View Single Post
  #1  
Old 05-14-2017, 11:07 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
V?n phòng korean airlines, hành lý ký g?i hàng korean ???c quy ??nh nh? th? nào?

Korean Air là hãng khàng không qu?c gia l?n nh?t t?i Hàn Qu?c và khu v?c Châu Á, có tr? s? ??t t?i Sân bay qu?c t? Incheon (ICN) ??i v?i ???ng bay qu?c t? và Sân bay qu?c t? Gimpo (GMP) v?i ???ng bay n?i ??a. Không nh?ng khai thác các ???ng bay t?i khu v?c Châu Á, Korean Air còn có m?t th? tr??ng l?n t?i khu v?c Châu M?, nh?t là M? và Canada.
Thông tin Quy ??nh v? hành lý c?a Korean Air ???c áp d?ng nh? th? nào? bài vi?t hôm nay mình chia s? s? giúp cho các b?n bi?t rõ h?n v? d?ch v? này. Hi?n nay hãng Korean Air ?ang cho chính xách m?i v? hành lý c?a hãng.
Quy ??nh v? hành lý xách tay hãng korean

Quý khách ???c mang theo hành lý ký g?i theo kích th??c quy ??nh, và tùy theo h?ng gh? và ?i?m ??n
M?i ki?n hành lý xách tay c?a Korean Air không v??t quá 23x36x56cm hay 9x14x22 in, và t?ng th? không quá 115cm/45in.

* N?u hành lý xách tay th?a kg ho?c quá c? thì nó s? ???c nhân viên Korean Air ki?m tra và chuy?n sang hành lý kí g?i ho?c t? ch?i v?n chuy?n.

- Trong hành lý xách tay quý khách ???c mang theo:

+ Thu?c: s? l??ng c?n thi?t cho chuy?n ?i.

+ Th?c ?n cho em bé: b?t, s?a c?n thi?t cho em bé trên chuy?n bay.

+ M? ph?m không ph?i ch?t l?ng: ch?t kh? mùi d?ng r?n, son môi, ph?n n?n d?ng nén.

Hãng Korean Airlines ?ang m? bán vé máy bay ?i Canada kh? h?i khuy?n mãi d?p 2/9, ?ã m? bán vé t?t siêu r?, s? l??ng có h?ng, ch??ng trình ?ã b?t ??u áp d?ng h?i tháng 4

- Các v?t d?ng ???c phép mang kèm theo hành lý xách tay:

+ M?t máy tính xách tay nh? ???c xem nh? v?t d?ng cá nhân ???c mi?n phí.

+ M?t máy tính xách tay l?n h?n tính nh? m?t ph?n c?a hành lý xách tay.

+ Máy ?nh, ?i?n tho?i, mp3, ?? trang s?c, ?? c?, kim lo?i quý…

* L?u ý: Các v?t ph?m trên ???c x?p g?n gàng, n?u ??t trong gh? nó không ???c nhô ra ngoài l?i ?i. Hành khách ???c mang theo m?t túi xách nh? trên vai hay vòng qua eo.

Danh m?c các ?? dùng b? h?n ch? c?a Korean Airlines:

- B?t kì ch?t d? gây cháy nh?: s?n và ch?t l?ng nh? h?n khí.

- Nh?ng bình nén khí nh?: bình d??ng khí, gas, …

- V? khí ho?c v?t li?u gây phát n? nh?: súng, pháo, thu?c n?,…

Hôm nay hãng korean-air.biz bán vé máy bay ?i Canada giá bao nhiêu?

Làm th? nào ?? có ???c vé máy bay Korean Air giá t?t nh?t?

Vào mùa cao ?i?m, b?n nên ??n sân bay tr??c ít nh?t 3 ti?ng ?? làm th? t?c
Korean Air luôn th?c hi?n các ch??ng trình khuy?n mãi vào m?i tháng trong n?m, nh?m t?o c? h?i cho hành khách s? h?u các t?m vé ch?t l??ng v?i giá c? h?p lý nh?t, ?? hành khách có chuy?n bay ti?t ki?m nh?t, và ??t chân ??n nhi?u vùng ??t mà mình h?ng ao ??c h?n.

Xem thêm : Quy ??nh hành lý ?i Canada

?? bi?t thông tin chi ti?t các ch??ng trình khuy?n mãi c?a Korean Air thì b?n nên th??ng xuyên truy c?p vào website: korean-air.biz
?? s? h?u nh?ng t?m vé bay cùng Korean Air v?i giá vé g?c r? và ch?t l??ng nh?t, hành khách hãy ??n v?i V?n phòng Korean Air Vi?t Nam- v?n phòng ??i di?n chính th?c c?a hãng hàng không Korean Air. V?n phòng chúng tôi cam k?t mang ??n cho quý khách hàng nh?ng t?m vé máy bay Korean Air chính hãng giá g?c r? nh?t, có hành trình bay ??p nh?t, c?ng nh? h? tr? nhi?u ti?n ích nh? h? tr? ngôn ng?, xe l?n, nôi em bé, ??t su?t ?n, ??i vé mi?n phí, giao vé t?n n?i…
Reply With Quote