VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Request Download
forgot Password
Register

Request Download Bạn có thể download những bài nhạc ưa thích theo yêu cầu.

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-11-2019, 04:19 AM
toanphat88's Avatar
toanphat88 toanphat88 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 24
Xu h??ng thi?t k? n?i th?t n?m 2019

B?n ?ang ngh? ??n vi?c trang trí l?i n?i th?t trong n?m nay? M?t cách ?a ?? c?p nh?t ngôi nhà c?a b?n là th? m?t s? khuynh h??ng thi?t k? n?i th?t m?i nh?t ?? bi?n m?t c?n phòng thành m?t tuy?t tác ngh? thu?t! Các nhà thi?t k? ?ang tìm cách làm cho ngôi nhà tr? thành cá tính h?n, và di?n ??t phong cách c?a ch? nhà. ?? n?i th?t và thi?t k? d? dàng chuy?n ??i cho các tình hu?ng khác nhau c?ng là thiên h??ng, vì th? hãy thêm nhi?u ph? ki?n x?m cho c?n phòng c?a b?n.

Các phòng t?i gi?n, toàn màu tr?ng ?ang t?o không gian cho các m?nh chi?t trung v?i màu s?c táo t?n l?p ??y c?n phòng v?i s? ??c ?áo. N?u b?n ?ã s?n sàng mang ngôi nhà c?a mình vào n?m 2019, hãy xem nh?ng thiên h??ng thi?t k? n?i th?t d??i ?ây nhé.

Màu s?c táo t?n

Màu ??, màu xanh d??ng và màu xanh lá cây nhãi ranh là cách hoàn h?o ?? ??a vào c?n phòng c?a gia ?ình. Màu s?c trung l?p v?n nên chi?m 1 ph?n trong thi?t k? c?a b?n, làm cho nó tr?i v?i nhi?u màu s?c táo t?n. B?n có th? s? d?ng gh? sofa g? ph?i h?p v?i các ph? ki?n nh? g?i, k? trang hoàng ho?c bóng ?èn. Các m?t hàng nh? h?n nh? th?m và ch?n là m?t cách ti?t ?? b?t k?p khuynh h??ng.

N?u b?n ?ã mu?n t?o ?n t??ng cho ngôi nhà c?a mình, ?? n?i th?t táo b?o và t??i sáng là cách t?t nh?t. B?t ??u v?i m?t gh? sofa g? hi?n ??i cùng màu s?c vui nh?n.

Thi?t k? ?a ch?c n?ng

M?t phòng s? d?ng màu s?c bão hòa, nguyên li?u xa hoa, hoa v?n o?t, hình th?c phiêu b?t, và s? pha tr?n gi?a các ?nh h??ng thi?t k?. Nó cho phép b?n ph?i h?p b?t c? th? gì b?n thích trong m?t c?n phòng - ?ó có th? là m?t chi?c gh? sofa g? s?i, b?c tranh hi?n ??i t??i sáng và t?m th?m lông, qu? qu?ng k?t h?p cùng nhau.

thiên h??ng t?i ?a hóa có t?c là có s? h?i sinh v? m?c ?? ph? bi?n c?a các tác ph?m c? ?i?n và c?m giác chung v? tính xác th?c.

Thi?t k? c? ?i?n

N?u b?n ch?ng th? tìm th?y m?t phong cách c? ?i?n mà b?n yêu thích, hãy th? tìm m?t món ?? n?i th?t m?i s? d?ng thi?t k? hi?n ??i. k?t h?p các ph? ki?n c? ?i?n trên giá sách ho?c bàn bên c?nh làm t?ng thêm cá tính cho phòng khách.

N?i th?t quy mô nh?

?? n?i th?t và thi?t k? quy mô nh? h?n s? n?i ph? bi?n trong n?m nay vì m?i ng??i mu?n s? ?m cúng c?a m?t ngôi nhà. thiên h??ng này mang dáng v? hi?n ??i mà b?n yêu thích và thu nh? chúng ?? hi?p v?i ngôi nhà nh? c?a b?n.

?? n?i th?t nh? h?n c?ng giúp b?n d? dàng thí ?i?m các màu s?c ho?c hoa v?n ??m .
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.