VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-12-2020, 01:41 AM
suamayincuulong suamayincuulong is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 51
?? m?c máy in Nam T? Liêm Hà N?i chính hãng, giá r?

Trung tâm thi?t b? máy v?n phòng C?u Long là n?i cung c?p d?ch v? ?? m?c máy in Nam T? Liêm hàng ??u t?i khu v?c Hà N?i. V?i l?i th? g?m nhi?u c? s? cùng ??i ng? k? thu?t viên ?ông ?â?, ???c ?ào t?o chuyên môn sâu, giàu kinh nghi?m vì v?y C?u Long cam k?t mang t?i quý khách hàng d?ch v? ?? m?c in nhanh và ch?t l??ng t?t nh?t nh?ng chi phí l?i vô cùng ti?t ki?m.D?ch v? ?? m?c máy in t?i nhà Nam T? LiêmT?i sao nên ch?n ?? m?c máy in B?c T? Liêm c?a C?u Long?Quy trình ?? m?c máy in chuyên nghi?p:B??c 1: K? thu?t viên s? ti?n hành In test m?t b?n tr??c khi ?? m?c in nam t? liêm.B??c 2: Ki?m tra b?n in test xem máy ?ã h?t m?c ch?a, ngoài ra xem b?n in test có d?u hi?u b?n hay không và ??a ra ph??ng án kh?c ph?c cho khách hàng.B??c 3: N?u máy h?t m?c thì ti?n hành ?? m?c. N?u máy có tình tr?ng b?n b?n in do linh ki?n h?p m?c ?ã kém c?n thay th? thì ti?n hành thay th? n?u ???c s? ??ng ý c?a khách hàng.B??c 4: M? h?p m?c : tu? theo t?ng lo?i h?p m?c có các cách m? khác nhau ?? ?? m?c.B??c 5: ?? m?c th?i (n?u có): tu? t?ng lo?i máy s? có ho?c không có m?c th?i.B??c 6: V? sinh s?ch s? các linh ki?n c?a h?p m?c c?n ?? m?c, ?? m?c c? ?m ?i n?u có.B??c 7: ?? m?c m?i vào ?ng m?c.B??c 8: L?p ráp các b? ph?n c?a h?p m?c vào : Tr?ng, g?t t?, g?t m?c, tr?c cao su,tr?c t?, ch?t s?t,lò xo…B??c 9: L?p h?p m?c vào máy in , ti?n hành in b?n in test. N?u b?n in ch?a ??t yêu c?u thì ki?m tra l?i t? ??u ?? xác ??nh nguyên nhân.?u ?i?m n?i b?t ch? có ? ?? m?c in C?u Long:V?i ph??ng châm ” L?I ÍCH KHÁCH HÀNG ??T LÊN HÀNG ??U “, các k? thu?t viên c?a chúng tôi ph? ??u kh?p các tuy?n ???ng con ph? Hà N?i. Có m?t ch? sau 30 phút ?ê ph?c v? quý khách hàng khi có yêu c?u, v?i vi?c cung c?p các linh ki?n ch?t l??ng, chính hãng, m?c ?? ??m b?o ch?t l??ng b?n in, s? l??ng b?n in, ??m b?o các linh ki?n b?n h?n do s? d?ng m?c t?t và linh ki?n chính hãng, ti?t ki?m ???c chi phí ?áng k? cho quý khách hàng.– ?áp ?ng nhanh nh?t yêu c?u t? khách hàng– Linh ki?n thay th? b?o hành chính hãng– S? l??ng, ch?t l??ng b?n in ??p t??ng ???ng 97-98% ngày m?i mua– M?c ?? ch?t l??ng, máy in ho?t ??ng ?n ??nh. M?c th?i m?c c?n ít, b?o hành 1,800 b?n in.– T?ng th? ?u ?ãi, phi?u gi?m giá ??n khách hàng t?ng quý– H? tr? Online m?i lúc m?i n?i.– Cam k?t hoàn ti?n n?u m?c ?? và linh ki?n thay th? kém ch?t l??ng.Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p nhi?u d?ch v? khác nh?:S?a máy inS?a máy faxS?a máy photocopyCung c?p m?c in, m?c fax, m?c photocopyCung c?p máy in, máy fax, máy photocopyB?o trì máy tính – M?ng LAN, InternetS?a ch?a máy tínhS?a ch?a LAPTOPS?a ch?a máy v?n phòng (Máy in, fax, photocopy, UPS, scaner, máy h?y gi?y, máy ??m ti?n, máy ch?m công, máy ?ánh ch?..)H?i sinh PIN LAPTOP?ô m?c in Laser & PhunTái sinh m?c laserM?c in liên t?cM?c in c? ??i m?iPh?c h?i d? li?uV?n phòng ph?m.?? m?c máy in t?i Nam T? Liêm giá r?Liên h? ?? m?c máy in t?i Nam T? Liêm:Trung tâm s?a máy in C?u LongHotline: 0904227737 Website: domucin.com.vn – suamayin.com.vn??a ch? : Ngõ 82 Nguy?n Khuy?n, Hà ?ông, Hà N?iC? s? 1: S? 31 ngõ 1 Ng?y Nh? Kon Tum, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 2: 11c/ 262 Kh??ng ?ình, H? ?ình, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 3: Ngõ 116 Nguy?n Xi?n, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 4: Ngõ 475 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân, Hà N?iTel:02 4. 35589304/ 22163064/ 62933730
Reply With Quote

  #2  
Old 02-14-2020, 07:47 PM
vantien119 vantien119 is offline
Silver Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 125
Re: ?? m?c máy in Nam T? Liêm Hà N?i chính hãng, giá r?

Làm quen nhé
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.