View Single Post
  #2  
Old 05-07-2019, 12:58 AM
thuanprs23 thuanprs23 is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 1
Re: Làm chàng ?iên ??o b?ng mùi h??ng

Bã hèm bia – Lo?i nguyên li?u ít ???c bi?t ??n trong ngành th?c ?n ch?n nuôi trong nh?ng n?m tr??c ?ây, th??ng ???c s? d?ng ?? ch?n nuôi bò s?a d??i d?ng bã hèm t??i. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, bã hèm bia ?ã cho th?y giá tr? vô cùng l?n c?a nó và hi?n nay ?ã ???c s? d?ng r?ng rãi h?n ?? làm th?c ?n cho các ??i t??ng gia súc nh? heo, gà, bò…

Bã hèm bia, là m?t s? l?a ch?n h?p lý trong th?i ?i?m ngành ch?n nuôi n??c ta ?ang trong giai ?o?n khó kh?n tr??c s? bi?n ??ng r?t l?n c?a các lo?i nguyên li?u ??u vào. Vì t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u có s?n nên giá thành không cao và m?t ph?n là có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u dinh d??ng c?a ?a ph?n v?t nuôi nên Bã hèm bia ?ã d?n thay th? ???c các lo?i nguyên li?u truy?n th?ng hay s? d?ng tr??c ?ây, giúp h? giá thành th?c ?n cho v?t nuôi và t?ng l?i nhu?n cho ng??i ch?n nuôi.

Hi?n nay, Bã hèm bia th??ng ???c s? d?ng nhi?u ? d?ng t??i. ??i v?i d?ng này, giá tr? dinh d??ng th??ng cao và s? d?ng có hi?u qu? h?n d?ng Bã hèm bia khô, nh?ng v?i nh??c ?i?m khó b?o qu?n trong th?i gian dài và v?n chuy?n ?i xa nên ?? b?o qu?n và t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u giá tr? này thì Bã hèm bia ph?i ???c s?y khô b?ng máy ho?c ph?i th? công.

DNTN Th?c ?n ch?n nuôi V?n Phúc là ??n v? chuyên cung c?p và phân ph?i s?n ph?m Bã hèm bia khô trên ph?m vi toàn qu?c. Hi?n s?n ph?m ?ã ???c các Công ty T?CN và các h? ch?n nuôi trang tr?i s? d?ng r?ng rãi và có hi?u qu? nh? t?i Hà N?i, B?c Ninh, Ngh? An, H?i D??ng, H?ng Yên, H?i Phòng, ??ng Nai, C?n Th?, Ti?n Giang và các t?nh Mi?n Tây. Khách hàng có nhu c?u ho?c c?n tham kh?o thêm thông tin vui lòng liên h?:

Chi nhánh Mi?n B?c: T?i Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà N?i
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Chi nhánh Mi?n Nam: T?i Bình Tân, HCM
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Zalo & Viber: 0975005303

V?n chuy?n và th?i gian giao hàng:
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n B?c: V?n chuy?n b?ng Tàu bi?n (c??c phí th?p, s? l??ng t?i thi?u 20 t?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng. Ho?c, có th? v?n chuy?n b?ng ???ng s?t (c??c phí cao, s? l??ng không gi?i h?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng.
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n Nam và các t?nh lân c?n: Giao hàng t?n n?i ho?c khách hàng có th? l?y hàng t?i kho ho?c có th? g?i chành xe theo yêu c?u, s? l??ng không gi?i h?n.

M?T S? CH? TIÊU S?N PH?M NH? SAU:
Protein/??m: 50%
X?: 13%
?m: 12%
Béo: 4%
??m tiêu hóa: 87 – 89%
N?ng l??ng h?p th?: 3.100 Kcal/kg
PHÂN PH?I TOÀN QU?C, GIAO HÀNG T?N N?I

Tags: bã hèm bia 50 ??m, b?t men bia 50 ??m, hèm bia khô, hèm bia khô, bã hèm bia, b?t lông v? 80 ??m
Reply With Quote