View Single Post
  #1  
Old 07-10-2016, 10:40 PM
xuka_94
Guest
 
Posts: n/a
Ch? ?? tr??ng h?c b?ng ti?ng Nh?t

?? ???? juken D? thi
?? ????? jugyou Bài gi?ng, bài h?c
?? ????? shukudai Bài t?p
?? ???? sumon Câu h?i
???? ????????? renshuu mondai Câu h?i luy?n t?p
?? ??? jisho T? ?i?n
??? ?????? kyouka sho Sách giáo khoa
??? ?????? sankou sho Sách tham kh?o
??? no-to V?, t?p
??? ????? keisan ki Máy tính
?? ???? enpitsu Bút chì
???? ???? keshi gomu T?y, gôm
?? pen Bút bi
?? ???? jougi Th??c k?
? ?? hon Sách
?? ???? hondana K? sách
?? ???? kokuban B?ng ?en
??????? howaito bo-do B?ng tr?ng
???? cho-ku Ph?n
???? ma-ka- Bút d?
? ??? tsukue Bàn h?c, bàn làm vi?c
?? ?? isu Gh?
???? te-buru Bàn
?? ??? kokugo Qu?c ng? (ti?ng Nh?t)
?? ??? eigo Ti?ng Anh
?? ??? kagaku Khoa h?c
?? ??? kagaku Hóa h?c
?? ???? suugaku Toán h?c
?? ??? butsuri Lý h?c
??? ?????? seibutsu gaku Sinh h?c
?? ???? bijutsu M? thu?t
?? ???? taiiku Th? d?c
?? ??? rekishi L?ch s?
?? ?? chiri ??a lý
?? ???? keizai Kinh t?
?? ???? bun gaku V?n h?c
?? ???? on gaku Âm nh?c
?? ???? kou gaku Công ngh?
?? ??? i gaku Y h?c
??? ?????? kenchiku gaku Ki?n trúc
??? ?????? kaikei gaku K? toán
?? ???? tetsu gaku Tri?t h?c
?? ???? hou gaku Lu?t
?? ???? senkou Chuyên ngành
? ??? ryou Ký túc xá
??? ?????? kishuku sha Ký túc xá
??? ????? tosho kan Th? vi?n
??? ?????? taiiku kan Phòng th? d?c
?? ????? kyou su L?p h?c
??? ???? jimu su V?n phòng
??? ?????? jikken su Phòng thí nghi?m