VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 06-21-2019, 09:37 AM
thachcaowinhome thachcaowinhome is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 12
Chuyên s?a nhà tphcm qu?n 12

Chuyên s?a tr?n th?ch cao tphcm qu?n 1
??ng ?i?u ki?n ghê t? h?n h?p, n?u tr??c c? c?c ch? nhà th??ng ?a thích s? d?ng danh thi?p lo?i tr?n ván ép s?n ho?c simili, è c? carton, tr?n tr? ?úc (?âm ra v?a xi m?ng lên trên danh thi?p ép l??i s?t l? r?, na ná nh? ?âm b? cán), thì ni, vi?c s? d?ng è th?ch cao v?i phí t? tung k? thích h?p lý ???ng là khuynh h??ng trong su?t thi ?? hi?n ??i.

n?ng b?n c?n ch?a tr?n nhà tphcm thì ch? vì v?y v?t sang bài xích nà v? bi?t ?âu b?n s? c?n h?n

n?u so ??ng tr??c ?ây, lót ch?n l?a ?ua làm tr?n tày m? cán, gia ch? s? t? th? l?m kho?n ti?n nh? vén, xi m?ng, s?n, ?iêu kh?c hoa v?n, vi?c s? d?ng tr?n th?ch cao giá r? ngày nay ch? khu?t ? phí t?n ??y, gia ch? hoàn tuy?n có th? yên lòng vào ?i?u này.

?i ?u ch?m, è th?ch cao n?i có phí r? và d? g?n nh?m. trong su?t quá ?? trình dùng r?t d? tôn t?o lúc giàu h?ng hóc x?y vào. nhát h? th?ng ?àng dính líu ?i?n, ?ng n??c bên trên è phanh l?m s? nu?m, chúng ta ch? vi?c nh? nhàng d? vì trí b?c th?ch cao ch? c?n tu s?a mà ch? n?u nh? m?t có th?i gian, công l?c.

B?n, ??p, tr?ng l??ng nh?, d? dàng thi công và tháo l?p là nh?ng ?u ?i?m không th? ch?i cãi c?a tr?n th?ch cao, ngoài ra, giá thành còn r? h?n nhi?u so v?i các lo?i v?t li?u khác nh? xi m?ng, bê tông. Tuy nhiên, q.khách nên l?u ý m?t ?i?u là s?n ph?m này ??c bi?t t?i k? n??c. Ch? c?n m?t gi?t n??c nh? xu?ng, tr?n th?ch cao c?ng s? d? dàng b? ? vàng, gây x?u xí, m?t th?m m? làm ?nh h??ng chung ??n c? h? th?ng tr?n. Do ?ó, ?? h?n ch? t?i ?a vi?c rò r? n??c t? mái tôn, t?ng sân th??ng, gia ch? nên ki?m tra k? l??ng tr??c nh?t thi công tr?n th?ch cao giá r?, tuy?t ??i không ?? n??c m?a th?m t? các khe h? trên mái xu?ng tr?n th?ch cao.

Trong tr??ng h?p tr?n b? ? vàng, nh?ng n?i b? ? c?n ph?i ???c chà, trét mastric và s?n l?i. Tuy nhiên, ?i?u ?ó d?n ??n vi?c không ??u màu gi?a các m?ng tr?n nhà.

V?t li?u th?ch cao không tránh kh?i tình tr?ng b? co ngót, sau m?t thoi gian dài s? d?ng, s? xu?t hi?n các hi?n t??ng n?t tr?n ? nh?ng v? trí có trét mastric (th??ng g?p ? tr?n th?ch cao chìm), nh?ng v?t n?t này có khi ch? gi?ng nh? m?t s?i tóc ch?y ngang, nh?ng s? t?o s? khó ch?u cho gia ch? và lâu ngày v?t n?t s? l?n d?n, không còn tính th?m m?.

Tr?n th?ch cao giá r? có tính b?n v?ng trong ?i?u ki?n thi công k? càng, mái không b? rò n??c, tr?n nhà th?ch cao v?n còn ??p sau 5 n?m, th?m chí h?n 10 n?m m?i h? h?ng.

?? h?n ch? nh?ng tr??ng h?p trên x?y ra, gia ch? nên tìm ??n nh?ng nhà th?u có kinh nghi?m lâu n?m trong vi?c thi công và xây d?ng tr?n th?ch cao giá r? nh? Th?ch cao L?i Phát. V?i ??i ng? thi công có tay ngh? gi?i, chuyên nghi?p, cam k?t thi công ?úng ti?n ??, hoàn thành và nghi?m thu công trình nh? cam k?t gi?a hai bên, và ch? ?? b?o hành cùng h?u mãi t?t, Th?ch cao L?i Phát t? tin mang ??n gi?i pháp thích h?p nh?t cho gia ?ình b?n. G?i 123 ?? nh?n báo giá chi ti?t.

#1 Ti?t ki?m chi phí xây d?ng
N?u nh? so v?i tr??c ?ây, khi l?a ch?n thi công tr?n b?ng bê tông, gia ch? s? t?n nhi?u kho?n ti?n nh? g?ch, xi m?ng, s?n, ?iêu kh?c hoa v?n, vi?c s? d?ng tr?n th?ch cao giá r? ngày nay ch? t?n ? chi phí ?ó, gia ch? hoàn toàn có th? yên tâm vào ?i?u này.

#2 Ti?t ki?m time và nhân công
Các gi?i pháp thi công c? th??ng r?t r??m rà do ph?i tr?i qua nhi?u công ?o?n vì ph? thu?c vào tính ch?t c?a v?t li?u, nay, vi?c s? d?ng tr?n th?ch cao giá r? ch?ng nh?ng r?t nhanh chóng mà còn h?n ch? nhân công th?c hi?n, ti?t ki?m chi phí v? ng??i và c?a, giúp gia ch? qu?n lý t?t h?n các công vi?c khác c?a mình.

#3 D? dàng thay ??i n?i th?t sau m?t time s? d?ng
Ngày nay, xu h??ng ??n gi?n hóa m?i th? ?? mang ??n s? ti?n l?i nh?t cho các ho?t ??ng h?ng ngày là ?i?u mà con ng??i hi?n ??i ?ang h??ng t?i, ki?n trúc c?ng không ngo?i l?.
N?u c?n h? xây theo ph??ng pháp c?, ??n lúc mu?n thay ??i có khi ph?i ??p h?t toàn b? c?u trúc r?i m?i xây l?i. Chuy?n ?ó ?ã không còn x?y ra khi s? d?ng tr?n th?ch cao giá r?, gia ch? có th? tùy ý thay ??i n?u mu?n mà không h? ?nh h??ng ??n c?u trúc khung c?a ngôi nhà.
#4 ??m b?o tính th?m m? cho không gian.
Tr?n th?ch cao v?n ??m b?o tuy?t ??i tính th?m m? cho không gian c?a b?n.

#5 T?o c?m giác thoáng mát và cách âm t?t
So v?i các b?c t??ng và tr?n bê tông n?ng n?, tr?n th?ch cao mang l?i c?m giác nh? nhàng và tho?i mái h?n trong chính không gian s?ng h?ng ngày c?a gia ch?.

V?i nh?ng lý do trên, còn ?i?u gì khi?n b?n l?n t?n cho s? l?a ch?n c?a mình. B?n ?ang tìm ki?m nhà th?u xây d?ng tr?n th?ch cao giá r? t?i tphcm v?i m?c giá ph?i ch?ng, k? thu?t chuyên nghi?p và b?o hành ??y ??, tham kh?o nhanh báo giá c?a chúng tôi t?i ?ây!
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.