VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-05-2019, 10:16 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Trùng th?o l?c nhung h??u

Thu?c sinh lý HONGKONG Trùng th?o l?c nhung hoàn c?a H?ng Kông h? tr? - t?ng c??ng sinh l?c nam gi?i . S?n ph?m ???c bào ch? theo cách th?c ?ông y nên s? phát huy t?t h?n v? tác d?ng c?a Nhung H?u và ?ông trùng h? th?o ??i v?i vi?c c?i thi?n s?c kh?e sinh lý nam gi?i.Giá bán : 1.200.000/ h?p l?n 24 viên

S?n ph?m ?ông Trùng nhung h??u là s? k?t h?p t? ??ng v?t và th?c v?t và th?o d??c k?t h?p cùng v?i các v? thu?c ?ông y ?? bào ch? nên s?n ph?m. S? d?ng ph??ng pháp bào ch? c?a ?ông y cùng khoa h?c hi?n ??i ?? chi?t xu?t vì th? nó ???c h?p th? nhanh trong d? dày ch? sau m?t th?i gian ng?n s? d?ng, ng??i dùng s? c?m th?y tác d?ng c?a thu?c lên c? th? : tinh th?n h?ng ph?n, ??u óc tho?i mái, trung tâm th?n kinh tr? nên nh?y c?m h?n r?t nhi?u l?n khi?n c?m giác v? ”chuy?n ân ai ” t?t h?n nh? h?i trai tr?. Làm " C?U BÉ" giãn n? r?ng và c??ng c?ng c?c ??i, giúp kéo dài th?i gian quan h? ?? ??a b?n tình lên t?i c?c khoái.

V?i thành ph?n có?ông trùng h? th?o t?o cho thu?c ?ông y có v? ng?t, tính bình, quy kinh can, th?n nên có công n?ng d??ng ph?, b? th?n, ích tinh, ng??i ta th??ng dùng ?? ch?a các b?nh v? s?c kh?e sinh lý cho nam gi?i nh?: li?t d??ng, suy gi?m ham mu?n tình d?c, di tinh, xu?t tinh s?m, r?i lo?n c??ng d??ng, ...

T? x?a, nhung h??u ?ã ???c xem là ph??ng thu?c giúp b?i b? s?c kh?e và t?ng c??ng sinh l?c. Ngoài ra, nhung h??u còn nhi?u công d?ng khác ít ng??i bi?t ??n. Theo ?ông y, ngoài tác d?ng b? th?n, tráng d??ng, ích khí, c??ng tinh r?t thích h?p ?? c?i thi?n kh? n?ng kích thích sinh lý nam gi?i và có tác d?ng nh?t ??i v?i nh?ng ng??i b? y?u sinh lý, li?t d??ng,… nhung h??u còn có tác d?ng t?t cho ph? n? b? ch?ng huy?t h? b?ng l?u, huy?t tr?ng, ?au l?ng, m? hôi tr?m, tay chân l?nh, kinh nguy?t không ??u, t? cung l?nh, t?c tia s?a… Bên c?nh ?ó, nhung h??u còn có kh? n?ng xúc ti?n s? sinh tr??ng, thúc ??y quá trình tái sinh c?a t? ch?c, t?ng h?ng c?u và ti?u c?u, h? huy?t áp,…

Thành ph?n: s??ng h??u, nai, tinh hoàn bò Tây T?ng, ?ông trùng h? th?o, Cistanche, Epimedium, nhung h?u - nai, s?ng tê giác, nhân sâm, ?? tr?ng, cynomorium, mai rùa …
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.