View Single Post
  #1  
Old 07-26-2019, 10:09 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 56
Nh?n thi công máy l?nh âm tr?n ( Daikin ) cho nhà hàng ti?c c??i , showroom,v?n phòng

Khi nói ??n máy l?nh âm tr?n không th? không k? ??n hãng máy l?nh âm tr?n Daikin – dòng máy l?nh lâu ??i v?i th??ng hi?u có ti?ng b?n v?ng theo th?i gian b?i tuy qua nhi?u n?m nh?ng ch?t l??ng không bao gi? kém.

- V? v? ??p th?m m? : Thi?t k? mang ??m phong cách t? t?n và nhã nh?n c?a Nh?t B?n, máy l?nh âm tr?n Daikin càng làm n?i b?t h?n cho không gian c?a b?n s? tinh t? trong t?ng nét n?i th?t nh? vào dáng v? ??y t? tin và cao ng?o c?a mình.
- V? ch?t l??ng bên trong máy l?nh âm tr?n Daikin có ch? ?? và l?u l??ng gió ??ng ??u do có s? giúp s?c c?a m?t n? th?i gió 360 ??, giúp ng??i tiêu dùng ???c h??ng nh?ng s? tho?i mái nh?t.
- Nhi?u m?u mã ?a d?ng công su?t.
- ???c bi?t ??n nhi?u b?i ch?t l??ng v??t tr?i.5 lý do chính khuyên b?n nên ch?n máy l?nh âm tr?n Daikin

- Dòng máy l?nh âm tr?n Daikin v?i m?t n? vuông ??ng nh?t giúp d? dàng phù h?p t?t c? m?i không gian tr?n nhà.

L?y màu tr?ng làm ch? ??o, máy l?nh âm tr?n thích nghi hoàn toàn mà không h? l? m?t chút khuy?t ?i?m.
- M?t n? 4 h??ng ho?c 8 h??ng th?i giúp máy l?nh âm tr?n Daikin ??a gió ?i ??n các khu v?c, ngõ ngách nhanh chóng và mát l?nh ??u h?n.
- Nh? d?u và không làm cho ng??i ta c?m th?y khó ch?u.
- D? dàng thu?n ti?n nh? thi?t k? m?ng.
- Có giá thành h?p lý và phù h?p v?i m?i t?ng l?p.

Không ?nh h??ng ??n vi?c b? trí ánh sáng và ?èn tr?n.
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Daikin chính th?c “chào sân” vào n?m 1924 t?i Nh?t B?n và cho ??n n?m 1995, máy l?nh âm tr?n Daikin m?i th?c s? có m?t t?i Vi?t Nam và ???c phân ph?i b?i Công ty C? ph?n Vi?t Kim. Khác v?i các hãng khác, Daikin ch? t?p trung s?n xu?t vào máy l?nh theo th? hi?u ng??i tiêu dùng, vì th? mà các s?n ph?m c?a Daikin luôn ??t m?c h?u ngh? nh?t cho khách hàng , t? giá c? cho ??n ch?t l??ng Daikin luôn ??t top ??u doanh s? bán ra b?i ???c nhi?u ng??i tin dùng, nên b?n c? yên tâm khi s? d?ng nhé.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.html
Cu?i cùng, chúng tôi s? li?t kê ra m?t danh sách ??c ?i?m c?a nh?ng th??ng hi?u hi?n có trên th? tr??ng ?? b?n có th? d? dàng ch?n l?a.

1. Th??ng hi?u n?i ti?ng và ch?t l??ng v??t tr?i: Daikin, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Toshiba…
2. Th??ng hi?u t?m trung ???c lòng m?i ng??i nh? ch?t l??ng lâu b?n: Sumikura, LG, Gree, Casper…
3. Th??ng hi?u s?n xu?t t?i Vi?t Nam v?i m?c giá m?m nh?ng r?t ??t ch?t l??ng: Nagakawa, Reetech, Midea…

T?t c? ??u có nh?ng s?n ph?m ??t chu?n dành cho v? trí máy l?nh cho không gian c?a b?n. Hi v?ng r?ng v?i nh?ng chia s? trên c?a H?i Long Vân s? giúp cho b?n tìm ra ???c m?t s?n ph?m phù h?p v?i s? thích và v? trí mà b?n ?ang tìm.
Reply With Quote