VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-30-2018, 01:34 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Ngày 14/04/2018 Prudential ???c vinh danh là Công ty B?o hi?m Nhân th? hàng ??u Vi?t

Ngày 14/04/2018 Prudential ???c vinh danh là Công ty B?o hi?m Nhân th? hàng ??u Vi?t Nam là doanh nghi?p b?o hi?m duy nh?t ???c vào nhóm 10 DN có v?n ??u t? n??c ngoài hàng ??u Vi?t Nam t?i l? trao gi?i R?ng Vàng và là l?n th? 15 ???c nh?n gi?i này

Danh hi?u Công ty B?o hi?m Nhân th? hàng ??u Vi?t Nam và vi?c là doanh nghi?p b?o hi?m duy nh?t ???c bình ch?n vào nhóm 10 doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài hàng ??u Vi?t Nam ?ã kh?ng ??nh v? th? d?n ??u c?a Prudential trong l?nh v?c b?o hi?m nhân th? và nh?ng ?óng góp tích c?c c?a công ty cho s? nghi?p phát tri?n kinh t? xã h?i ??t n??c.

V? th? d?n ??u ???c minh ch?ng qua k?t qu? kinh doanh v??t tr?i, ch?t l??ng s?n ph?m – d?ch v? ?u vi?t, các ho?t ??ng h? tr? c?ng ??ng n?i b?t …., là các tiêu chí ?ánh giá quan tr?ng c?a gi?i th??ng R?ng Vàng. Các thành tích này c?ng ghi nh?n nh?ng sáng ki?n m?i c?a Prudential trong n?m 2017 nh?m thay ??i cách t? v?n và phân ph?i b?o hi?m, giúp nâng cao g?n k?t v?i khách hàng, ??c bi?t là khách hàng thành th?.

[?IMG]

Trong n?m qua, Prudential ?ã ra m?t hàng lo?t các ch??ng trình l?n ??u tiên ???c gi?i thi?u t?i th? tr??ng Vi?t Nam, nh? PRUbot - ?ng d?ng trí tu? nhân t?o t? ??ng tr? l?i và x? lý nh?ng tình hu?ng ???c l?p trình tr??c, ??ng th?i không ng?ng t? h?c trong quá trình t??ng tác v?i khách hàng; MatchBook - ?ng d?ng di ??ng giúp khách hàng ti?m n?ng ch? ??ng l?a ch?n g?p g? chuyên viên tài chính; Pop-up Store – mô hình c?a hàng di ??ng luân phiên xu?t hi?n t?i các trung tâm th??ng m?i; myDNA – ch??ng trình qu?n lý, c?i thi?n s?c kh?e d?a trên mã gene di truy?n cá nhân v?i d?ch v? xét nghi?m gene dinh d??ng.

“Trong su?t ch?ng ???ng g?n 20 n?m có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam, Prudential luôn h??ng ??n m?c tiêu nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng cho ng??i dân b?ng các gi?i pháp b?o v? tài chính hi?u qu?. 15 l?n ???c vinh danh t?i gi?i th??ng R?ng Vàng và là doanh nghi?p b?o hi?m duy nh?t ???c bình ch?n vào nhóm 10 doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài hàng ??u Vi?t Nam

là ni?m t? hào và là minh ch?ng c? th? nh?t cho nh?ng n? l?c không ng?ng ngh? c?a t?p th? Prudential Vi?t Nam. ?ây c?ng là s? ghi nh?n ??i v?i nh?ng ?óng góp tích c?c c?a Prudential cho s? phát tri?n kinh t?- xã h?i c?a Vi?t Nam, khích l? s? ?óng góp, c?ng hi?n c?a các thành viên vào ho?t ??ng kinh doanh chung c?a công ty. V?i chi?n l??c “L?y khách hàng làm tr?ng tâm”, Prudential s? không ng?ng c?i ti?n, nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v?, ?áp ?ng t?t h?n nhu c?u ngày m?t cao c?a khách hàng.”

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.