VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-27-2020, 01:38 AM
suamayincuulong suamayincuulong is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 51
?? m?c máy in ??ng ?a | D?ch v? t?i nhà nhanh 0904227737

?? ?áp ?ng nhu c?u c?a quý khách hàng t?i qu?n ??ng ?a Hà N?i, trung tâm thi?t b? máy v?n phòng C?u Long tri?n khai d?ch v? ?? m?c máy in ??ng ?a v?i chi phí ti?t ki?m ch? t? 80,000 vnd. N?u quý khách th??ng xuyên ph?i dùng ??n máy in thì C?u Long s? là gi?i pháp hàng ??u khi máy in c?a quý khách c?n ?? m?c in, s?a máy in, thay th? linh ki?n m?i.M?i ng??i s? nh?n ???c nhi?u ?u ?ãi khi là khách hàng c?a C?u Long, chúng tôi luôn ??t l?i ích c?a khách hàng lên ??u và là tôn ch? ?? làm vi?c. ??i v?i nh?ng khách hàng h?p tác lâu dài, C?u Long luôn có nh?ng ch? ?? ch?m sóc, gi?m giá sau nh?ng l?n yêu c?u d?ch v?. Sau m?i l?n máy in h?t m?c, các b?n ch? c?n ng?i t?i bàn làm vi?c và g?i cho Hotline c?a C?u Long, ??i ng? k? thu?t viên s? có m?t t?i n?i ?? m?c máy in m?t cách nhanh chóng nh?t.?? m?c máy in ??ng ?a??a ?i?m C?u Long ?? m?c in trên qu?n ??ng ?a:Ph??ng Cát Linh: Lê Tr?c, Ngõ Bái, Tôn ??c Th?ng, Gi?ng Võ, Lý V?n Phúc, Tr?nh Hoài ??c, V? Th?nh, Hàng Cháo, Nguy?n Thái H?c, Phan Phù Tiên,...Ph??ng Hàng B?t: H? Giám, H? V?n Ch??ng, Th?nh Hào, V?n H??ng, Ngõ Quan Th? 1, Ngõ Tr?i Tóc,...Ph??ng Khâm Thiên: Khâm Thiên, Tr?n Quí Cáp, Lê Du?n, ?ình T??ng thu?n, Ngõ ch? Khâm Thiên,...Ph??ng Kh??ng Th??ng: Tây S?n, Kh??ng Th??ng, Tôn Th?t Tùng, Tr??ng Chinh,...Ph??ng Kim Liên: ??ng V?n Ng?, L??ng ??nh C?a, ?ào Duy Anh, ?ông Tác, Ph?m Ng?c Th?ch, Hoàng Tích Trí, Ph??ng Mai, Xã ?àn,...Ph??ng Láng H?: Thái Th?nh, Chùa Láng, Nguy?n Chí Thanh, Trúc Khê, Hoàng Ng?c Phách, Nguyên H?ng, Thái Hà, V? Ng?c Phan, Láng H?,...Ph??ng Láng Th??ng: Chùa N?n, Pháo ?ài Láng,...Ph??ng Ô Ch? D?a: Hào Nam, Nguy?n L??ng B?ng, Nguy?n Phúc Lai, Hoàng C?u, ?ê La Thành, Võ V?n D?ng, Mai Anh Tu?n, Tr?n Quang Di?u, V? Th?nh,...Ph??ng Ph??ng Liên: Kim Hoa, Nam ??ng, H? Ba M?u, Ph??ng Mai,...Ph??ng Quang Trung: Lý V?n H, Cát Linh, Chùa B?c, ??ng Ti?n ?ông, H? ??c Di, Quang Trung, Tây S?n,...Ph??ng Qu?c T? Giám: Bích Câu, Phan V?n Tr?, Qu?c T? Giám, ??ng Tr?n Côn, ?oàn Th? ?i?m, H? Giám,...Xem thêm ??a ?i?m ?? m?c máy in nhanh Hà N?i t?i ?ây.?? m?c máy in t?i nhà ??ng ?aB?ng giá d?ch v? ?? m?c máy in và s?a máy in t?i C?u Long:• ?? m?c Hp/ Canon• T? 80,000 vn?• ?? m?c Hp/ Canon• T? 400,000 vn?• ?? m?c Samsung/ Xerox• T? 140,000 vn?• ?? m?c Samsung/ Xerox• T? 400,000 vn?• ?? m?c Brother• T? 180,000 vn?• ?? m?c Brother• T? 80,000 vn?• ?? m?c Panasonic/ Lexmark• T? 140,000 vn?• ?? m?c Panasonic/ Lexmark• Call• ?? m?c Epson• T? 70,000 vn?• ?? m?c Epson• T? 70,000 vn?• ?? m?c Ricoh• T? 180,000 vn?• ?? m?c Ricoh• Call• S?y Hp, Canon• T? 350,000 vn?• S?y Hp, Canon• T? 800,000 vn?• Lô ép Hp, Canon• T? 400,000 vn?• Lô ép Hp, Canon• T? 800,000 vn?• S?y Samsung• T? 400,000 vn?• S?y Samsung• T? 800,000 vn?• Lô ép Samung• T? 400,000 vn?• Ep Samsung• T? 800,000 vn?• Thanh Nhi?t• T? 400,000 vn?• Thông ??u phun• T? 300,000 vn?• Qu? ?ào A4• T? 300,000 vn?• Reset máy• T? 150,000 vn?• R? le hút gi?y• T? 400,000 vn?• B?o d??ng máy• T? 150,000 vn?• Tr?c ?ào A4• T? 300,000 vn?• Qu? ?ào• T? 400,000 vn?• ?èn S?y• T?400,000 vn?• R? le• T? 450,000 vn?• Phí Ki?m tra• T? 80,000 vn?• Sensor• T? 350,000 vn?• L?y gi?y k?t• T? 80,000 vn?• Phí Ki?m tra• T? 80,000 vn??? m?c máy in 80kTrung tâm thi?t b? máy v?n phòng C?u Long chuyên: ?? m?c máy in, s?a máy in t?i nhà, ?? m?c máy fax, s?a máy fax, ?? m?c máy photocopy, s?a máy photocopy, cung c?p linh ki?n máy in, v?n phòng ph?m.Liên h? ?? m?c máy ??ng ?a:Trung tâm s?a máy in C?u LongHotline: 0904227737 Website: domucin.com.vn – suamayin.com.vn??a ch? : Ngõ 82 Nguy?n Khuy?n, Hà ?ông, Hà N?iC? s? 1: S? 31 ngõ 1 Ng?y Nh? Kon Tum, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 2: 11c/ 262 Kh??ng ?ình, H? ?ình, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 3: Ngõ 116 Nguy?n Xi?n, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 4: Ngõ 475 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân, Hà N?iTel:02 4. 35589304/ 22163064/ 62933730
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.