View Single Post
  #1  
Old 04-04-2018, 01:12 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Nhà hàng sang tr?ng ?à n?ng nào mang l?i tr?i nghi?m hoài c?

Nh?ng d?ch v? ?n u?ng nh? nh?ng nhà hàng luôn có m?t ? kh?p m?i n?i t?i ?à N?ng, v?i r?t nhi?u c?p ?? khác nhau t? sang tr?ng cho ??n bình dân, không khó ?? tìm cho mình m?t n?i ?? ?n u?ng, tuy nhiên n?u b?n mu?n ???c th??ng th?c nh?ng món ?n ngon trong kho?ng không gian sang tr?ng c? ?i?n, thì chúng ta c?n ph?i b? công tìm ki?m. Nói v? nh?ng nhà hàng sang tr?ng ?à này thì có r?t nhi?u, nh?ng không ph?i ? ?âu c?ng ?? l?i ?n t??ng t?t cho khách hàng c?a mình, b?i ?à N?ng là m?t trong nh?ng thành ph? du l?ch l?n nh?t trên c? n??c, nên giá c? r?t khác nhau t?i m?i n?i, b?n c?n ph?i t?nh táo khi l?a ch?n m?t nhà hàng nào ?ó.

Khi ??n v?i nhà hàng, chúng ta không ch? t?n h??ng vi?c ?n u?ng, mà không gian bên trong và n?i th?t c?ng ?óng góp m?t ph?n r?t quan tr?ng, khi hai y?u t? chính này ???c hoàn h?o thì m?i ng??i s? có ???c m?t b?a ?n ngon mi?ng. Nh?ng ph?i có ???c nh?ng nhân viên chuyên nghi?p và thân thi?n v?i khách, m?i có th? ?em l?i cho chúng ta s? tr?n v?n, b?t c? nhà hàng nào th?c s? làm t?t nh?ng ?i?u này m?t th?t s? ch?t l??ng và có nhi?u khách.
[?IMG]
Nhà hàng Samdi t?i Không Gian X?a s? là m?t n?i r?t lý t??ng dành cho b?n, v?i thi?t k? v?i n?i th?t hoàn toàn b?ng g? t?o nên v? hoài c?, mang l?i c?m giác ?m cúng nh?ng không kém ph?n sang tr?ng hoài c?, v?i h? th?ng ánh sáng phù h?p v?i không khí ?m áp s? t?o nên c?m giác ??c bi?t mà khó có th? tìm ???c t?i nhà hàng ?à n?ng nào.

Các món ?n ??c s?c t? nhi?u n?n v?n hóa khác nhau s? mang l?i cho b?n r?t nhi?u s? l?a ch?n, t? các món Châu Âu có h??ng v? vô cùng tinh t?, cho ??n các món ?n mang phong cách ??m ?à t? Trung Hoa, v?i nhi?u h??ng v? ???c k?t h?p hoàn h?o trong t?ng món ?n, cùng cách trang trí b?t m?t s? khi?n b?n không th? c??ng l?i, hay n?u mu?n b?n c?ng có th? th??ng th?c nh?ng món ?n Vi?t có h??ng v? quen thu?c

Các món ?n t?i ?ây ???c tuy?n ch?n t? nh?ng nguyên li?u t??i ngon, cùng v?i bàn tay ch? bi?n c?a nh?ng ??u b?p n?i ti?ng s? mang l?i cho b?n m?t b?a ?n tuy?t v?i, ngoài ra ?ây c?ng là m?t trong nh?ng nhà hàng s? d?ng các lo?i h?i s?n t??i s?ng ???c ch? bi?n tr?c ti?p cho th?c khách, ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t cho m?i ng??i.

Nhà hàng Samdi t?i Không Gian X?a
??a ch?: 402 - 404 ?i?n Biên Ph? - ?à N?ng
?i?n tho?i: (511).3.730.777 - (+84) 511.3.760999
Email: khongianxua.salessamdigroup.vn
Reply With Quote