VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-04-2017, 10:31 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
tr? em ?i máy bay cùng ng??i thân

Tr? em bao nhiêu tu?i ph?i mua vé máy bay? Vi?c ?i l?i b?ng ???ng không không gi?ng nh? ?i b?ng các ph??ng tiên quen thu?c nh? tàu và xe khách.
Khi ?i tàu , xe khách b?n ch? c?n mua vé cho tr? em và có th? nh? ng??i qu?n toa hay ch? xe khách chú ý kèm c?p là ???c. Tr? em ?i b?ng ???ng hàng không ?ó là c? v?n c?n suy ngh?, R?t nhi?u ng??i b?n kho?n không bi?t tr? em bao nhiêu tu?i ph?i mua vé máy bay và giá vé nh? th? nào?
Vé máy bay dành cho tr? em ???c tính th?p h?n so v?i giá vé ng??i l?n và ph?i ph? thu?c vào quy ??nh c?a t?ng hãng hàng không nh?:
Khi bay trên các chuy?n bay c?a các hãng hàng không trong n??c giá vé máy bay cho em bé d??i 02 tu?i ???c tính 100.000 ??ng/vé (tùy hãng) ??i v?i các ch?ng n?i ??a và 200.000 ??ng/vé ( tùy hãng) ??i v?i các ch?ng qu?c t? (ch?a thu? VAT), tr? t? 02 tu?i ??n d??i 12 tu?i áp d?ng m?c giá vé b?ng v?i ng??i l?n.

Riêng v?i hãng hàng không trong n??c, giá vé máy bay tr? d??i 02 tu?i s? ???c tính b?ng 10% giá vé ng??i l?n. Các tr? t? 02 tu?i ??n d??i 12 tu?i, vé ???c tính m?c giá b?ng 75% vé ng??i l?n. Vi?c chu?n b? gi?y t? ??y ?? cho tr? s? giúp b?n thu?n ti?n h?n trong m?i chuy?n bay. Khi cho tr? ?i máy bay các b?n cha m? c?n chu?n b? nh?ng lo?i gi?y t? theo quy ??nh c?a các hãng hàng không và l?u ý m?t s? ?i?m sau:
Gi?y khai sinh b?n chính ho?c b?n sao (công ch?ng h?p l? c?a chính quy?n ??a ph??ng). N?u tr? s? sinh d??i 01 tháng tu?i ph?i có Gi?y ch?ng sinh.

TR? EM BAO NHIÊU TU?I ???C ?I MÁY BAY?
Hãng bay nh?n v?n chuy?n hành khách là tr? có ?? tu?i t? 2 tu?n tu?i tr? lên. Theo các chuyên gia y t?, ?? tu?i thích h?p nh?t ?? cho tr? ?i máy bay là t? 2 ??n 3 tháng tu?i. Lúc này h? mi?n d?ch và s?c kh?e c?a tr? m?i ?? s?c thích nghi v?i các ?i?u ki?n thay ??i trên chuy?n bay. Tuy nhiên, trong tr??ng h?p ph?i di chuy?n b?ng máy bay khi tr? ch?a ??t ??n ?? tu?i này, t?t nh?t b?n nên ??a tr? ?i khám tr??c th?i gian bay kho?ng 1 tu?n.

KHAI THÁC 2 CHUY?N BAY ?I CANADA VÀ M? GIÁ R? T?I ?ÂY
+ Vé khuy?n mãi ?i Canada: Vé máy bay ?i Canada bao nhiêu ti?n
+ Vé khuy?n mãi ?i M?: Vé máy bay ?i M? bao nhiêu ti?n

QUY ??NH ?? TU?I ???C LÊN MÁY BAY DÀNH CHO TR? EM
Hi?n nay t?t cá cá hãng bay t?i Vi?t Nam và Qu?c t? ??u cung c?p d?ch v? tr? em ?i máy bay m?t mình hay còn g?i là d?ch v? UM.
Tr? em ?i m?t mình (UM): Là tr? em trong ?? tu?i t? 2 tu?i tr? lên ??n d??i 12 tu?i không cùng ?i trên m?t chuy?n bay v?i cha, m?/ng??i giám h? ho?c ng??i ???c cha, m?/ng??i giám h? c?a tr? em u? quy?n.
Th?i gian ?? tính tu?i c?a UM ???c tính ??n ngày d? ??nh kh?i hành c?a chuy?n bay ??u tiên. Tr??ng h?p tr? em t? 12 tu?i tr? lên ??n d??i 15 tu?i có yêu c?u d?ch v? tr? em ?i m?t mình s? ???c xem xét và ch?p nh?n t??ng t? nh? ??i v?i tr? em ?i m?t mình t? 6 tu?i ??n d??i 12 tu?i.
Hình ?nh có liên quan
D?ch v? tr? em ?i m?t mình t? 2 tu?i ??n d??i 6 tu?i:
Khi hành khách yêu c?u d?ch v? UM cho tr? t? 2 ??n 4 tu?i. Ngoài ti?n vé máy bay cho tr?, hành khách ph?i tr? thêm giá d?ch v? ti?p viên ?i kèm. M?c giá này s? b?ng m?c giá áp d?ng cho ng??i l?n t??ng ?ng v?i khoang d?ch v? mà khách yêu c?u d?ch v? s? d?ng. M?i ti?p viên ch? ?i cùng m?t tr? em.
D?ch v? c?n ??t tr??c ít nh?t 3 ngày so v?i th?i gian d? ??nh c?t cánh ??i v?i chuy?n bay n?i ??a và 5 ngày so v?i th?i gian d? ??nh c?t cánh ??i v?i chuy?n bay Qu?c t?. D?ch v? này ch? ???c ch?p nh?n v?n chuy?n trên h?ng Ph? thông.
Hình ?nh có liên quan
D?ch v? tr? em ?i m?t mình t? 6 tu?i ??n d??i 15 tu?i
Hành khách không c?n ph?i ??t d?ch v? ti?p viên ?i cùng. N?u khách yêu c?u d?ch v? ti?p viên ?i kèm thì ph?i ??t tr??c và tr? giá cho d?ch v? ti?p viên ?i kèm. M?c giá này s? b?ng m?c giá áp d?ng cho ng??i l?n t??ng ?ng v?i khoang d?ch v? mà khách yêu c?u d?ch v? s? d?ng.
Yêu c?u v? d?ch v? tr? em ?i m?t mình trong tr??ng h?p này ch? c?n ??t tr??c 24 gi? so v?i th?i gian d? ??nh c?t cánh. D?ch v? này ???c ch?p nh?n trên h?ng th??ng gia, ph? thông ??c bi?t và ph? thông. S? l??ng hành khách là tr? em ?i m?t mình trên h?ng th??ng gia không v??t quá 10% s? gh? h?ng th??ng gia trên m?i chuy?n bay.

Khi k?t thúc hành trình, ng??i thân ho?c ng??i ???c ?y quy?n ?ón tr? c?n xu?t trình ??y ?? gi?y t? nh?: ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u.
??i v?i hành khách là tr? em d??i 02 tu?i, b?n c?n ??a ??y ?? thông tin c?a tr? t?i n?i ??ng kí vé nh?:
(h? và tên, ngày/tháng/n?m sinh c?a tr?) khi book vé.

S? l??ng tr? em ???c phép v?n chuy?n trên m?i chuy?n bay không v??t quá 16 tr? trên m?t chuy?n. N?u ?ã ?? s? l??ng các b?n s? ???c yêu c?u ch?n chuy?n bay khác. Vì v?y b?n nên ??t vé s?m ?? ch? ??ng chuy?n bay và hành trình cho mình.

S? tu?i c?a tr? s? ???c tính theo ngày bay và t?ng ch?ng bay c? th?. Theo quy ??nh m?i ?ây, tr? em s? phép ?i cùng ng??i l?n b?t k? n?u trên 18 tu?i và không c?n gi?y u? quy?n c?a b? ho?c m?.
??i v?i tr? trong ?? tu?i t? 12 ??n 14 tu?i ???c phép ?i m?t mình trên chuy?n bay v?i ?i?u ki?n ph?i có nh? sau:
Ph?i có h? chi?u ho?c gi?y khai sinh, gi?y ch?ng sinh c?a tr? (??i v?i tr??ng h?p tr? d??i 1 tháng tu?i); gi?y xác nh?n c?a m?t t? ch?c xã h?i nào ?ó ?ang nuôi d??ng tr?.
Gi?y cam k?t c?a ng??i ??i di?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t
Tr? em t? 14 tu?i tr? lên ???c phép di chuy?n b?ng ???ng hàng không nh? ng??i l?n và không c?n ng??i ?i kèm nh?ng ph?i có gi?y khai sinh ho?c CMND.

Hãng bay ?ài Loan chi nhánh t?i tphcm: truy c?p t?i evaair-vn.com

Hãng bay Hàn Qu?c chi nhánh t?i tphcm: truy c?p t?i korean-air.biz

V?n phòng ??i di?n 2 hãng hàng không l?n nh?t t?i ?ài Loan và Hàn Qu?c t? v?n chuy?n du l?ch an toàn cho bé nh? c?a cha m?. ??c bi?t 2 hãng bay này khai thác h?n 200 - 400 ?i?m ??n. V?y b?n mu?n ?i du l?ch trong n??c hay qu?c t??
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.