View Single Post
  #1  
Old 11-30-2018, 03:54 AM
XenLotus XenLotus is offline
Member
 
Join Date: Mar 2016
Posts: 1
Xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao an toàn cho ng??i s? d?ng

Xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao là dòng xe ?i?n nh?p kh?u nguyên chi?c t? nhà s?n xu?t Dibao ?ài Loan. V?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?t t? thi?t k? cho t?i h? ??ng c? m?i,xe ?i?n Vespas Dibao thu hút s? yêu thích c?a r?t nhi?u khách hàng ? nhi?u ?? tu?i khác nhau.

?ánh giá kh? n?ng v?n hành c?a xe

Dòng xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao ???c s?n xu?t b?ng công ngh? hi?n d?i, trang b? h? ??ng c? bao g?m 5 bình acquy 60V-20Ah có ch?c n?ng ch?ng n??c r?t t?t, ho?t ??ng v?i công su?t 1500W mang l?i hi?u n?ng và t?c ?? cao cho xe. ? ?i?u ki?n bình th??ng, ???ng xá b?ng ph?ng, t?i tr?ng xe trong m?c cho phép và l??ng ?i?n n?ng là 100% xe có th? ??t v?n t?c l?n kho?ng t? 50 - 60km/h và quãng ???ng ?i ???c kho?ng t? 70-80km.
>> https://xedien.com.vn/dibaoM?t vài ??c ?i?m n?i b?t c?a xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao

Khung xe s? d?ng v?t li?u thép ch?ng g? và có ?? c?ng cao giúp xe ch?u t?i tr?ng lên ??n 160kg. M?t ??ng h? Vespas Dibao ???c thi?t k? tinh x?o, s?c nét hi?n th? rõ thông tin v? t?c ?? v?n hành, ?èn chi?u sáng, ?èn xinhan và l??ng ?i?n n?ng c?a xeC?p tr??c có khóa an toàn có th? ??ng ???c ?? cá nhân, c?p sau siêu r?ng có th? ?? v?a 2 m? b?o hi?m. Các nút ?i?u khi?n ???c b? trí h?p lý trên h? th?ng tay ga, giúp ng??i dùng ch? ??ng h?n trong vi?c ?i?u khi?n xe

Phanh ??a cao c?p, ?èn h?u thi?t k? ??p m?t, ?èn pha chi?u sáng hi?u qu?. Bánh xe tr??c có kích th??c t??ng ??i l?n, k?t h?p v?i th?ng phanh ??a t?o l?c phanh l?n nh? ma sát c?a má và ??a phanh thông qua l?c d?n ??ng d?u phanh, an toàn h?n khi d?ng xe ??t ng?t. Ph?n ?uôi xe có thi?t k? cong r?t th?i trang và cá tính dành cho các b?n tr?. Bánh xe sau s? d?ng phanh c? an toàn. K?t h?p v?i gi?m xóc th?t ??u phía tr??c và gi?m xóc lò xo phía sau giúp xe v?n hành êm ái khi ch?u t?i tr?ng cao.
>> http://xedapchaydien.vn/

Vespas Dibao an toàn cho ng??i s? d?ng, B? chìa khóa ?i?n hi?n ??i giúp xe an toàn h?n kh?i nh?ng k? x?u có ý ?? tr?m xe.B?n có th? yên tâm ??ng hành cùng xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao trên m?i n?o ???ng.
Reply With Quote