View Single Post
  #1  
Old 11-14-2016, 10:22 AM
nkngan92
Guest
 
Posts: n/a
S? h?u c?n h? ??ng c?p t?i 8S02 Tòa c?n h? M2 -Vinhomes Metropolis

T?a l?c t?i v? trí t?i tòa nhà M2 - tòa thu hút nh?t t?i d? án Vinhomes Metropolis, c?n tòa M2 mang v? trí c?nh tuy?n ph? Kim Mã, M2 s? h?u t?m nhìn xu?t s?c t?i thành ph?n?ng ??ng. ?ây c?ng là v? trí tuy?t v?i cho vi?c buôn bán th??ng m?i.


?ây là th? altM2 là tòa c?n h? trung tâm c?a D? án vàng Vinhomes Metropolis có v? trí ??p ngay trung tâm qu?n Ba ?ình, h??ng tr?n v?n c? s? liên l?c tiên ti?n, ??c bi?t là tuy?n ???ng s?t trên cao. Theo CBRE, ??a ?c ti?p giáp v?i tuy?n Metro s? nâng cao giá trong kho?ng 10-20%, ?i?u ki?n h?p d?n này s? giúp vi?c kinh doanh t?i c?n h? c?a hàng tòa M2 t?ng giá mau chóng.?ây là th? alt

Tuy nhiên, vi?c ???c l?i chu?i ti?n ích ??ng c?p mang nhãn hi?u Vinhomes t? t?ng th? t? t?ng th? D? án giúp cho tòa M2 càng tr? nên ??t giá. tuy?n l?a c?n h? t?i M2 ?? kinh doanh h?a h?n mang l?i c? h?i sinh l?i h?t s?c h?p d?n.

C?ng ??ng c? dân ??ng c?p, th??ng l?u cùng l??ng l?n ng??i n??c ngoài làm vi?c t?i khu v?c Ba ?ình c?ng chính là ngu?n khách hàng ti?m n?ng cho ho?t ??ng kinh doanh t?i c?n h? shop tòa M2 Vinhomes Metropolis.

Thông tin c?n:

Lô: 8S02 Tòa c?n h? M2

H??ng: Tây Nam

View: ???ng Kim Mã

DT tim t??ng CH t?ng 1 (m2): 100.10

DT tim t??ng CH t?ng 2 (m2): 233.10

DT thông th?y CH t?ng 1 (m2): 91.80

DT thông th?y CH t?ng 2 (m2): 217.10

T?ng DT tim t??ng (m2): 333.20

T?ng DT thông th?y (m2): 308.90

T?ng giá lô 8S02: 37.427.252.000 ( ?ã g?m vat+b?o trì)

??n giá tim t??ng: 112.326.687/m2

Hình ?nh m?t b?ng:

?ây là th? alt

?ây là th? altChính sách bán hàng mà Vinhomes Metropolis ?ang v?n d?ng ?em ??n cho ng??i mua nhi?u s? l?a ch?n cùng nh?ng?các chính sách ??c bi?t h?p d?n.

H? tr? VAY V?N LÊN T?I 65% m?c giá c?n h? + VAT c?a 70% giá ti?n c?n h?

ÂN H?N N? G?C trong th?i gian h? tr? lãi su?t

MI?N PHÍ tr? n? tr??c h?n trong th?i gian h? tr? lãi su?t

CHI?T KH?U 1.7% giá c?n h? tr??c VAT- kinh phí b?o trì cho KH vay v?n và gi?i ngân ?úng ti?n ??

CHI?T KH?U 7%/N?M trên kho?n ti?n và s? ngày thanh toán tr??c cho KH thanh toán tr??c h?n.

Liên h? ngay hotline ?0987505193 ho?c 0946355655 ?? không b? l? c? h?i ??u t? h?p d?n t?i M2 Vinhomes Metropolis.
Reply With Quote