VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Request Download

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 03-28-2019, 09:15 AM
kieudung2121 kieudung2121 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 10
Th? vá tr?n, s?a tr?n, thi công tr?n th?ch cao Huy?n Hóc Môn

Th? vá tr?n, s?a tr?n, thi công tr?n th?ch cao qu?n Tân Phú , c?a hàng th?ch cao vách th?ch cao qu?n Phú Nhu?n
??i th? th?ch cao ??c Phát chuyên tu t?o tr?n th?ch cao h?ng, nh?n s?a tr?n th?ch cao, vá l?i tr?n th?ch cao tr?n gói bao g?m s?n b? matit, s?a tr?n th?ch cao nhanh trong ngày t?i Bình Thu?n.
chuyên nh?n s?a ch?a tr?n th?ch cao b? xu?ng c?p nh?

tu t?o tr?n th?ch cao võng
sang s?a tr?n th?ch cao x?
tu t?o tr?n th?ch cao b? s?p
Vá l?i tr?n th?ch cao do ??c l? ?i ?i?n
Khoét l? ?èn m?i cho tr?n th?ch cao
Vá l?i tr?n th?ch cao do l?p ?i?u hòa
tu b? qu? qu?ng nh?ng h?ng ? tr?n th?ch cao
tu s?a vá l?i tran thach cao h?p k? thu?t
s?a sang tr?n th?ch cao l? th?ng do ng?m n??c
tôn t?o tr?n th?ch cao s?n b? matit

V?i ??i th? th?ch cao có nhi?u n?m kinh nghi?m thi công làm tr?n th?ch cao và s?n b? matit, ??i th? th?ch cao ??c Phát chúng tôi ngoài cung c?p các d?ch v? làm tr?n th?ch cao và vách ng?n th?ch cao m?i chúng tôi cung c?p c? th? s?a tr?n th?ch cao, th? vá l?i tr?n th?ch cao b? h? h?ng. Cung c?p d?ch v? thuê th? s?a tr?n th?ch cao tr?n gói nhanh trong ngày cho nhà dân d?ng, c?a hàng, v?n phòng làm vi?c,v?n phòng công ty, nhà chung c?, shop…vv

Cách kh?c ph?c tu ch?nh tr?n th?ch cao t?i TPHCM b? h?

Xem xét c? th? và chu?n xác th?c tr?ng ngôi nhà c?a mình. N?u trên tr?n th?y có nhi?u v?t r?n v? chân chim, tr?n nhà b? ng? màu ? vàng, có vài ch? b? ??ng n??c và nh? gi?t xu?ng d??i.
Ti?n hành kh?c ph?c: N?u tr?n b? th?m n??c nhi?u gây d?t thì kh?c ph?c b?ng cách ??p b? l?p g?ch c?a tr?n nhà khu v?c b? th?m. Ph? lên b? m?t t?m m?t l?p s?i th?y tinh và keo ch?ng th?m sau ?ó ph? l?p xi m?ng r?i lát g?ch l?i.
Trên mái nhà b? th?m d?t, có th? trám bít các v?t n?t. Ki?m tra các ?ng thoát n??c ?? không cho n??c thoát th?ng vào ??nh, m?t t??ng ,ch? n?i gi?a mái, t??ng và c?a s?.
N?u m?a l?n mà không thoát k?p làm tràn lên mái thì ph?i thay m?i máng x?i. Máng có lòng sâu ho?c ??c thêm l? thoát n??c d??i v? trí b? tràn.
Có th? b? m?t mái b?ng c?p pha kín r?i ?? v?a xi m?ng vào. V?a xi m?ng s? ng?m vào b? m?t bê tông qua các khe r?ng. khi ng?ng k?t s? trám h?t các khe r?ng làm bê tông li?n l?i. Sau ?ó x? lý l?i b? m?t b?ng v?a xi m?ng tinh tr?n ph? gia nguyên li?u ch?ng th?m.
N?u quá trình làm mà không thành công thì hãy g?i cho TH?CH CAO ??C PHÁT ?? ???c h? tr? k?p th?i.
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.