View Single Post
  #1  
Old 05-09-2019, 03:49 AM
tienlich tienlich is offline
Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 3
?u ?i?m B?p t? Chefs cho gia ?ình m?i

Ch?n B?p t? Chefs cho gia ?ình
H?u h?t các model b?p t? c?a Chefs hi?n nay ??u ?ánh r?t trúng tâm lý và kh? n?ng tài chính c?a ng??i dùng trong n??c. C? th? b?ng vi?c s?n xu?t các model b?p t? dàn tr?i t? th?p ??n cao, trong ?ó các dòng cao nh?t c?ng ch? t?m giá trên d??i 20 tri?u. Vi?c phù h?p v? kh? n?ng tài chính k?t h?p v?i nhi?u ?u ?i?m t?t ?ã mang l?i ít nhi?u ti?ng t?m cho b?p t? Chefs. D??i ?ây Siêu th? B?p Thái S?n ?i?m l?i m?t vài ?u ?i?m n?i tr?i c?a b?p t? Chefs cao c?p:
- Là th??ng hi?u c?a hãng b?p t? Vi?t Nam song Chefs v?n có nh?ng s?n ph?m nh?p kh?u nguyên chi?c t? tây Ban Nha ho?c ??c nh? vào hình th?c kinh doanh liên k?t OEM.
- Các s?n ph?m b?p t? ?a d?ng c? v? m?u mã, s? l??ng vùng n?u, giá thành.
- B?ng ?i?u khi?n d? dàng s? d?ng, k? c? v?i ng??i cao tu?i.
- B?p s? d?ng m?t kính Schott Ceran và linh ki?n E.G.O không kém gì các m?u b?p ngo?i th?t s? nh? Bosch, Fagor....
- Tích h?p công ngh? ti?t ki?m ?i?n Inverter vào m?t s? model b?p ch? ??o. ?i?u này ?ã t?o thành ?i?m nh?n, thuy?t ph?c l??ng khách hàng l?n.
- Áp d?ng nh?ng công ngh?, tính n?ng n?i tr?i nh?: Booster, gi? ?m, khóa an toàn v?i tr? nh?, h?n gi?, t? ??ng nh?n b? n?i b?p t?, c?nh báo nhi?t d?...
- D?ch v? h?u mãi c?a Chefs ???c ?ánh giá là chuyên nghi?p nh?: ??i tr? s?n ph?m trong 7 ngày, b?o hành 03 n?m t?i nhà khách hàng, b?o trì m?i 6 tháng qua tem ?i?n t?, b?o hi?m cho ng??i dùng b?p t?, b?o d??ng ??nh k?...


B?p t? Chefs EH-DIH888 ?ng d?ng công ngh? Inverter ti?t ki?m ?i?n

B?p t? Chefs ??t s?n xu?t ???c nhi?t ??i hóa ?? phù h?p v?i khí h?u nóng ?m ? Vi?t Nam, do v?y b?p s? dùng t??ng ??i b?n. ?ây ???c coi là thành qu? vô cùng l?n trong quá trình nghiên c?u, ?em ??n nh?ng dòng s?n ph?m nh?p kh?u phù h?p cho ng??i tiêu dùng Vi?t.

Ngu?n: Siêu th? B?p Thái S?n
Reply With Quote