View Single Post
  #1  
Old 01-09-2019, 10:55 PM
maind115 maind115 is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 19
Ng?u B?o - THU?C T?NG C??NG SINH D?C NAM

THU?C C??NG D??NG NG?U BÀO là thu?c b? th?n th? h? m?i, s?n ph?m k?t h?p gi?a y h?c c? truy?n Trung Hoa v?i y h?c hi?n ??i, ???c ch? t? “ng?u pín” c?a gi?ng bò th??ng h?ng ch?n l?c ? tr?i bò Phú D??ng và các thành ph?n d??c li?u quý n?i ti?ng c?a Trung Hoa nh? nhung h??u và nhân sâm. Thu?c sinh L?c nam NG?U B?O có hi?u qu? ??c bi?t ??i v?i các b?nh y?u sinh lý nam[/b] ?au m?i th?t l?ng, nh?c m?i chân, m?t ng?, hay quên l?n, th?n kinh và suy gi?m trí nh? do th?n và cao tu?i. Ng?u b?o - NIU BAO c?ng có hi?u qu? v?i b?nh tim và ?ái tháo ???ng. Ng?u b?o - NIU BAO ???c tiêu th? r?t m?nh ? th? tr??ng các n??c ?ông Nam Á, ??c bi?t là ?ài Loan, Singapo, Malaysia, Hàn Qu?c.liên h? : 0904422739

$Link$
Reply With Quote