View Single Post
  #1  
Old 09-22-2019, 11:57 PM
quynhld0011985 quynhld0011985 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 23
Pin Hapor 5G 1440mAh Pin Iphone 5G ch?t l??ng cao

Pin Hapor 5G 1440mAh Pin Iphone 5G chính là s?n ph?m pin ch?t l??ng cao mà Shop Linh Ki?n Ph? Ki?n ?i?n Tho?i R? s? gi?i thi?u ? bài vi?t d??i ?ây. B?n cùng tìm hi?u nhé

Pin Hapor 5G 1440mAh Pin Iphone 5G ch?t l??ng cao có gì ??c bi?t?

T??ng thích m?i phiên b?n IOS
Vòng n?p x? > 800 l?n
An toàn s? d?ng trong nhi?t ?? cao > 45•
Không ?? lo?n c?m ?ng ? % th?p < 5%
???c b?o hành 18 tháng l?i 1 ??i m?i (tính t? ngày kích ho?t mã QR Online)
Pin dung l??ng cao ???c tr?i qua 72 gi? ki?m tra lão hóa nghiêm ng?t
Pin ???c th?c nghi?m t?nh d??i nhi?t ?? cao 45 ?? C nh?m lo?i b? ?i các khuy?t t?t c?a pin
?áp ?ng ?? các tiêu chu?n b?o v? an toàn m?ch ?i?n c?a Apple
Pin ?ã ???c hàng ngàn khách hàng ki?m ??nh và ph?n h?i t?t qua th?i gian dài s? d?ng.


B?n c?n bi?t:

1. Chính sách bán hàng ?i?m Key

2. Chính sách bán hàng Nhà Phân Ph?i

3. Chính sách bán hàng C?a hàng

4. ?i?u kho?n s? d?ng Website

5. Quy ??nh b?o hành s?n ph?m

Khi nào c?n thay Pin Iphone 5G?

iPhone s? d?ng ngu?n pin có ch?t l??ng t?t, song n?u b?n s?c pin và s? d?ng không ?úng cách thì vi?c chai pin có th? x?y ra s?m h?n. M?t s? d?u hi?u cho th?y pin máy iPhone c?a b?n b? chai là gì? Và n?u ?ã b? chai pin thì cách thay pin iPhone th? nào?

– Pin iPhone s?c nhanh ??y và nhanh b? h?t pin. Thông th??ng s? m?t t? 2 ??n 3 ti?ng ?? có th? s?c pin ??y 100%. N?u nh? kho?ng th?i gian này b? rút ng?n ?i t? 30-45 phút, t?c là viên pin trên iPhone c?a b?n ?ã có d?u hi?u b? chai.
– N?u b?n ch? s? d?ng máy v?i các thao tác ??n gi?n nh? nghe g?i, nh?n tin bình th??ng. Không ch?i game, không truy c?p m?ng, hay s? d?ng các ?ng d?ng tiêu hao nhi?u n?ng l??ng mà ch? s? d?ng ???c 1 ngày.
– S?c ??y 100%. Sau ?ó, b?n ít s? d?ng máy mà pin v?n t?t ??u ??u xu?ng 80%, th?m chí 60%.
– Pin còn kho?ng 20%, thông báo pin y?u hi?n lên. Sau ?ó, b?n không s? d?ng gì mà máy b?ng d? s?p ngu?n và báo c?n k?t n?i b? s?c.
– Ph?n tr?m pin nh?y linh tinh, có khi ?ang 100% xu?ng 50%, có khi càng dùng ph?n tr?m pin càng t?ng.
– Ph?n m?t l?ng iPhone có d?u hi?u g? lên do pin b? chai, ph?ng. ?ây là d?u hi?u c?c nguy hi?m, c?n thay th? và tìm hi?u cách thay pin iPhone ngay.


Bên c?nh s?n ph?m pin ch?t l??ng cao cho iPhone 5G Shop Linh Ki?n Ph? Ki?n ?i?n Tho?i R? còn cung c?p r?t nhi?u s?n ph?m pin iPhone ch?t l??ng khác, quý khách hàng quan tâm có th? tham kh?o thêm T?I ?ÂY.
Reply With Quote