View Single Post
  #1  
Old 03-14-2019, 11:14 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Nguyên nhân và kh?c ph?c XU?T TINH S?M

Nh?ng ng??i b? ch?ng b?nh XU?T TINH S?M th??ng không th? nh?n ra th? mà các nhà li?u pháp g?i là "?i?m không th? d?ng l?i". ?ó là m?t c?m giác x?y ra vài tích t?c tr??c khi xu?t tinh. Nh?ng anh chàng không b? xu?t tinh s?m luôn nh?n ra kho?nh kh?c này và l?p t?c d?ng l?i hay thay ??i s? kích thích cho ??n khi s? thôi thúc gi?m xu?ng. Ch?ng XU?T TINH S?M còn làm cho nam và n? gi?i khi quan h? ch?a ??t ???c "khoái c?m", vì th? khi?n cho nam gi?i s? r?i vào tinh tr?ng m?c c?m v?i "??i tác - b?n tình"

Nguyên nhân c?a ch?ng XU?T TINH S?M có th? là do "CÁCH Y?U - CÁCH QUAN H?". Nó có th? b?t ngu?n t? vi?c luôn ? trong tình th? v?i vàng, ho?c g?n li?n v?i c?m giác t?i l?i hay lo l?ng (c?ng th?ng th?n kinh). ?ôi khi ?àn ông c?ng nhanh chóng v? ?ích là b?i s?c ép t? b?n ??i luôn mu?n làm cho xong. Cho dù lý do ban ??u là th? nào, thì c? th? c?ng s? quen d?n v?i vi?c ph?n ?ng nhanh và xu?t tinh s?m s? tr? thành m?t c? t?t.

XU?T TINH S?M còn có th? b?t ngu?n t? bênh, XTS là h?u qu? c?a m?t tr?c tr?c th? ch?t nh? nhi?m trùng tuy?n ti?n li?t hay ???ng ti?t ni?u. Nghiên c?u g?n ?ây cho th?y m?t s? ?àn ông có th? m?c m?t b?m ch?t sinh lý trong h? th?n kinh gây ra xu?t tinh nhanh. Nh?ng v?i h?u h?t ?àn ông, phóng tinh s?m s? xu?t hi?n trong nh?ng lúc b? stress ho?c s?c kho? kém.

Nh?ng bi?n pháp t? kh?c ph?c

Có m?t s? cách giúp b?n nh?n ra "?i?m không th? d?ng l?i". Lúc ??u, b?n có th? t?p luy?n m?t mình, r?i sau ?ó trao ??i v?i b?n ??i và nh? h? giúp v??t qua v?n ??.

 • Th? giãn. ?ây là ?i?u quan tr?ng nh?t b?n c?n làm. ?i t?m, hít th? sâu, ho?c ng?i t?nh tâm.
 • Gi?i quy?t các tr?c tr?c trong m?i quan h?. ??m b?o r?ng c? ??u óc và con tim ??u s?n sàng cho sex. N?u b?n không h?nh phúc v? ?i?u gì thì hãy gi?i quy?t tr??c v?i b?n ??i.
  • Luy?n t?p khung x??ng ch?u. Nhi?u ?àn ông cho bi?t h? có th? trì hoãn vi?c xu?t tinh b?ng cách si?t ch?t ho?c ??y m?nh c? x??ng ch?u.
  • D?ng l?i r?i ti?p t?c. ?ây là ph??ng pháp ph? bi?n nh?t trong li?u pháp tâm lý. Luy?n t?p kích thích b?n thân lên ??n ?i?m tr??c khi xu?t tinh r?i d?ng l?i. Làm l?i t? ??u khi xúc c?m ?ã gi?m xu?ng. L?p l?i 3 l?n. B?n s? th?y kho?ng th?i gian tr??c m?i l?n d?ng l?i s? kéo dài ra.
   • Thay ??i ki?u kích thích. N?u b?n th?y ?ã giành ???c nhi?u s? ki?m soát b?ng ph??ng pháp trên, th? thay ??i ki?u tác ??ng c?a mình ?? gi?m b?t kích thích, thay vì d?ng l?i t?t c?.
   • Thay ??i v? trí. Trong quá trình giao h?p, th? bi?n pháp d?ng l?i r?i ti?p t?c khi c?m xúc quá m?nh. Khi b?n t? tin h?n, ??i v? trí thay vì d?ng h?n l?i.Có m?t s? lo?i d??c li?u ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y có th? giúp b?n c?i thi?n ch?ng " XU?T TINH S?M" : B? TH?N TRÁNG D??NG CUNG ?ÌNH TH?N ??N,KI?N CÀNG ?EN, LONG H? TRÁNG D??NG HOÀN, TRÙNG TH?O L?C NHUNG H?U
Reply With Quote