ngo?i tr? gi?c ng? ?êm, bé không nên n?m máy l?nh quá 4 gi? liên t?c trong ngày. Sau kho?ng 4 ti?ng, m? cho bé ra ngoài nhi?t ?? bình th??ng trong 10-15 phút.
https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

5. N?u th?y tr? ra m? hôi thì c?n lau khô cho tr?, ??c bi?t là vùng l?ng, n?u không tr? có th? s? b? nhi?m b?nh v? ???ng hô h?p.

6. M? nên m? c?a tr??c 10 phút cho bé quen d?n v?i không khí bên ngoài, ?? tránh thay ??i nhi?t ?? ??t ng?t d?n ??n s?c nhi?t.

7. Vi?c n?m máy l?nh c?ng s? có ?nh h??ng ??n ???ng hô h?p c?a bé vì v?y nên nh? m?i cho tr? b?ng dung d?ch n??c mu?i sinh lý ?? gi? ?? ?m c?n thi?t cho c? th?, tránh khô m?i.

8. M? không nên ?? lu?ng h?i l?nh c?a máy l?nh th?i th?ng vào m?t và ??u tr? vì tr? d? b? ng?t m?i, khó th?, viêm h?ng... ==>> M? nên ch?n máy l?nh th? h? m?i có ch? ?? gió t? nhiên ?? t?o s? tho?i mái cho bé và c? nhà.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.comhttps://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Tránh ?? gió th?i th?ng vào ng??i con.

C?a gió máy l?nh th??ng th?i khá m?nh vì nó ph?i làm mát cho c? m?t không gian l?n, chính vì v?y, cho tr? s? sinh n?m máy l?nh không nên ?? bé n?m tr?c ti?p tr??c h?ng gió gây ra các b?nh ?au h?ng, viêm m?i không ?áng có cho con. Bên c?nh ?ó, tr??c khi l?p máy l?nh c?ng nên ch?n m?t ch? mà máy l?nh ít khi th?i t?i ?? b?o ??m cho con.

Nên thông gió phòng máy l?nh th??ng xuyên.

Hàng ngày vào sáng s?m ho?c chi?u t?i, khi tr?i mát d?u, b?n nên m? c?a phòng máy l?nh ?? thông gió, cho không khí trong phòng l?u thông kho?ng 15 phút r?i ?óng c?a l?i.

?ây c?ng là cách ??y vi khu?n gây h?i ra kh?i phòng, ??ng th?i không t?o môi tr??ng thu?n l?i cho vi khu?n ? b?nh, sinh sôi và lây lan. ??c bi?t gia ?ình cho tr? s? sinh n?m máy l?nh, c?n ph?i m? c?a phòng ?? thông gió, ?ón không khí m?i cho tr? d? hít th?, ??y ?? ôxy ?? nhanh l?n h?n.

Tr? s? sinh th??ng có l??ng m? d??i da ít, m?ch máu c?ng ch?a phát tri?n hoàn h?o nh? ng??i l?n nên r?t d? b? s?c nhi?t khi c? th? ?ang nóng mà g?p gió l?nh. Vì th?, n?u bé v?a ? ngoài nóng vào nhà, t?t nh?t nên thay qu?n áo b? ??t m? hôi, lau khô ng??i bé, cho bé ? ngoài phòng máy l?nh m?t lát cho c? th? "ngu?i" b?t r?i m?i vào phòng máy l?nh.
Reply With Quote