View Single Post
  #1  
Old 09-23-2019, 10:55 PM
mer21992 mer21992 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 4
Nh?ng m?u xe ô tô c? giá r? hot nh?t hi?n nay

Ra ??i l?n ??u t? tháng 3 n?m 1987, Kia Pride v?n là phiên b?n khác c?a chi?c Ford Festiva. Chi?c xe ???c trang b? ??ng c? x?ng 1.3l 4 xi-lanh th?ng hàng v?i công su?t 64 mã l?c. Kia CD5 tiêu th? kho?ng 6 – 6,5 lít/100 km n?u ???c b?o trì th??ng xuyên. Tìm hi?u thêm v? h? th?ng Xe H?i Vi?t ?? bi?t thêm phiên b?n xe m?i nh?t.

Fiat Sienna MT 2001

Fiat Siena d??ng nh? là cái tên ?ã “r?i” vào quên lãng trong tâm trí ng??i Vi?t. Nh?ng kho?ng nh?ng n?m ??u 2000, ?ây v?n là chi?c sedan ???c nhi?u ng??i dùng. Và hi?n t?i n?u ai ?ó mu?n mua m?t chi?c sedan c? v?i giá bèo 100 tri?u ??ng thì ch?ng có l?a ch?n nào phù h?p h?n là Siena.Chi?c xe có ???ng nét d? nhìn, kích th??c và công su?t nh?, ?èn pha và l??i t?n nhi?t dài và h?p phía trên c?n tr??c l?n t?o ?n t??ng v?ng chãi. Thân xe h?i ng?n có các ???ng ch?y d?c, n?p ?uôi Siena dáng tròn kh?e l?p ?èn h?u g?n gàng, khi l?t lên ?? l? m?t khoang hàng khá r?ng rãi. Truy c?p link ?? ???c t? v?n giá xe Ford 2019 t?t nh?t hi?n nay.

Dòng xe này có 2 túi khí, h? th?ng gi?i trí g?m ?ài AM/FM, c?a s? và g??ng chi?u h?u ch?nh ?i?n. Có h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, tr? l?c lái, khóa c?a t? xa. Sienna ch?y kh?e và cách âm t?t h?n so v?i xe Nh?t, xe Hàn cùng ??i.

Toyota Fortuner và Toyota Innova

Trong phân khúc xe ?a d?ng, Toyota v?n chi?m ?u th? v?i 2 m?u xe là Fortuner (SUV) và Innova (MPV). ??c bi?t, m?t s? phiên b?n xe Fortuner c? ?ang tr? thành m?t hàng "hot" trên th? tr??ng. Xem thêm: GIÁ CÁC PHIÊN B?N XE FORD ECOSPORT 2018: C?P NH?T M?I NH?T!

Theo kh?o sát, Toyota Fortuner hàng l??t ??i 2016 - 2017 ?ang có giá còn cao h?n giá niêm y?t c?a ??i lý t? 10 - 50 tri?u ??ng. Fortuner các ??i t? 2010 - 2014 c?ng ?ang có l??ng tiêu th? t?t. Giá bán c?a Fortuner ??i 2010 - 2011 n?m trong kho?ng giá 450 - 600 tri?u ??ng; ??i 2012 - 2014 n?m trong kho?ng 650 - 800 tri?u ??ng, ??i 2015 là 850 - 900 tri?u ??ng.

Bên c?nh Fortuner, Toyota Innova c?ng có doanh s? bán xe khá t?t trên th? tr??ng xe c?. Dòng Innova ??i 2015 có giá kho?ng 500 - 550 tri?u ??ng ?ang ???c mua nhi?u nh?t.

KIA Morning hay Hyundai Grand i10

Trong kho?ng giá 300 - 400 tri?u ??ng, không th? không l?a ch?n KIA Morning hay Hyundai Grand i10. L?i th? c?a hai dòng xe này theo ?ánh giá c?a ng??i tiêu dùng là "ngon - b? - r?". Theo m?t s? ??i lý, KIA Morning và Hyundai Grand i10 ??i 2010 - 2014 ?ang có l??ng tiêu th? nhi?u nh?t (kho?ng 250 - 300 tri?u ??ng). Bi?t thêm chi ti?t t?i xehoiviet.com v? m?u xe Ford 2019.Gi?a b?i c?nh nhi?u dòng xe nh?p kh?u ch?a th? v? n??c, các dòng xe ?ã qua s? d?ng ?ang là s? l?a ch?n thay th? ho?c là m?t bi?n pháp t?m th?i trong th?i gian ch? ??i xe nh?p kh?u v? n??c.

Kia Pride CD5

?ây c?ng là m?t ?ng viên sáng giá trong phân khúc xe c? d??i 100 tri?u ??ng. ?u ?i?m l?n nh?t c?a Kia Pride CD5 chính là có giá thành phù h?p v?i nh?ng gia ?ình có kinh t? t?m trung, chi phí s? d?ng th?p, ph? tùng r?, d? mua, xe nh?p, máy móc t?t. Chính vì v?y, ? Vi?t Nam hi?n nay v?n có h?n m?t h?i nh?ng ng??i dùng xe Kia Pride. C?p nh?t thêm t?i link: https://xehoiviet.com
Reply With Quote