VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-04-2019, 01:52 AM
thietbicuahang thietbicuahang is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 160
Ch?n Giày H?p V?i Dáng Ng??i

Ngày này, chúng ta th??ng có xu h??ng ch?n giày vì nó có ki?u dáng ??p, b?t m?t h?n là ch?n vì s? tho?i mái c?ng nh? ch?c n?ng c?a nó mang l?i cho ?ôi chân.

M?t ?ôi giày có th? khi?n b?n x?u ?i ho?c ??p lên, t?t c? ??u ph? thu?c vào s? l?a ch?n ch?n c?a b?n ^^! D??i ?ây NADOS s? h??ng d?n các tín ?? giày dép cách l?a ch?n ?ôi giày sao cho nó phù h?p nh?t v?i dáng ng??i c?a b?n nhé

1. Dáng ??ng h? cátDáng ??ng h? cát là dáng ng??i tròn tr?a nh?ng l?i có ph?n eo nh? "th?t ?áy l?ng ong" hay ???c mô t? theo câu nói vui "khúc nào ra khúc n?y".

V?i dáng ng??i này, b?n th??ng t?o c?m giác trông có chút n?ng n?, vì th? c?n tránh xa nh?ng ?ôi giày kitten heel. ?ôi giày dánh này tuy r?t c? ?i?n và xinh x?n nh?ng nó khi?n ng??i b?n trông kém thanh thoát và ng?n ng?n.

?ôi giày h?p v?i nàng dánh ??ng h? cát là ki?u giày có ph?n ?? ch?c ch?n, không quá to và không quá nh?. Nó giúp cân b?ng và hài hòa v? ngoài c?a ch? nhân.2. Dáng ng??i qu? lêDáng ng??i qu? ?ào là dáng ng??i có ph?n trên bé và d??i thì n? r?ng.

V?i dáng vóc nh? th? này, ?i?u quan tr?ng là b?n c?n bi?t cân ??i và nh? nhõm cho ph?n phía d??i c?a c? th?.

Nh?ng ?ôi giày màu nude nh? nhàng, giày có ph?n c? ???c khoét sâu hay b?t d??i ??u g?i, b?t m?t cá ??n s?c thanh l?ch là nh?ng s? l?a ch?n không th? t?t h?n.

Dáng qu? lê c?n nh?ng ?ôi giày nude nh?, n? tính

Nh?ng ?ôi giày thoáng mát s? giúp thân ng??i b?n trông nh? nhõm h?n3. Dáng ng??i cao kh?ng khiuV?i ng??i có vóc dáng ca, g?y, ph?n thân kh?ng khiu, d?t, m?ng ng??i l?i là dáng ng??i ít kén ch?n ki?u gi?y dép nh?t. Tuy dáng m?ng d?t nh?ng ???c chi?u cao g? l?i nên ng??i thu?c phom dáng này có th? th? nghi?m m?i ki?u giày dép khác nhau.

Giày b?t và giày oxford d??ng nh? sinh ra là ?? làm b?n cùng nàng "s?u"4. Ng??i th?p, nh? béDáng ng??i th?p và nh? nh?n thì nên ch?n nh?ng ki?u giày có th? "??n" thêm chi?u cao cho ?ôi chân c?a b?n. Các lo?i giày flatform ??m ? ph?n m?i s? khi?n b?n ?n gian ???c kha khá chi?u cao.

Ngoài ra nh?ng ng??i có phom dáng nh? nh?n, chân thon c?ng có th? ?i ???c nh?ng ?ôi giày ?? xu?ng.5. Dáng ng??i m?p m?pC?ng nh? phom dáng qu? lê, ng??i m?p không nên ch?n nh?ng ?ôi giày quá s?c n?ng n?. Nh?ng ?ôi giày không quá thanh m?nh, c?ng cáp nh?ng ??n gi?n và n? tính s? t?o nên ?i?m c?ng cho ngo?i hình c?a b?n.

Ng??i m?p nên ch?n giày thanh nhã, ??n gi?n nh?ng v?n ph?i c?ng cáp, ??ng dáng
Reply With Quote

  #2  
Old 08-16-2019, 05:19 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: Ch?n Giày H?p V?i Dáng Ng??i

24/7 T?i Hà N?i: 0988 383 757 - D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i, Vá L?p, Thay L?p D? Phòng, S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u ??t nhiên chi?c ô tô c?a b?n b? xì, n? l?p và b?n không bi?t ph?i làm th? nào? Hãy nhanh chóng nh?c máy lên và liên h? ??n D?ch v? c?u h? l?p hà ?ông qua hotline 0988 383 757. Chúng tôi s? giúp b?n gi?i quy?t s? c? nhanh chóng nh?t, hi?u qu? v?i giá c? h?p lý.

D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??S? Hotline 0988 383 757 nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? vá l?p ô tô l?u ??ng
  • V?t vá, n?t vá ???c b?o hành và cam k?t ch?t l??ng.
  • Ph?c v? liên t?c không ng?ng ngh?, t?n n?i, t?n ch?, t?n nhà.
  • Giá c? c?nh tranh
  • Nhân viên chuyên nghi?p, t?n tâm và nhi?t tình
  • Các thi?t b?, ph? ki?n s? d?ng s?a ch?a xe h?i, vá l?p ô tô ??u là hàng chính hãng, ???c b?o hành chuyên nghi?p.
  • Nhanh chóng có m?t t?i t?t c? các qu?n c?a TP Hà N?i v?i th?i gian ng?n nh?t.
  • V?i ph??ng châm ??t khách hàng lên v? trí cao nh?t, chúng tôi luôn cam k?t ph?c v? t?n tâm, chu ?áo.
  • c?u h? l?p hà ?ông t?t c? các lo?i xe h?i, xe du l?ch, ...
  • Thay l?p s? cua, thay l?p d? phòng, thay l?p, c?u h? l?p, xe 4 ch?, xe 5 ch?, xe 7 ch?, xe 8 ch?,...C?a t?t c? các hãng: Toyota, Mazda, Honda, KIA, Huyndai, Ford, Mercedes, BMW, Audi, Chervolet,...
Ph?m vi ho?t ??ng d?ch v? c?u h? l?p hà ?ông

c?u h? l?p hà ?ông l?u ??ng ph?c v? nhanh nh?n t?n n?i khu v?c: Qu?n Hoàn Ki?m (V?n Mi?u, Ph? Hu?, Ph? Doãn, Nguy?n Th? ??nh, ), Qu?n ??ng ?a (Xã ?àn, Tr?n Quang Kh?i, Thái Hà, Tr??ng Chinh, Nguy?n Trí Thanh, Hoàng C?u, ), Qu?n Thanh Xuân (Lê V?n L??ng, Tr?n Duy H?ng, ???ng Láng, Tam Trinh, Hoàng ??o Thúy, L?c Trung, ) , Qu?n C?u Gi?y (M? ?ình, Ph?m V?n ??ng, Hoàng Qu?c Vi?t, Tr?n Qu?c Hoàn , Khu?t Duy Ti?n, H? Tùng M?u, Tr?n Duy H?ng, Mai D?ch, ), Qu?n Hai Bà Tr?ng (Minh Khai, V?nh Tuy, Tr?n Khát Chân, Xã ?àn,Times City, ), Qu?n Tây H? (L?c Long Quân, Thanh Niên, ?ê La Thành, ), Qu?n Hoàng Mai (Gi?i Phóng, Linh ?àm, ??nh Công, ) , Qu?n Ba ?ình (??i C?n, ?ào T?n, Gi?ng Võ), Qu?n Hà ?ông (Tr?n Phú, T? H?u, )

Ph?c v? t?n n?i, m?i lúc, an toàn, nhanh chóng, chính xác chính là ph??ng châm ho?t ??ng c?a chúng tôi. Hãy an tâm v?i tài s?n c?a b?n và hành trình c?a b?n khi ?ã có s? ?i?n tho?i 0988 383 757 c?a d?ch v? c?u h? l?p hà ?ông l?u ??ng 24/7

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu và b?t c? khi nào hãy liên h? v?i chúng tôi qua s? ?i?n tho?i 0988 383 757 ?? luôn ???c cam k?t ph?c v? c?u h? l?p hà ?ông l?u ??ng t?t nh?t. ??i ng? nhân viên th? s?a ch?a vá l?p xe h?i l?u ??ng ?ã và ?ang làm vi?c ???c ?ào t?o chuyên nghi?p s? luôn giúp b?n hài lòng.

???c ph?c v? Quý Khách là ni?m t? hào cho d?ch v? chúng tôi.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.