View Single Post
  #1  
Old 09-05-2019, 11:37 AM
suaetp06 suaetp06 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 10
danh thi?p t?i l?i ??n g?p trên máy xem và cách t??ng kh?c ph?c 45121037869

các thi?u sót ??n r?ng g?p trên máy xem và cách t??ng kh?c ph?c 31864591027


Chính cho nên song trong su?t bài xích vi?t lách nà blogchiasekienthuc.com s? san s? ??ng các ??n s? m?nh nguyên c? và cách t? kh?c ph?c m?t s? khuy?t ?i?m ??n r?ng g?p trên Windows, b?i là có r?t giàu khuy?t ?i?m cho nên trui s? c?t vào làm có ph?n nghen. ? ph?n 1 này tôi s? h??ng d?n danh thi?p b?n cách xung kh?c ph? ph?c t?i l?i nh? màn hình xanh, ch?ng ra phanh c?n s?, ch? ghim n?i ph?n m?m m?ng…. https://napmuctannoi.com/sua-may-tinh/sua-may-tinh-quan-binh-tan/

t?i 1: màn hình xanh ch?t chóc

Do Driver không trung t??ng h?p v?i máy tính h?nh hay là vì b?n ghim nh?m Driver c?a phiên b?n Windows khác.
vì thanh Ram và khe c?m RAM ng? b?n b? b?n n?ng k? c?m RAM b? t?i l?i. B?n giàu th? tháo ram máy tính h?nh vào và lau l?i thanh Ram và k? c?m ram sau ??y th? c?m l?i (s? d?ng c?c c?n t?y ??m tót v?i lên ch?n ti?p xúc gi?a ram và k? ram). B?n l?m d?ng s? d?ng ph?n m?m m?ng memtest86+ trong su?t Hiren Boot t?t test nhai.
b?i b?n Windows b? b?n b? l?i, b?n có th? g?m b?n windows khác tính h?nh sao.
vày xung ??t ph?n m?m, b?n th? g? ph?n m?m m?ng ghim g?n ?ây nh?t, và l?u ý là không trung cho nên s? d?ng 2 trình xoá s? virus nhá, r?t d? x?y ra xung ch?t. https://napmuctannoi.com/category/sua-may-tinh/
vì Virus gây ra, b?n th? ra Mini Windows t?t quét ráo s? Virus nhai. B?n nhi?u th? s? t?o ??n chi?c usb boot ??y ?? ch?c hay là t?t ?? vi?c nào là.
vì b?ng r?n m?c tàu b?n h? b? Bad Sector, b?n nhi?u th? th?m tra theo h??ng ki?m tra v??t c?ng nhi?u b? Bad Sector ho?c ch? nh?ng mình tho? vi?t lách tr??c ??y. ??n tã nh? b? thi?u sót nào là th?i b?n ch? còn cách mua t? c?ng m?i, do n?u nh? c?m tình s? d?ng t? c?ng ng? b?n s? die b?t c?n c? lót nè và b?n s? t?t th? c? d? li?u.
v? gi? t?nh “th?t nút c? chai” ngh?a là ??n vách ph?n trong máy xem c?a b?n không x? lý theo k?p danh thi?p vách ph?n khác kéo theo ti?n ?ánh mu?n tu?t tu?t h? th?ng. tao l?y thí d? g?ng nà, trong su?t máy tính tình l?m có thành ph?n thiêng ki?n nh? CPU, RAM, VGA, HDD.. m?i cái l?m m?t t?c ?? kho?, y?u khác nhau. nhút nhát b?n v? ??n ?ng d?ng hay là g?i quy?t ??n thu hút ?? pa nào là ??y thì m?i b? ph?n s? công nhi?m v? m?c trui. n?u nh? m?t c? ph?n b? y?u th?i kéo theo s? so?ng danh thi?p c? ph?n khác gi? d? ??i ch? t?t c? ph?n y?u này x? lý ?o?n ?? vi?c c?a tôi d?n ??n vi?c soát l?i tâm tính l?m b? l?ng ??u hàng s? giò, hay quy hàng c?n s? nhi?u b? h?n hay b? tu?t ch? b?m ??t h?t s? ph?n giò, b?n nhi?u d?ng th? c?m vào m?t ??u quán c?n s? khác n?u hãy ch? ?? th?i th?c hi?n ti?p ki?n.
ki?m tra modem, hub giàu lên ngu?n không trung và ?èn tín hi?u có sáng ch?, th?m tra dính h? c?m ra Switch, router, modem ch?a.
rà soát xem máy tính b?n h? ?? Driver có ch?a ph?ng phiu cách th?a nh?n chu?t n?u nh? ra Computer (This PC) => Manager => Device Manager . (v?t ch?m than vàng t?c là máy tính b?n còn thi?u driver nhá). Cách s? lý là t?i và g?m t?t driver cho máy tâm tính, b?n giàu tr?ng thái dùng Easy DriverPack phanh cài.
l?i 4: s? b? v?t ?i?m than vàng
h? giàu m?t bài vi?t r?t h?t huy?t t?ng danh thi?p b?n cách t??ng kh?c ph? ph?c khuy?t ?i?m ?i?m than vàng ? bi?u t??ng m?ng bi?u các b?n. tính h?nh ch? d?n t?i bài xích vi?t : khuy?t ?i?m s? ph?n ch?m than vàng và cách t? kh?c ph? ph?c vách ti?n ?ánh 100%
Reply With Quote