View Single Post
  #1  
Old 04-25-2018, 04:21 AM
betutivn betutivn is offline
Member
 
Join Date: Apr 2018
Posts: 1
Nh?ng cách ch?m sóc tr? ?? t?ng cân hi?u qu?

<div style="background: #e4f2e7; padding: 5px 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; -webkit-border-radius: 7px; -ms-border-radius: 7px; -o-border-radius: 7px; position: relative; border: 1px dashed gray;">
<h2 style="text-align: justify; margin: 0in 0in 8pt;"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%">Hi?n nay, có r?t nhi?u b?c cha m? vô cùng lo l?ng khi bé con c?a mình dù ?n nhi?u nh?ng v?n ch?m t?ng cân. V?i tình tr?ng này, b?n c?n ph?i tìm hi?u nh?ng nguyên nhân tr?c ti?p khi?n bé ch?m t?ng cân, ??ng th?i c?ng ph?i thay ??i thói quen ?n u?ng và l?a ch?n nh?ng th?c ph?m giàu ch?t dinh d??ng b? sung cho con m?i ngày. D??i ?ây là 4 <a href="http://betuti.vn/4-cach-cham-soc-tre-de-tang-can"><b>cách ch?m sóc tr? ?? t?ng cân</b></a> mà b?t c? b?c làm cha, làm m? nào c?ng c?n ph?i bi?t.</span></span></span></span></span></strong></h2></div>
<h3 style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Th? 1: Hãy tìm hi?u nguyên nhân khi?n bé ch?m t?ng cân</span></span></span></b></span></span></span></h3>
<p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Thông th??ng, tr? em khá l??i ?n th? nh?ng n?u bé nhà b?n v?n ?n u?ng ??y ?? mà v?n không béo thì nh?t ??nh b?n ph?i tìm hi?u nguyên nhân ?? có cách kh?c ph?c. Theo ?ó, có r?t nhi?u y?u t? khi?n tr? không l?n ???c ?ó có th? là b? ?m hay có v?n ?? v? tâm lý. Ngoài ra, các v?n ?? v? hormone ho?c ti?u ???ng c?ng có th? là nguyên nhân gây ra tình tr?ng trên.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;"><img data-thumb="original" src="//bizweb.dktcdn.net/100/261/153/files/cach-cham-soc-tre-7-thang-tuoi-1.jpg?v=1521105347840" /></p>
<p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Khi b? d? ?ng v?i th?c ph?m ho?c r?i lo?n tiêu hóa, bé c?ng có th? s? không còn h?ng thú v?i vi?c ?n u?ng khi?n không th? t?ng cân. Bên c?nh ?ó, khi tr? b? ?m mà ba m? cho u?ng thu?c c?ng có th? làm gi?m s? thèm ?n. M?t y?u t? n?a có th? do tr? ch?y nh?y, vui ch?i nhi?u c?ng tiêu hao nhi?u calo c?ng khi?n tr? ch?m t?ng cân h?n. Do ?ó, cha m? c?n theo dõi tr? th??ng xuyên ?? tìm nguyên nhân chính xác khi?n tr? ch?m l?n . T? ?ó, b?n m?i có th? ??a ra <b>cách ch?m sóc tr? ?? t?ng</b> <b>cân </b>t?t nh?t và phù h?p nh?t v?i tình hình c?a bé.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt; margin-right:0in; margin-left:0in"><strong>&gt;&gt;&gt;<a href="https://betuti.vn/cham-soc-be-suy-dinh-duong">Chia s? Cách ch?m sóc bé suy dinh d??ng T?T NH?T</a></strong></p>
<h3 style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Th? 2: Khám s?c kh?e ??nh k? cho bé</span></span></strong></span></span></span></h3>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-weight:normal">?? ??m b?o s?c kh?e c?a bé luôn t?t, các m? nên cho con khám ??nh k? t?i các b?nh vi?n, phòng khám uy tín. Lúc này, n?u bé b? d? ?ng th?c ph?m, r?i lo?n tiêu hóa ho?c các b?nh khác khi?n s?t cân thì các bác s? s? nhanh chóng phát hi?n và ??a ra cách ?i?u tr? k?p th?i. </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Cách ch?m sóc tr? ?? t?ng cân</span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-weight:normal"> mà các chuyên gia y t? ??a ra s? r?t có ích cho quá trình phát tri?n c?a bé. Vì th?, các b?c nh?t ??nh ph?i chú ý ghi nh? ?? ch?m sóc con mình mau l?n, kh?e m?nh.</span></span></span></strong></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in">&nbsp;</p>
<h3 style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Th? 3: </span></span></strong><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">Tr? s? sinh</span></span></span></span></b><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">&nbsp;c?n có ch? ?? ch?m sóc ??c bi?t</span></span></strong></span></span></span></h3>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">S? phát tri?n cân n?ng c?a bé s? sinh s? khác v?i nh?ng bé l?n h?n nên cha m? c?n có s? theo dõi và ch?m sóc k? l??ng, ??c bi?t h?n. Lý do các bé s? sinh ch?m t?ng cân th??ng do ch?t l??ng c?a s?a m?, cho con bú không ?úng cách ho?c liên quan ??n v?n ?? ???ng ru?t. Chính vì v?y, các b?c cha m? c?n tham kh?o ý ki?n c?a bác s? khi tr? t?ng cân ch?m. </span></span></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">B?n c?n l?ng nghe k? càng nh?ng l?i khuyên v? ch? ?? dinh d??ng t?t nh?t c?ng nh? có nh?ng xét nghi?m c?n thi?t theo s? h??ng d?n c?a bác s?. Theo ?ó, tùy theo tình hình c? th? t?ng bé mà các bi?n pháp kh?c ph?c s? khác nhau. N?u ng??i m? không có ?? s?a thì c?n b? sung s?a theo công th?c bác s? ??a ra. Các m? hãy cho bé ?n nhi?u h?n, cho bú&nbsp;b?t c? khi nào bé ?ói ho?c có th? thay ??i nhãn hi?u s?a c?ng chính là <b>cách ch?m sóc tr? ?? t?ng cân</b> t?t nh?t.</span></span></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in">&nbsp;</p>
<h3 style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Th? 4: Thay ??i ch? ?? ?n u?ng, sinh ho?t cho bé</span></span></strong></span></span></span></h3>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Các b?c cha m? có th? cho bé ?n th??ng xuyên h?n khi bé có d?u hi?u ch?m t?ng cân. B?n c?n cho bé ?n làm nhi?u b?a nh? trong ngày và m?i b?a ch? ?n m?t ít vì tr? em&nbsp;th??ng có d? dày nh? h?n ng??i l?n. Thay vì ?n 3 b?a nh? ng??i l?n, cha m? hãy cho bé ?n 5 ??n 6 b?a m?t ngày, kèm theo hoa qu?, th?c ?n nh?. Ngoài ra, b?t c? khi nào con ?ói m? hãy cho con ?n thêm.</span></span></span></span></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><img data-thumb="original" original-height="640" original-width="640" src="//bizweb.dktcdn.net/100/261/153/files/che-do-an-du-va-can-doi-giup-tre-tang-truong-toi-da.jpg?v=1524537431375" /></span></span></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">?? bé có th? ?n ???c nhi?u h?n, cha m? c?n chú ý t?o không khí vui v? cho b?a ?n. Hãy làm m?i cách ?? con nh?n ra r?ng ?n u?ng là m?t vi?c vô cùng quan tr?ng và thú v?. Nói v?y vì n?u ?? bé c?m th?y gi? ?n nhàm chán ho?c hay b? b? m? ph?t khi ?n thì bé s? không h?ng thú và mu?n ?n nhi?u. </span></span></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in">&nbsp;</p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">??c bi?t, <b>cách ch?m sóc tr? ?? t?ng cân</b> t?t nh?t mà cha m? c?n quan tâm t?i ?ó chính là l?a ch?n các lo?i th?c ph?m giàu ch?t dinh d??ng. B?n hãy lo?i b? nh?ng th?c ph?m không lành m?nh ra kh?i th?c ??n c?a bé nh? bánh ng?t, bánh quy hay th?c ?n nhanh có th? s? khi?n tr? t?ng cân nh?ng l?i không t?t cho s?c kh?e gây nên b?nh ti?u ???ng ho?c b?nh tim. Thay vào ?ó, các m? nên ch?m sóc con b?ng nh?ng lo?i th?c ?n giàu ch?t dinh d??ng b?i chúng cung c?p ?? nh?ng khoáng ch?t c?ng nh? vitamin thi?t y?u c? th? tr? nh?.</span></span></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">?? b?a ?n c?a tr? tr? nên thú v? h?n, b?n nên l?a ch?n th?c ??n phong phú, thay ??i m?i ngày vì n?u ngày nào c?ng ?n m?t món bé s? chán ?n. Hãy cho bé ?n nh?ng ch?t béo lành m?nh nh? ch?t béo t? th?c v?t . Theo ?ó, b?n nên dùng các lo?i d?u h?t lanh, d?u d?a, d?u oliu khi n?u ?n và c?ng có th? cho bé ?n thêm các lo?i h?t nh? h?nh nhân, óc chó, và qu? b? c?ng giúp b? sung ch?t béo có l?i. </span></span></span></span></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><img data-thumb="original" original-height="399" original-width="600" src="//bizweb.dktcdn.net/100/261/153/files/bi-quyet-dung-sua-chua-cho-be-6-thang-tuoi-1.jpg?v=1524537664083" /></span></span></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Ngoài ra, hãy l?a ch?n nh?ng ?? ?n v?t thông minh, lành m?nh có l?i cho s?c kh?e nh? qu? h?ch, táo, pho mát, s?a chua...giúp tr? tâng cân nhanh h?n. ??ng th?i, u?ng n??c ?úng cách c?ng s? giúp tr? nhanh phát tri?n h?n. B?n không nên cho tr? u?ng n??c tr??c b?a ?n khi?n con b? ??y b?ng, không ?n ???c nhi?u. Hãy cho con u?ng s?a chua, n??c hoa qu? m?i ngày ?? t?t cho h? tiêu hóa.</span></span></span></span></span></p>
<p style="margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0in; margin-left:0in"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Cùng v?i ch? ?? ?n u?ng lành m?nh thì vi?c t?p th? d?c c?ng là <b>cách ch?m sóc tr? ?? t?ng cân</b> hi?u quá ?ó. B?n hãy khuy?n khích ho?c cùng con t?p thê d?c ??u ??n m?i ngày thì dù ?n nhi?u nh?ng c? th? c?a bé c?ng không b? m? tích t?. B?n c?n bi?t r?ng, t?p th? d?c th? thao c?ng s? kích thích s? thèm ?n c?a tr? vì v?y hãy ?? bé ch?y nh?y, ch?i ?ùa m?t chút tr??c b?a ?n. Sau ?ó, bé s? h?p thu n?ng l??ng vào c? th? t?t h?n, giúp l?n nhanh và kh?e m?nh khi?n cha m? an tâm h?n r?t nhi?u.</span></span></span></span></span></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt;<a href="https://betuti.vn/cham-soc-em-be-so-sinh">Kinh Nghi?m "Ch?m sóc em bé S? SINH" cho bé KH?E M?NH - THÔNG MINH</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RFZ2e-52FDo" width="640"></iframe></p>
<p><strong>LIÊN H? V?I CHÚNG TÔI ?? ???C T? V?N T?T NH?T<br />
??a ch?: HH4C Kiot 62A - HH4C Linh ?àm, Hoàng Mai, Hà N?i<br />
Hotline: 097 309 08 11 - 0934 582 499<br />
website: <a href="https://betuti.vn">https://betuti.vn</a></strong></p>
Reply With Quote