VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-23-2019, 01:08 PM
nguyenhaison87 nguyenhaison87 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 26
T? v?n dây chuy?n s?n t?nh ?i?n t? ??ng t?i T?nh Phú Th?

Dây chuy?n s?n t?nh ?i?n t? ??ng T?nh Phú Th?


?u ?i?m c?a h? th?ng dây chuy?n s?n t?nh ?i?n t? ??ng :
?ây là dây chuy?n s?n t?nh ?i?n t? ??ng hoàn toàn khép kín, có công xu?t l?n ?u ?i?m là t?n ít nhân công h?n mà n?ng xu?t l?i cao h?n.


Và ?? hi?u rõ h?n và chi tiwets h?n quý khách có th? vào (website - sonhaithinh.com ho?c sonhaithinh.com.vn) ?? có nh?ng ki?n th?c chuyên sâu v? công ngh? dây chuy?n s?n t?nh ?i?n.
C?u t?o c?a h? th?ng dây chuy?n s?n t?nh ?i?n t? ??ng g?m các ph?n sau :
- M?t bu?ng phun s?n b?t 2 v? trí.
- Hai rô b?t t?nh ti?n phun s?n, và cây súng s?n d?m .
- Hai lò s?y, m?t lò s?y khô & m?t lò s?y s?n .
- M?t h? th?ng b?ng chuy?n treo
- H? th?ng ?i?u khi?n bao g?m các t? ?i?u khi?n & h? th?ng ?èn chi?u sáng.
- M?t h? th?ng s? lý nhúng (ho?c phun) s?n ph?m tr??c khi s?n
Nguyên lý ho?t ??ng dây chuy?n s?n t?nh ?i?n :
S?n ph?m ???c s?n gia công hoàn toàn t? ??ng, t? khi lên bán s?n ph?m ??n khi l?y thành ph?m.
Ph?m vi c?a h? th?ng dây chuy?n s?n t?nh ?i?n t? ??ng :
?ng d?ng r?ng r?i trong các ngành công nghi?p c? khí ch? t?o, ngành công nghi?p ?i?n t?, hàng gia d?ng...
H? th?ng s?n t?nh ?i?n bán t? ??ng

?u ?i?m:
?ây là h? th?ng ?ang ???c dùng r?t ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay. H? th?ng s?n t?nh ?i?n bán t? ??ng, bao g?m m?t h? th?ng không hoàn toàn khép kín, giành cho các Doanh Nghi?p có nhu c?u s?n xu?t không nhi?u. Không c?n thi?t ??u t? l?n tránh lãng phí mà v?n hi?u qu?, Hãy g?i cho chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t. Chúng tôi thi?t k? riêng theo t?ng ??c thù & nhu c?u riêng c?a Quí v?.
C?u t?o c?a h? th?ng s?n t?nh ?i?n bán t? ??ng g?m các b? ph?n sau:

- M?t bu?ng phun s?n b?t 2 v? trí.
- Hai cây súng phun s?n.
- M?t lò s?y m? 2 ng?n.
- M?t h? th?ng b?ng chuy?n treo
- H? th?ng ?i?u khi?n bao g?m các t? ?i?u khi?n & h? th?ng ?èn chi?u sáng.
- M?t h? th?ng b? nhúng s? lý s?n ph?m tr??c khi s?nNguyên lý làm vi?c:
S?n ph?m sau khi ti?n s? lý s? ???c Công nhân treo (máng) lên chuy?n. B?ng chuy?n s? ??a s?n ph?m ?i qua bu?ng phun s?n, ? ?ây th? s?n (ho?c rô b?t) s? phun s?n. Sau ?ó s?n ph?m s? ?i ngang qua lò s?y. ? ?ây Công nhân s? l?y s?n ph?m treo (máng) vào khung treo c?a lò s?y, sau khi ??y lò r?i thì ?óng lò l?i & ti?n hành s?y. Trong th?i gian ng?n th? nh?t c?a lò ?ang s?y thì Công nhân ti?p t?c treo s?n ph?m vào khung treo c?a ng?n th? 2. Khi ??y thì ng?n th? nh?t ?ã s?y xong và di chuy?n lò sang ng?n th? 2 & ti?n hành s?y. ? th?i ?i?m này ? bên ng?n th? nh?t có th? l?y thành ph?m và treo s?n ph?m m?i vào & ti?p t?c quy trình.Ph?m vi ?ng d?ng:
?ng d?ng r?ng r?i trong các ngành công nghi?p c? khí ch? t?o, ngành công nghi?p ?i?n t?, hàng gia d?ng...

Ngu?n bài vi?t c?a daychuyensontinhdien.tin.vn và sonhaithinh.com.vn

Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.