VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems
forgot Password
Register

Poems Những bài thơ Sưu tầm và những sáng tác tự do.

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-27-2016, 11:07 PM
LilyPham0606 LilyPham0606 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2016
Posts: 7
Nh?ng khó kh?n khi ph?c h?i ch?c n?ng sau tai bi?n

?? kh?c ph?c khó kh?n c?a b?n thân c?ng giúp ng??i b?nh ph?c h?i ???c t?t nh?t, b?n thân ng??i ch?m sóc nên có nh?ng hi?u bi?t c? th?, c?ng nh? s? chia s? khó kh?n c?a mình v?i nh?ng ng??i xung quanh ?? tìm ???c s? tr? giúp.

Ph?c h?i ch?c n?ng sau tai bi?n – khó kh?n c?a ng??i b?nh và ng??i thân
Sau khi x?y ra c?n tai bi?n (??t qu?) nh?ng di ch?ng mà nó ?? l?i không ch? khi?n cho ng??i b?nh không th? h?i nh?p c?ng ??ng mà còn là khó kh?n cho nh?ng ng??i thân ch?m sóc. H? là nh?ng ng??i ??ng hành cùng b?nh nhân tai bi?n trong su?t quá trình ?i?u tr? t? ch?m sóc sinh ho?t h?ng ngày ??n ?n u?ng và h? tr? trong khi t?p luy?n. ?ôi khi, chính nh?ng ng??i ch?m sóc l?i c?m th?y n?n lòng tr??c.
Ng??i b?nh sau tai bi?n m?c ph?i các di ch?ng v?a khó ?i l?i v?a có tinh th?n không ???c ?n ??nh. H? tr? nên tr?m u?t h?n, trí nh? m? h? không th? nh? ???c ng??i thân, các b??c ?? th?c hi?n các công vi?c tr??c ?ây ?ã làm nhi?u l?n, th??ng xuyên. M?t s? ng??i c? g?ng ?? nh? l?i, m?t s? khác không th? nh? n?i t?o nên áp l?c.
Trong th?i gian ph?c h?i sau tai bi?n tâm lý c?a ng??i trong gia ?ình s? ?nh h??ng tr?c ti?p ??n tinh th?n, và s? ph?c h?i c?a ng??i b?nh. H? c?m th?y mình gi?ng nh? là m?t gánh n?ng v?i ng??i thân c?a mình, càng làm cho nh?ng ý ngh? t?i t? x?y ??n nhi?u h?n, nh?n th?c t? ?ó b? ?nh h??ng.
Làm sao ?? kh?c ph?c ???c khó kh?n và ph?c h?i t?t sau tai bi?n
?? ph?c h?i ch?c n?ng sau tai bi?n tr? nên d? dàng h?n, chính nh?ng ng??i ch?m sóc cho b?nh nhân c?n ph?i quan tâm ??n s?c kh?e và tinh th?n c?a mình. Khi c?m th?y mình m?t m?i hãy tìm s? giúp ?? t? nh?ng ng??i thân, b?n bè xung quanh. Chia s? khó kh?n mình g?p ph?i, tìm ki?m s? h? tr?, l?i khuyên, và h?n h?t là hi?u bi?t rõ ràng v? nh?ng cách ch?m sóc b?nh nhân sau tai bi?n ?? không b? b? ng?. T?i các trung tâm ph?c h?i, t? ch?c c?ng ??ng có th? là n?i mà b?n có th? tìm ???c nh?ng chia s? h?u ích t? nh?ng ng??i ?ã có kinh nghi?m ch?m sóc b?nh nhân tai bi?n. T?i ?ó, b?n s? nh?n ???c thông tin c?n thi?t và h?u ích.
Xem thêm: C?ng th?ng th?n kinh
Reply With Quote

  #2  
Old 06-01-2018, 02:35 PM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Silver Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 162
Re: Nh?ng khó kh?n khi ph?c h?i ch?c n?ng sau tai bi?n

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.