VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-27-2019, 01:40 AM
carolin22 carolin22 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 5
Cách chuông gió phong th?y ?? c?u tài l?c, may m?n cho gia ch?

[left !important]Vì b?n ch?t r?t nh?y gió, ch? c?n m?t tác ??ng nh? c?a không khí c?ng khi?n chuông gió phong th?y rung lên và phát ra nh?ng âm thanh vui tai. Do ?ó, phong linh ???c coi là hình ?nh ??i di?n cho s? s?ng và nh?ng ?i?u an lành.[/left !important]

[left !important]Ch?n chuông theo nhu c?u s? d?ng:[/left !important]

[left !important]Chuông gió th??ng ???c chia ra thành 2 lo?i là r?ng và ??c. C? hai lo?i ??u ?em l?i nh?ng tác d?ng t?t trong phong th?y. Tùy theo nhu c?u s? d?ng c?a mình mà b?n có th? l?a ch?n m?u chuông gió phù h?p. Xem thêm m?u m?i khác t?i Blog Phong Thuy ?a d?ng và sáng t?o nh?t. [/left !important]

[left !important][/left !important]

[left !important]Chuông gió phong th?y may m?n[/left !important]

[left !important]Ví d? nh? n?u mu?n kh?c ch?, hóa gi?i sát khí thì b?n có th? ch?n chuông lo?i thanh ??c ru?t, có 5 thanh. Còn n?u mu?n t?ng c??ng n?ng l??ng t?t trong nhà thì b?n có th? ch?n lo?i chuông thanh r?ng, có 6 ho?c 8 thanh. Lo?i này r?t thích h?p dùng trong tr??ng h?p mu?n c?u may m?n cho công danh s? nghi?p c?a gia ch?. Click ngay ?? bi?t thêm các m?u v?t ph?m phong th?y may m?n khác.[/left !important]

[left !important]Ch?n theo s? thanh: [/left !important]

[left !important]S? l??ng thanh ?ng c?u t?o nên chuông gió có ý ngh?a khác nhau. Trong ?ó ph? bi?n nh?t là lo?i chuông ???c g?n 5, 6, 8 ho?c 9 thanh t??ng ?ng v?i ý ngh?a là ng? hành, l?c, bát, c?u, tuy?t ??nh. ?ây ??u là nh?ng con s? ??p và có ý ngh?a may m?n trong phong th?y ?? b?n có th? l?a ch?n khi phân vân cách ch?n chuông gió phong th?y. Bi?t chi ti?t: Tính cách c?a m?i ng??i qua màu s?c yêu thích[/left !important]

[left !important][/left !important]

[left !important]Chuông gió 8 thanh ??p và mang l?i may m?n
- Chuông gió 5 thanh: Mang l?i ngu?n sinh khí d?i dào cho ngôi nhà; ng?n ch?n, xua ??i n?ng l??ng x?u tiêu c?c. Lo?i chuông 5 thanh c?ng ???c cho là có tác d?ng ng?n ch?n n?ng l??ng ch?u do sao chi?u m?nh hàng n?m gây ra.
[/left !important]

[left !important] - Chuông gió 6 ho?c 8 thanh: Mang ??n tài l?c, may m?n, cát khí cho gia ch?; giúp vi?c làm ?n thu?n l?i, công danh s? nghi?p th?ng ti?n. Truy c?p nhanh vào tên mi?n blogphongthuy.com ?? xem chi ti?t h?n v? cung m?nh c?a b?n.
[/left !important]
Reply With Quote

  #2  
Old 10-05-2019, 08:06 AM
vantien119 vantien119 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 283
Re: Cách chuông gió phong th?y ?? c?u tài l?c, may m?n cho gia ch?

giá bao nhiêu ?
Reply With Quote
  #3  
Old 07-04-2020, 11:55 PM
vantien119 vantien119 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 283
???????? ??NG PH?C ??k Nông

http://dongphuchathanh.com/

Phone/Zalo: 0934 554 879
------------------------------------------------------- ????
???? may t?p d? ??p, t?p d? jean
???? t?p d? cho tr? em ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? ph?c v? váy, t?p d? b?o h? m?ngto, t?p d? ??u b?p cách ?i?u
???? t?p d? ??u b?p, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????Chuyên t?p d? n?u ?n tr? em Thái Nguyên


Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.