View Single Post
  #1  
Old 04-12-2019, 11:26 PM
memenaotaz2 memenaotaz2 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 17
Tu?n Tú thuy?t ph?c v? ?óng phim m?t t?i 3 ?êm

Bà xã nam di?n viên ch? g?t ??u ??ng ý cho anh ?óng phim tr? l?i sau khi Tu?n Tú h?a s? không n?y sinh tình c?m v?i ??ng nghi?p.

- ?âu là ?i?u khi?n anh tr? l?i phim ?nh sau nhi?u n?m v?ng bóng b?ng phim 'V? nhà ?i con'?

- Tôi ?ã có ý ??nh quay tr? l?i làm phim truy?n hình cách ?ây 6 tháng, t? khi chuy?n v? công tác t?i m?t ?oàn ngh? thu?t. ?i?u ?ó thôi thúc tôi tìm các d? án ?? tái xu?t. R?t may m?n, VFC ?ã t?o ?i?u ki?n cho tôi xem sex online quay tr? l?i. Khi ??c k?ch b?n V? nhà ?i con, tôi bi?t rõ vai c?a mình không ph?i là chính mà ch? là th? chính. ?i?u ?ó r?t phù h?p v?i tôi khi m?i tr? l?i vì ph?i làm quen v?i cách làm phim ?ã khác xa hoàn toàn so v?i th?i mình còn hay ?i di?n. Nhân v?t mà tôi th? hi?n là m?t ng??i ?àn ông gà tr?ng nuôi con, có hoàn c?nh và t?o hình hoàn toàn khác tôi ngoài ??i.

Tu?n Tú và b?n di?n B?o Hân t?i h?u tr??ng phim 'V? nhà ?i con'.- T?i sao anh quy?t ??nh tr? l?i di?n v?i di?n xu?t sau h?n 8 n?m khi ?ã có cu?c s?ng ?n ??nh không hào quang showbiz?

- Sau khi l?p gia ?ình cách ?ây 6 n?m, tôi v? c? quan nhà n??c làm vi?c. T? ?ó, tôi hoàn toàn r?i xa showbiz b?ng cách không nh?n các d? án phim và ng?ng làm MC. Tôi c? ngh? mình s? mãi yên ph?n v?i cu?c s?ng ?y. Th? nh?ng, 6 tháng tr??c, tôi ???c chuy?n công tác sang m?t ?oàn ngh? thu?t. Hàng ngày th?y các di?n viên làm vi?c khi?n tôi nh? l?i quá kh? và nh?n ra mình v?n ch?a t? b? ???c ?am mê di?n xu?t. ???c m?t ??n v? m?i ?i ?óng phim càng thôi thúc tôi tái xu?t. Tuy nhiên, lý do l?n nh?t và quan tr?ng nh?t v?n n?m ? vi?c tôi ?ã thuy?t ph?c ???c bà xã cho ?óng phim tr? l?i.

- Lý do gì ki?n bà xã e ng?i anh ?i ?óng phim?

- Bà xã tôi là m?t ph? n? bình th??ng. Cô ?y làm công ch?c ch? không có b?t k? liên quan v? showbiz nên không hi?u nhi?u v? công vi?c di?n xu?t. Bà xã không tho?i mái khi th?y ch?ng làm ngh? thu?t. Cô ?y c? ngh? r?ng nh?ng câu chuy?n yêu ???ng trên phim s? tr? thành s? th?t ? ngoài ??i. Tôi c?m th?y r?t khó ?? gi?i thích cho v? hi?u nên ch? bi?t nói v?i cô ?y r?ng ?ây hoàn toàn ch? là công vi?c.

- Tr??c ?ó, cô ?y ??a ra "t?i h?u th?" th? nào v? vi?c ?óng phim c?a anh?

- Cô ?y không h?n ??a ra t?i h?u th? c?m ?oán ch?ng ?óng phim. Bà xã tôi th??ng ch?ng bao gi? nói th?ng ra nh?ng ?i?u mình mu?n mà ch? âm th?m e s?. Là m?t ng??i bình th??ng, cô ?y áp l?c tr??c nh?ng quan tâm, soi mói c?a khán gi? v? cu?c s?ng c?a mình c?ng nh? nh?ng nguy c? t? công vi?c ?óng phim. Tôi hi?u ?i?u ?ó nên ?ã ch? ??ng xin ngh? ?? v? yên tâm. Bà xã luôn chu toàn vi?c gia ?ình và là ng??i r?t t?t nên tôi không bao gi? mu?n làm ?i?u gì ?? cô ?y th?y bu?n.

Tu?n Tú và bà xã Thanh Huy?n.- Anh ?ã thuy?t ph?c b?n ??i ra sao?

- Tôi m?t 3 ?êm ?? thuy?t ph?c v? cho mình quay tr? l?i ?óng phim. Hàng ngày ?i làm v?, tôi m? nh?ng b? phim mình ?óng tr??c ?ây cho cô ?y xem. Trong ?ó có c? nh?ng c?nh tình c?m v?i Midu, Lã Thanh Huy?n và r?t nhi?u n? di?n viên khác nh?ng chúng tôi ch?a bao gi? có chuy?n "phim gi? tình th?t". M?t n?m ?óng phim Cô nàng tóc r?i v?i Midu, chúng tôi hoàn toàn không có chuy?n gì x?y ra ngoài tình ??ng nghi?p. Tôi g?n nh? ch?a yêu ai ?óng phim v?i mình trong su?t nh?ng n?m ?i di?n. Tôi mang t?t c? nh?ng ?i?u ?ó ra ?? ch?ng minh v?i bà xã r?ng phim không liên quan gì ??n ??i. ??n ?êm th? ba, bà xã ??ng ý cho tôi ?i ?óng phim v?i ?i?u ki?n không n?y sinh tình c?m v?i ai khác.

- Anh th?y th? nào khi nh?n ???c cái g?t ??u c?a bà xã ?êm hôm ?ó?

- Tôi r?t vui, vui nh? hôm h?p báo ra m?t V? nhà ?i con, ch? có ?i?u không khóc nh? v?y thôi (c??i).

Su?t 8-9 n?m v?a r?i, tôi ???c tr?i nghi?m nhi?u ?i?u thú v? trong công vi?c nh?ng th?c s? không có ?am mê v?i nó. M?i ngày, tôi ch? làm theo thói quen và s? s?p ??t ch? không h? có s? thích thú. Kìm nén b?n thân trong công vi?c mà mình không ?am mê khi?n tôi nhi?u lúc th?y khó ch?u, d?n v?t. Vi?c ???c ti?p t?c ?óng phim ?ã giúp tôi gi?i t?a tâm lý. Tôi ch?a bao gi? c?m th?y h?nh phúc ??n th? khi l?i ???c s?ng trong môi tr??ng ngh? thu?t. Làm di?n viên, tôi ch?ng bao gi? h?i mình s? nh?n ???c bao nhiêu cát-xê, ph?i v?t v? ra sao hay hy sinh th? nào. Tôi ?ang làm theo mách b?o c?a con tim.

Tu?n Tú r?i n??c m?t vì xúc ??ng t?i bu?i h?p báo 'V? nhà ?i con'.- Anh chu?n b? tâm lý cho bà xã ra sao v? nh?ng c?nh tình c?m mà mình s? th?c hi?n?

- Trong V? nhà ?i con, tôi ch?c ch?n s? có nh?ng c?nh tình c?m. Trên ??i này, ch?ng có ng??i v? nào không bi?t ghen. Tôi bi?t bà xã mình s? không vui khi nhìn ch?ng th? hi?n yêu ???ng v?i ph? n? khác trên tivi. Vì v?y, tôi nói tr??c v?i cô ?y v? k?ch b?n và d?n v? không nên xem nh?ng c?nh tình c?m c?a ch?ng. Tôi s? cho v? xem phim mình ?óng nh?ng s? t?t tivi n?u ??n c?nh nh?y c?m. Bà xã không c?m tôi ?óng c?nh nóng mà ch? b?t tôi ??m b?o không yêu các b?n di?n mà thôi (c??i). Sau khi nói ra câu thông c?m, v? tôi r?t tho?i mái v?i chuy?n ?óng phim c?a ch?ng.

- M?t s? di?n viên vì s? "n?a kia" ghen tuông nên ng?i ??ng ch?m khi di?n, anh thì sao?

- Khi ?i ?óng phim, tôi hoàn toàn không nh? ??n v?. B??c chân ??n ?oàn phim sex loan luan hay, tôi là nhân v?t ch? không còn là Tu?n Tú n?a. Tôi s? làm theo b?n n?ng c?a nhân v?t ch? không e ng?i ?i?u gì c?. M?t di?n viên chuyên nghi?p ph?i bi?t quên ?i nh?ng chuy?n ? ngoài ??i ?? t?p trung cho vai di?n.
Reply With Quote