View Single Post
  #2  
Old 12-09-2018, 07:22 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Re: Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

Ng?u b?o hoàng hoàn là thu?c b? th?n th? h? m?i, s?n ph?m k?t h?p gi?a y h?c c? truy?n Trung Hoa v?i y h?c hi?n ??i, ???c ch? t? “ng?u pín” c?a gi?ng bò th??ng h?ng ch?n l?c ? tr?i bò Phú D??ng và các thành ph?n d??c li?u quý n?i ti?ng c?a Trung Hoa nh? nhung h??u và nhân sâm. Thu?c c??ng d??ng NG?U B?O có hi?u qu? ??c bi?t ??i v?i các b?nh kéo dài th?i gian quan h?[/b] ?au m?i th?t l?ng, nh?c m?i chân, m?t ng?, hay quên l?n, th?n kinh và suy gi?m trí nh? do th?n và cao tu?i. Ng?u b?o - NIU BAO c?ng có hi?u qu? v?i b?nh tim và ?ái tháo ???ng. Ng?u b?o - NIU BAO ???c tiêu th? r?t m?nh ? th? tr??ng các n??c ?ông Nam Á, ??c bi?t là ?ài Loan, Singapo, Malaysia, Hàn Qu?c.liên h? : 0904422739

$Link$
Reply With Quote