Thread: B? 3 Herbalife
View Single Post
  #1  
Old 03-27-2019, 04:28 AM
maind118 maind118 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
B? 3 Herbalife

Tr?n b? 4 S?n ph?m ?n kiêng Herbalife
Dinh d??ng S?a gi?m cân, Herbalife F1 + F2+ PPP g?m 3 s?n ph?m: th?c ph?m dinh d??ng Công Th?c 1 (herbalife F1), vitamin công th?c 2 (herbalife F2) và th?c ph?m ?n kiêng protein (herbalife PPP) có th? dùng nh? S?a ?n kiêng lý t??ng v?i 19 vitamin thi?t y?u, khoáng ch?t, và các thành ph?n dinh d??ng, có nhi?u mùi v? th?m ngon, giúp ki?m soát cân n?ng, ki?m soát c?n ?ói, t?ng c??ng s?c kh?e cho x??ng, da và tóc.
S?n ph?m h?n h?p dinh d??ng Công Th?c 1 có 4 mùi v?: Dâu, Vanilla, Chocolate và bánh quy kem


S?a Herbalife là dòng s?n ph?m ?i ??u trong vi?c s?n xu?t các s?n ph?m dinh d??ng và ki?m soát cân n?ng t?t nh?t trên th? gi?i, Herbalife ???c bi?t ??n nh? hi?u qu? c?a s?n ph?m trong l?nh v?c herbalife t?ng cân, herbalife gi?m cân, herbalife t?ng s?c ?? kháng. S?n ph?m Herbalife không ph?i là thu?c mà là m?t lo?i th?c ph?m dinh d??ng v?i 4 v? ch? y?u là Herbalife Dâu, Vanilla, Chocolate và Bánh quy kem

H??ng d?n s? d?ng
1. Ch? ?? gi?m cân - Pha 2 tthìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c ( hoa qu?, s?a ??u, s?a t??i không ???ng...) dùng ngày 2 l?n thay th? cho b?a ?n sáng và b?a t?i, b?a tr?a ?n bình th??ng- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau các b?a ?n (sáng, tr?a, t?i)- Khi dùng ? ch? ?? gi?m cân nên k?t h?p dùng Trà Th?o M?c cô ??c Herbalife

2. Ch? ?? t?ng cân- Pha 2 thìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c dùng ngày 3 l?n sau các b?a ?n- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau 3 b?a ?n- Khi dùng ? ch? ?? t?ng cân nên k?t h?p dùng v?i Lô H?i Th?o M?c cô ??c

3. Ch? ?? b? sung dinh d??ng giúp kh?e m?nh- Pha 1 thìa F1 + 1 thìa PPP dùng 1 ho?c 2 l?n trong ngày sau b?a ?n ho?c thay th? cho b?a ?n ph?- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày( sáng tr?a t?i)

$Link$
Reply With Quote