View Single Post
  #1  
Old 05-04-2019, 02:47 AM
nguyenvucip nguyenvucip is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
Nh?ng m?u qu?n kaki ??p c?a th??ng hi?u n?i ti?ng

Qu?n kaki là m?u th?i trang tr? trung cá tính, n?ng ??ng mà không m?t chàng trai nào có th? b? qua. Hi?n nay, qu?n kaki nam có r?t nhi?u ki?u dáng c?ng nh? m?u mã và màu s?c phù h?p cho ng??i m?c l?a ch?n. Tùy theo s? thích, phong cách mà chàng có cho mình s? l?a ch?n ?ng ý và phù h?p.
Tuy nhiên, n?u b?n ngh? nh?ng chi?c qu?n kaki không có th??ng hi?u, thì h?n b?n ?ã nh?m. Lo?i qu?n này v?n ???c s?n xu?t t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i.
Nh?c ??n hàng hi?u ai c?ng ngh? là s?n ph?m cao c?p ph?i có giá ??t và ch? ng??i nhi?u ti?n m?i mua ???c. Nh?ng ??i v?i qu?n kaki thì không ph?i nh? v?y, nh?ng ki?u qu?n kaki namTh?i Trang Teen Thiên Phúc gi?i thi?u b?n sau ?ây s? minh ch?ng ?i?u ?ó.

Th??ng Hi?u H&M Th?y ?i?n

H&M là m?t trong nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng c?a th?y ?i?n. Th??ng hi?u này chuyên thi?t k? nh?ng l?ai qu?n nh? qu?n kaki Chino và sneaker v?i m?c giá trung bình t? 18 ??n 25 ?ô, ti?n vi?t r?i vào kho?n 450.000 ngàn. Hãng th?i trang H&M ?ã có m?t kh?p n?i trên th? gi?i b?i ch?t l??ng, ki?u dáng ??p và giá c? ph?i ch?ng phù h?p v?i m?i ng??i.
M?u qu?n kaki ??p c?a hãng th?i trang H&M mang phong cách tr? trung, n?ng ??ng nh?ng c?c ??n gi?n. ngoài ra, m?u qu?n n?y có m?u mã và ki?u dáng ?a d?ng phong phú phù h?p v?i m?i ng??i m?c.
Th??ng Hi?u Uniqlo X? S? Hoa Anh ?ào

Nh?t B?n mang bi?u t??ng v? th?i trang c?a châu á. T?i x? s? hoa anh ?ào thì th??ng hi?u Uniqlo ?ã r?t thân thu?c v?i t?t c? m?i ng??i, không phân bi?t gi?i tính. S? d? nh?ng m?u qu?n kaki ??p c?a th??ng hi?u này có ch?t l??ng t?t, ??p và giá s?n ph?m t?t.
Ngoài ra, m?u qu?n kaki Uniqlo có ki?u dáng c? ?i?n, ch?t li?u m?m m?n và nh?, ít nhàu giúp ng??i m?c tho?i mái t?o v? nam tính và thanh l?ch h?n.
Th??ng Hi?u Levis Hoa K?

Levi’s là th??ng hi?u th?i trang có tên tu?i l?n trên th? gi?i và vi?t nam nói riêng v?i qu?n jean. Bên c?nh ?ó, qu?n kaki c?ng là s?n ph?m n?i ti?ng c?a levi’s b?i thi?t k? ??n gi?n. M?u qu?n kaki nam th??ng hi?u levi’s ???c thi?t k? v?i 2 màu c? b?n là màu rêu xám và màu ghi. Lo?i qu?n này phù h?p v?i nh?ng b?n thích mang phong cách c? ?i?n và t?nh l?ng không m?t ?i v? tr? trung n?ng ??ng cá tính nh?: qu?n kaki k?t h?p áo s? mi và giày tây.

Hy v?ng bài vi?t trên ?ây c?a X??ng Th?i Trang Teen Thiên Phúc s? giúp b?n ch?n ???c nh?ng m?u qu?n kaki ??p có th??ng hi?u mà giá c? ph?i ch?ng.

Xem thêm: Áo s? mi teen thiên phúc
Reply With Quote