VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty
forgot Password
Register

Health and Beauty Sức Khỏe và kiến thức cần biết

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-20-2018, 04:18 AM
thinhdvhailinh thinhdvhailinh is offline
Member
 
Join Date: Sep 2016
Posts: 8
Nh?ng lo?i ???ng t?t nh?t dành cho ng??i Ti?u ???ng

ng??i m?c b?nh ?ái tháo ???ng mà h?o ng?t không nên s? d?ng ???ng t? mía. ???ng này chính là sucrose có ch? s? ???ng huy?t cao làm t?ng ???ng huy?t và cung c?p n?ng l??ng có th? làm t?ng cân. ?? né tác ??ng b?t l?i này ng??i b?nh Ti?u ???ng có hay không có béo phì c?n s? d?ng lo?i ???ng nhân t?o hay thay th? nh?m c?i thi?n nh?ng tác ??ng không t?t g?p ph?i. Th?c ch?t nh?ng lo?i ???ng này không nh?ng sinh ra n?ng l??ng r?t it, có ?? ng?t g?p r?t nhi?u l?n ???ng th??ng dùng và không ch?a nhi?u carbohydrate . Nh?ng lo?i ???ng dành cho ng??i ti?u ???ng là ???ng nhân t?o, ???ng alcohol, cây c? ng?t Stevia. M?i lo?i ???ng có ??c ?i?m khác mà ng??i ?ái tháo ???ng c?n ch?n phù h?p v?i nhu c?u c?a mình. Nh?ng lo?i ???ng này ?ã ???c ch?p thu?n s? d?ng trong c?ng ??ng và an toàn n?u ???c s? d?ng t?i m?c ?? cho phép.

nh?ng lo?i ???ng nhân t?o dành cho ng??i B?nh ti?u ???ng
Aspartam: Ng?t g?p 160 - 200 l?n ???ng th??ng, d? dàng m?c hu? b?i nhi?t nên không ???c dùng trong lúc n?u trên b?p mà ch? s? d?ng khi ch? bi?n xong. M?c an toàn ?? s? d?ng m?i ngày là 50mg/kg/ngày.

Saccharin: Ng?t g?p 300 - 500 l?n ???ng th??ng, không b? hu? b?i nhi?t. M?c an toàn là 15mg/kg/ngày.

Sucralose: Ng?t g?p 600 l?n ???ng th??ng, ?i?u hòa v?i nhi?t ??. M?c an toàn là 5mg/kg/ngày.

Acesulfam K: ng?t g?p 200 l?n ???ng th??ng, ?i?u hòa v?i nhi?t ??. Khi s? d?ng ??n ??c thì có v? h?i ??ng, do ?ó c?n ph?i h?p nh?ng ch?t t?o ng?t #. M?c an toàn là 15mg/kg/ngày.

???ng alcohol dành cho ng??i B?nh ti?u ???ng
???ng alcohol nh? Isomalt, Lactitol, Maltitol, Mannitol, Sorbitol, Xylitol, … là carbohydrate có trong nh?ng lo?i trái cây và th?o m?c ???c dùng ?? s?n xu?t thành ???ng s? d?ng. Lo?i ???ng này không ng?t h?n ???ng mía, ???c xem là có dinh d??ng và n?ng l??ng. ???ng alcohol th??ng ph?i h?p v?i ???ng nhân t?o ?? làm t?ng ?? ng?t. M?c dù tên g?i là “???ng alcohol” ho?c nó không h? ch?a c?n, không có ethanol nh? nh?ng lo?i r??u bia.???ng alcohol th??ng không ???c s? d?ng trong gia ?ình mà ch? y?u dùng cho các s?n ph?m công nghi?p nh? chocolate, k?o, m?t trái cây, kem, chewing gum, kem ?ánh r?ng, n??c súc h?ng, nh?ng s?n ph?m n??ng nh? bánh… thay cho ???ng th??ng.

Lo?i ???ng này không gây râu r?ng, khi?n ki?m soát cân n?ng vì 1 gam cho 2 kcal, là n?ng l??ng it h?n ???ng th??ng. ???ng alcohol có kh? n?ng làm gia t?ng ???ng huy?t b?i vì là carbohydrate, tuy v?y do c? th? chúng ta không ti?p th? hoàn toàn nên nên ành h??ng lên ???ng huy?t ít h?n ???ng th??ng. Ng??i ?ái tháo ???ng có th? s? d?ng ???ng này nh?ng chú ý l??ng carbohydrate (c?m, bún, trái cây ) trong b?a ?n. ?n nhi?u có kh? n?ng gây sình b?ng, tiêu ch?y và sinh h?i trong ru?t.

Ch?t ng?t t? nhiên dành cho ng??i Ti?u ???ng
Ch?t ng?t thiên nhiên (n??c trái cây cô ??c, m?t hoa, m?t ong, m?t ???ng, maple syrup) là nh?ng lo?i ???ng thay th? ???c xem t?t cho s?c kho? h?n ???ng th??ng ho?c các lo?i ???ng thay th?. Chúng ???c s? d?ng r?t nhi?u t?i nhà ?ình và c? trong công ngh? th?c ph?m, làm ng?t th?c u?ng nh? trà và cocktail, các món bánh tráng mi?ng, cho vào ng? c?c và ?? làm bánh.

M?c dù ???ng t? nhiên có ch?a vitamin và khoáng ch?t, nh?ng v?i hàm l??ng không # là bao so v?i ???ng tinh ch?, do ?ó, m?t ong và ???ng ???c xem có giá tr? dinh d??ng t??ng t?, và c? hai ??u mang ??n nh?ng s?n ph?m cu?i cùng trong c? th? là glucose và fructose. Vì v?y, ch? nên s? d?ng ch?t t?o ng?t thiên nhiên ?? th??ng th?c v? ngon ??c tr?ng c?a chúng.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-09-2018, 01:26 PM
Kr_bogidanov1965 Kr_bogidanov1965 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 12
Logically, I agree

Bravo, remarkable idea
Reply With Quote
  #3  
Old 07-10-2018, 10:34 AM
shevtchyk1980k shevtchyk1980k is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 9
Yes, really. And I have faced it. Let's discuss this question.

I have passed something?
Reply With Quote
  #4  
Old 07-10-2018, 11:58 AM
rominPn rominPn is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 10
I know, how it is necessary to act, write in personal

In my opinion you are not right. Let's discuss it. Write to me in PM.
Reply With Quote
  #5  
Old 07-10-2018, 12:45 PM
rominPn rominPn is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 10
I apologise, but you could not give little bit more information.

Matchless theme, it is interesting to me :)
Reply With Quote
  #6  
Old 07-12-2018, 05:39 AM
MaksimThymn MaksimThymn is offline
Member
 
Join Date: Mar 2018
Location: Russia
Posts: 8
?? ?? ????????

??? ??? ??????!
Reply With Quote
  #7  
Old 07-12-2018, 07:25 AM
OleheyThymn OleheyThymn is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Location: Russia
Posts: 10
??????????? ?????, ??? ????? ???????? :)

?????, ???????????? ???? ? ????????????
Reply With Quote
  #8  
Old 08-07-2018, 06:23 AM
Servicetzs Servicetzs is offline
Member
 
Join Date: Jul 2018
Location: Gambia
Posts: 2
Where is Administration forum.vuilen.com??

Where is administration?
It is about advertisement on your website.
Thank.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Người Đàn Ông - Quách Thành Danh thaodan Video and Film Sharing 0 02-02-2012 04:31 AM
Man City – MU còn 1 ngày: Danh dự và danh hiệu LamNhatHao Sport News 0 04-15-2011 09:30 AM
MC Danh Tùng “lẳng lơ” cùng lúc với 7 người tình bomam Society News 0 03-06-2011 12:37 PM
58 dia danh va danh lam thang canh viet nam LamNhatHao Nice Scenery 2 02-20-2011 07:56 AM


All times are GMT -5. The time now is 09:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.