VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Request Download

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-26-2019, 10:58 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

S?n ph?m thu?c c??ng d??ng th?o d??c Tibet Babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mìnhGiá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)
Reply With Quote

  #2  
Old 07-30-2019, 11:08 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Thu?c Gi?m Cân Best Slim Collagen

S?n ph?m gi?m cân Collagen Best Slim không nh?ng thúc ??y trong quá trình ??t cháy l??ng m? th?a làm c? th? s?n ch?c mà gi? ?ây s?n ph?m còn có th? giúp s?c kh?e c?a b?n t?t h?n r?t nhi?u, quá trình trao ??i ch?t t?t giúp b?n gi?m cân thân hình v?a ??p không b? ch?y x?. H?n n?a, Best Slim Collagen không gây b?t k? tác d?ng ph? nào trong quá trình s? d?ngS? d?ng Best Slim Collagen th??ng xuyên có th? giúp b?n gi?m ngay 4-5kg sau 4 tu?n không c?n ?n kiêng mà hoàn toàn không gây ra b?t c? tác d?ng ph? nào ?nh h??ng ??n s?c kh?e. ??c bi?t khi ?ã ??t ???c cân n?ng nh? mong mu?n và ng?ng s? d?ng thì không gây t?ng cân nh? các lo?i thu?c gi?m cân khác trên th? tr??ng. N?u b?n là ng??i th??ng xuyên ph?i ?n nhi?u nh?ng l?i ít v?n ??ng thì Best Slim Collagen là ng??i b?n ??ng hành không th? thay th? ?? luôn ??m b?o và ng?n ng?a tình tr?ng t?ng cân không ki?m soát, béo phì.

Nh?ng thành ph?n chính có trong viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen: • Apple cider vinegar (Gi?m táo): 990mg
 • Fatty acid salts (Mu?i axit béo): 10mg
 • Belaunja extract (Chi?t xu?t Belaunja): 300 mcg
 • Poria (Ph?c linh): 100mcg
 • Collagen: 150mcg
 • Irvingia gabonensis (Xoài Châu Phi): 120mcg
 • Lotus leaf extract (Chi?t xu?t Lá sen): 90mcg
 • Ph? li?u: Gelatin: 180mg, ???ng Maltodextrin: 40mg v?a ?? 1 viên.


Tác D?ng gi?m cân m?nh m? c?a Best Slim Collagen

Best Slim Collagen s? giúp b?n s? h?u m?t thân hình thon g?n, tr? trung và ??y s?c s?ng, cho b?n c?m giác tho?i mái, t? tin v? vóc dáng.

Collagen Best Slim USA làm tan m? th?a trong c? th? b?ng cách ??t cháy m? t? t? và làm cho c? th? có kh? n?ng t? tiêu hao m? th?a. S?n ph?m gi?m cân Best Slim Collagen không ??y nhanh quá trình ??t cháy m? ?? gi?m cân 1 cách nhanh chóng mà chú tr?ng gi?m cân an toàn hi?u qu?

Bên c?nh quá trình ??t cháy m?, viên gi?m cân Best Slim Collagen còn phân gi?i ??c t? trong t?ng t? bào c?a c? th? giúp lo?i th?i ??c t? và khí gas d? th?a trong bao t?, t?y s?ch mùi hôi qua ???ng mi?ng.

Ngoài ra, nh? có các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên nên giam can Best Slim Collagen còn giúp c? th? b?n ch?ng l?i quá trình lão hóa, làm t?ng s?c c?ng b? m?t, giúp da m?n màng t??i tr?, mang ??n cho b?n 1 thân hình thon g?n tr? trung.Cách s? d?ng viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen ??t hi?u quá nh?t:

- M?i ngày s? d?ng 1 viên gi?m cân Collagen Best Slim 30 phút tr??c khi ?n sáng.

- U?ng th?t nhi?u n??c l?c trong ngày (t?i thi?u 2 - 3 lít)

- Kiêng trà, cafe, bia r??u

- Ch? ?ô ?n h?p lý ?n ít d?n khi ??n cu?i ngày, h?n ch? ?n sau 7h t?i, t?p th? d?c s? giúp gi?m cân nhanh h?n và c? th? kh?e m?nh, máu lên não ??u ??n giúp gi?m ?au ??u.

- Khi gi?m t?i cân n?ng phù h?p, b?n không nên d?ng s? d?ng s?n ph?m ??t ng?t mà b?n hãy nên u?ng cách nh?t thu?c 2 ngày / 1 viên trong th?i gian ng?n n?a ?? cho th? d?n ?n ??nh, r?i m?i d?ng h?n thì b?n không lo b? lên cân l?i và an toàn cho s?c kh?e.

- C?ng c?n l?u ý sau khi ?ã ??t cân n?ng mong mu?n thì không nên ?n quá tho?i mái mà nên ?n ?i?u ?? khoa h?c, ?n ít ch?t béo, nhi?u rau xanh.Thông tin chi ti?t s?n ph?m Best Slim Collagen USA

 • Lo?i s?n ph?m: Th?c ph?m ch?c n?ng
 • Nhà s?n xu?t: T?p ?oàn America Nutrition Hoa K?
 • D?ng bào ch?: Viên bao phim
 • Quy cách s?n ph?m: H?p 1 l? x 40 viên
Reply With Quote
  #3  
Old 09-02-2019, 08:52 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Nhu c?u T.ì.nh D.?.c không chi? la? tho?a ma?n vê? nhu câ?u sinh ly? ma? co?n la? s?? g??n kê?t ti?nh ca?m ?ôi l??a. Vâ?y nên nhu câ?u ch?m so?c s??c kho?e sinh ly? nam hiê?n nay ?ang ????c ca?c nam gi??i râ?t quan tâm. Ng???i ?a?n ông na?o cu?ng muô?n t?? tin va? mong mu?n ba?n ti?nh ha?i lo?ng vê? mi?nh nhâ?t. Nên ho? râ?t mong co? mô?t sinh l??c kho?e ma?nh, luôn duy tri? phong ?ô?.
Thu?c C??ng D??ng Ki?n Càng ?en Tây T?ng là th?n d??c c?a các vua chúa ngày x?a dùng ?? ph?c v? hàng tr?m cung t?n m? n?1. Công D?ng C?a Thu?c sinh lý nam Ki?n Càng ?en Tây T?ng

-B? th?n tráng d??ng

-T?ng c??ng ch?c n?ng sinh l?c cho nam gi?i

-T?ng ?? c??ng c?ng c?ng nh? kích th??c cho c?u nh? t?i ?a

-Giúp nam gi?i quan h? lâu h?n, kh?e h?n

-S?n sinh tinh-trùng kh?e m?nh, kích thích sinh lý m?nh m? ? nam gi?i

-Th? l?c d?i dào, quan h? liên t?c m?y hi?p không gây m?t m?i

-Gia t?ng c?m giác xung mãn và kích thích h?ng ph?n cao

-Không còn m?m y?u và m?t m?i "1 ng??i kh?e 2 ng??i vui"

2. ??i T??ng S? D?ng Viên U?ng Ki?n Càng ?en Tây T?ng

-Nam gi?i y?u sinh lý, xu?t tinh s?m, ch?a ra ??n ch? ?ã h?t ti?n

-Nam gi?i r?i lo?n "C?u bé", m?m không lên ???c, li?t "C?u bé", trên b?o d??i không nghe, lúc lên lúc xu?ng

-Nam gi?i tinh trùng y?u, ít

-?àn ông vào ?? tu?i mãn d?c, sinh lý gi?m sút

-C? th? gi?m ham mu?n tình d?c, quan h? không ???c lâu, ?au l?ng m?i g?i

-Ch?c n?ng sinh lý gi?m sút do s?c kh?e y?u, hooc môn sinh d?c ít

3. H??ng D?n S? D?ng Thu?c T?ng C??ng Sinh Lý Ki?n Càng ?en Tây T?ng

- Dùng cho nam gi?i t? 18 tu?i tr? lên

- U?ng 1viên/l?n. T?i ?a 1ngày ch? ???c dùng 1viên, u?ng thu?c không liên quan ??n b?a ?n

- U?ng tr??c 20 phút. Hi?u qu? c?a Viên hoàn ki?n càng ?en duy trì ??n 24h sau khi u?ng.

- Nên u?ng kèm v?i n??c ?m, nóng s? ??t hi?u qu? t?t nh?t

- Không s? d?ng các ch?t kích thích khi dùng thu?c

$Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 09-16-2019, 09:42 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Tuy?t liên phong th?p linhH? tr? ?i?u tr? d?t ?i?m x??ng kh?p

Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p tr? phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, viên x??ng kh?p, thoái hóa x??ng, gai ?ôi c?t s?ng d?n ??n ch?ng ?au nh?c.


Vi?c ?i?u tr? phong th?p nói riêng và các b?nh x??ng kh?p nói chung khi dùng thu?c ?òi h?i ng??i b?nh không nh?ng hi?u v? tình tr?ng b?nh c?a mình mà còn th?t s? hi?u v? lo?i thu?c khi l?a ch?n

Tác d?ng chính c?a Ki?n T? Malaysia:

- H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p
- H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p
- H? tr? ?i?u tr? gout
-H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n?
- Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu?
- Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n

Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p linh:
- Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac, n?i ti?ng là lo?i hoa có tác d?ng tr? b?nh phong th?p hi?u qu? c?a ?ông y.
- Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg)
- Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg,
- Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì...

$Link$
Reply With Quote
  #5  
Old 09-25-2019, 09:50 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

An Cung Ng?u Hoàng Hoàn là thu?c c?p c?u ?ông y truy?n th?ng, ???c dùng c?p c?u và ?i?u tr? ??t qu?, nh?i máu não c?c kì hi?u qu? và nhanh chóng, nhi?u ng??i b? hôn mê, n?m vi?n m?y ngày không t?nh tiên l??ng r?t x?u, u?ng An cung ng?u hoàn[/b] h?p g? xanh ?ã t?nh l?i và h?i ph?c.Thành ph?n : Ng?u hoàng , Tê giác (ho?c Thu? tê giác), Trân châu (Ng?c trai), Hoàng liên, Chu sa, Hùng hoàng, hoàng c?m, s?n chi, x? h??ng, u?t kim....

H?p g? 1 viên

H?p g? 2 viênCông d?ng c?a ACNHH

Theo d??c h?c c? truy?n, ACNHH có công d?ng thanh nhi?t gi?i ??c, tr?n kinh khai khi?u, d?c ?àm và ?i?u tr? b?nh tai bi?n ??t qu?[/b]. Chuyên tr? ôn nhi?t b?nh, nhi?t tà n?i hãm tâm bào, ?àm nhi?t ?ng b? tâm khi?u d?n ??n s?t cao phi?n táo, th?n hôn thi?m ng? (hôn mê, r?i lo?n ngôn ng?) ho?c thi?t ki?n chi quy?t (l??i r?t, tay chân giá l?nh), trúng phong khi?u b?, ti?u nhi kinh quy?t thu?c ?àm nhi?t n?i b?.

?ây là m?t trong ba ph??ng thu?c l??ng khai tr?ng y?u (l??ng khai tam b?o hay ôn b?nh tam b?o) cùng v?i chí b?o ?an và t? tuy?t ?an, là m?t trong nh?ng d??c v?t c?p c?u h?u hi?u c?a Y h?c c? truy?n. “Cung” là ch? tâm bào, tâm bào là cái màng ? ngoài b?c l?y tim; ôn nhi?t ??c tà n?i hãm, khi xâm ph?m vào tâm, tr??c h?t là tác ??ng ??n tâm bào. N?u nhi?t tà quá th?nh s? làm nhi?u lo?n th?n minh mà d?n ??n tình tr?ng th?n hôn thi?m ng? ACNHH có ?? kh? n?ng thanh hóa ?àm nhi?t n?i hãm tâm bào, nhi?t thanh ?àm hóa thì tâm th?n t?t an, vì th? mà g?i là “an cung”.

Trong ph??ng, ng?u hoàng, tê giác và x? h??ng có công d?ng thanh tâm t? h?a gi?i ??c, d?c ?àm khai khi?u, t?c phong ??nh kính, là quân d??c; hoàng c?m, hoàng liên, s?n chi thanh nhi?t t? h?a gi?i ??c; u?t kim tán tà h?a; mai phi?n ph??ng h??ng kh? u?, thông khai b?; chu sa, trân châu và vàng lá tr?n tâm an th?n; m?t ong hòa v? ?i?u trung.

$Link$
Reply With Quote
  #6  
Old 10-09-2019, 11:30 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

S?n ph?m c?i thi?n sinh lý nam Thái Land

C? ch? tác d?ng c?a Thu?c c??ng d??ng thai

Viên nén v?i s? t?ng h?p chi?t xu?t th?o d??c 100% , giúp nhanh chóng t?ng c??ng sinh l?c, b?i b? s?c kh?e và nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng sinh lý mà không gây ra tác d?ng ph?. C?ng nh? nhi?u loai thu?c c??ng d??ng khác, Thu?c c??ng d??ng ng?a thái ho?t ??ng d?a trên nguyên lý t?ng c??ng l?u thông và d?n máu ??n th? hang "C?U BÉ", giúp các mô "C?U BÉ" giãn n?, kích thích cho "c?u nh?" c?a các anh n? to h?n c? chi?u dài và chi?u r?ng ??ng th?i vi?c c??ng c?ng c?ng c?ng tr? lên b?n v?ng h?n so v?i bình th??ng. Nó giúp trì hoãn vi?c xu?t tinh hi?u qu? c?ng nh? kéo dài "tu?i th?" cho cu?c yêu, giúp c? 2 cùng th?ng hoa và cùng d?t nhau lên ??nh trong s? viên mãn.

Công d?ng:

Thu?c làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng, kéo dài th?i gian quan h? sinh lý (do không b? xu?t tinh s?m) và l??ng tinh d?ch c?ng nhi?u h?n, an toàn 100%, không có tác d?ng ph? nào. V?i nh?ng ?u ?i?m khá ??c bi?t:

* T?ng c??ng kh? n?ng c??ng c?ng

* T?ng kích th??c "C?U BÉ"

* Kéo dài th?i gian quan h? nam n?

* C?i thi?n tình tr?ng li?t d??ng, r?i lo?n c??ng d??ng, xu?t tinh s?m.

* B?i b? ch?c n?ng th?n cho nam gi?i

Tính n?ng: T?ng ham mu?n, t?ng c??ng c?ng d??ng v?t ? nam gi?i, kéo dài th?i gian yêu

Thành ph?n : 100% t? th?o d??c thiên nhiên: Boschniakia rossica, Pilous antler, Sealwort, Cynomorium, Angelica, Ginseng, Medlar, Chinese caterpillar fungus, Cistanche and other precious Chinese herbs…

Li?u dùng và cách dùng thu?c c??ng d??ng ng?a thái:

U?ng 1 viên v?i 1 ly n??c tr??c khi quan h? tình d?c kho?ng 20-30 phút.

V?i nh?ng ng??i s?c kh?e y?u h?n ch? nên dùng 1/3 viên nén.

?? mang l?i hi?u qu? nhanh h?n nên nhai thu?c.

Hàm l??ng: M?i viên nén ch?a h?n h?p 7000mg

D?ng b?o ch?: Viên nén

U?ng ?i?u tr?: D?ng viên u?ng t?c th?i

Tác d?ng ph?: Không tác d?ng ph?

??i t??ng s? d?ng: Trên 22 tu?i

Quy cách ?óng gói: v? 10 viên

Xu?t x?: Thailand

$Link$
Reply With Quote
  #7  
Old 10-15-2019, 09:11 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

V?a ??n ch? ?ã h?t ti?n

B?n ?ang g?p các v?n ?? v? Sinh ?ý, X.?inh s?m, r?i lo?n c??ng d.??ng, mãn d ?c nam, gi?m ham mu?n t.ình d.?c, y?u sinh lý nam
??ng suy ngh? ?ã có Thu?c c??ng d??ng ?ông y

Sau nhi?u n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739
=============================Long h? hoàng hoàn
Giá niêm y?t: 350k/h?p 8 viên


=============================
Reply With Quote
  #8  
Old 11-14-2019, 10:37 PM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

D?u hi?u c?a sinh lý y?u ? nam gi?i không khó ?? nh?n bi?t. Tuy nhiênDo ?ó, vì tâm lý t? ti, ng?i th?m khám nên ??ng mày râu th??ng gi?u b?nh, khi?n cho t? l? ch?a tr? hi?u qu? ch? ??t t? 15 – 20%. Không ph?i lo l?ng ?ã có Thu?c sinh lý nam ?ông y

Sau nhi?u n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

S?n ph?m Cung ?ình th?n ??ncó ??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i ch?c n?ng sinh lý suy gi?m, gi?m ham mu?n tình d?c, y?u sinh lý, li?t d??ng, di tinh, m?ng tinh, mãn d?c nam s?m, suy nh??c tình d?c, r?i lo?n c??ng. Dùng trong các tr??ng h?p th?n h?, th?n y?u, ?i ti?u nhi?u l?n, chân tay l?nh, suy nh??c c? th?, m?t m?i, ki?t s?c, tai ù, tóc b?c s?m, ?au l?ng, m?i g?i.

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739

Giá niêm y?t: 600k/h?p 15 viên

Tác d?ng c?a cung ?ình tráng d??ng
 • Làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng c?a d??ng v?t và giúp “c?u nh?” duy trì ???c th?i gian c??ng c?ng lâu h?n
 • Kéo dài cu?c yêu
 • Ch?ng ???c tình tr?ng xu?t tinh s?m khi quan h?
 • H? tr? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d.??ng
 • T?ng ?? d?o dai c?a c? b?p, t?ng c??ng sinh l?c , ch?ng m?t m?i, giúp các chàng b?n b? h?n khi quan h?
 • B?i b?, ch?ng suy nh??c c? th?
 • T?ng kích th??c và chi?u dài d??ng v?t cho cu?c yêu thêm tràn ??y h?ng kh?i
 • B? th?n, nuôi d??ng khí huy?t
 • C?i thi?n s? l??ng và ch?t l??ng tinh trùng
 • $Link$
Reply With Quote
  #9  
Old 11-16-2019, 03:57 AM
chichi223 chichi223 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 6
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Xin chào, b?n là Quý ông và ?ang g?p m?t s? vân ?? v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d??ng, mãn d?c nam, ... Bây gi? b?n ?ang mu?n có m?t s?n ph?m ?? gi?i quy?t v?n ?? này. Shop "S?C KHO?" xin ???c gi?i thi?u m?t s?n ph?m h? tr? sinh lý nam có tên là Viagra 100Mg Pfize . ?ây là s?n ph?m hi?n ??i ???c nh?p kh?u t? M? có th? ?áp ?ng nh?ng nhu c?u c?a các con trai nh? :Nhanh, m?nh, t?c thì, th??ng hi?u n?i ti?ng và an toàn. Hi?n t?i Shop "S?C KHO?" ??ng phân ph?i s?n ph?m Viagra 100Mg c?a hãng Pfize t? M? v?i giá r? nh?t th? tr??ng.

Thành ph?n chính: Trong m?i viên nén Thu?c c??ng d??ng 1h Viagra có ch?a:

Thành ph?n chính: Ho?t ch?t Sildenafil citrate .......................... 100 mg.
Tá d??c v?a ?? 1 viên nén.

Tác d?ng Thu?c sinh lý Viagra 100Mg Pfize


?i?u tr? li?t d.??ng, r?i lo?n c??ng d.??ng, xu?t t.inh s?m ? nam gi?i.
Giúp duy trì th?i gian c??ng c?ng c?a d.??ng v.?t lâu h?n, mang l?i cu?c yêu hoàn h?o cho các quý ông.
?i?u tr? ch?ng suy gi?m ham mu?n, mãn d?c s?m ? nam gi?i b?t ??u b??c vào tu?i lão hóa.
??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i trên 21 tu?i b? r?i lo?n c??ng d??ng ho?c ?àn ông có tu?i b? y?u sinh lý.Quy cách ?óng gói: 1 v? x 4 viên nén/h?p, 1 viên t??ng ???ng 100mg
Cách dùng: U?ng 1 viên tr??c khi quan h? trên 30 phút, t?i ?a ch? ???c u?ng 1 viên/48h.


Tác D?ng C?A THU?C Viagra 100mg
Viagra 100mg ???c ch? ??nh trong ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d??ng, xu?t tinh s?m, y?u sinh lý.

C? ch? ho?t ??ng: Thu?c Viagara 100mg Pfize giúp t?ng l?u l??ng máu ch?y vào d??ng v?t giúp d.??ng v.?t ??t ?? c??ng c?ng c?n thi?t (khi có s? kích thích gi?i tính). Thu?c VIAGRA
có tác d?ng trong ?i?u tr? y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d.??ng, có th? dùng cho ph? n? n?u mu?n t?ng l??ng máu b?m t?i c? quan sinh d?c n?.
Tuy có công d?ng nh? v?y nh?ng Viagra là thu?c có d??c tính cao, vì v?y vi?c s? d?ng Viagra c?n tuân theo ch? ??nh c?a bác s?. Vi?c l?m d?ng thu?c lâu dài có th? ?nh h??ng ??n ch?c n?ng sinh lý.


Viagra có t?t không?

S? d?ng viagra tr??c khi quan h? giúp nam gi?i t? tin lâm tr?n, mang ??n s? d?o dai, m?nh m? v?n có c?a phái m?nh. Bên c?nh thu?c viagra ?ã ???c ki?m ch?ng lâm sàng an toàn ??i v?i ng??i s? d?ng. L?u ý không s? d?ng viagra trong tr??ng h?p có v?n ?? v? tim m?ch và huy?t áp.


$Link$
Reply With Quote
  #10  
Old 11-16-2019, 04:02 AM
chichi223 chichi223 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 6
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Xin chào, b?n là nam và ?ang g?p m?t s? vân ?? v? sinh lý y?u nh? : xu?t tinh s?m, y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d??ng, mãn d?c nam, ... Bây gi? b?n ?ang mong mu?n m?t s?n ph?m ?? gi?i quy?t v?n ?? này. Shop "S?C KHO?" xin ???c gi?i thi?u m?t s?n ph?m h? tr? sinh lý nam có tên là Viagra 100Mg . ?ây là s?n ph?m hi?n ??i ???c nh?p kh?u t? M? có th? ?áp ?ng nh?ng nhu c?u c?a các nam nh? :Nhanh, m?nh, t?c thì, th??ng hi?u n?i ti?ng và an toàn. Hi?n t?i Shop "S?C KHO?" ??ng phân ph?i s?n ph?m Viagra 100Mg Pfize c?a hãng Pfize t? M? v?i giá r? nh?t th? tr??ng.

Thành ph?n chính: Trong m?i viên nén Thu?c c??ng d??ng 1 gi? Viagra 100Mg Pfize có ch?a:

Thành ph?n chính: Ho?t ch?t Sildenafil citrate .......................... 100 mg.
Tá d??c v?a ?? 1 viên nén.

Tác d?ng Thu?c sinh lý Viagra 100Mg Pfize


?i?u tr? li?t d.??ng, r?i lo?n c??ng d.??ng, xu?t t.inh s?m ? nam gi?i.
Giúp duy trì th?i gian c??ng c?ng c?a d.??ng v.?t lâu h?n, mang l?i cu?c yêu hoàn h?o cho các quý ông.
?i?u tr? ch?ng suy gi?m ham mu?n, mãn d?c s?m ? nam gi?i b?t ??u b??c vào tu?i lão hóa.
??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i trên 21 tu?i b? r?i lo?n c??ng d??ng ho?c ?àn ông có tu?i b? y?u sinh lý.Quy cách ?óng gói: 1 v? x 4 viên nén/h?p, 1 viên t??ng ???ng 100mg
Cách dùng: U?ng 1 viên tr??c khi quan h? trên 30 phút, t?i ?a ch? ???c u?ng 1 viên/48h.


CÔNG D?NG C?A THU?C Viagara 100mg Pfize
Viagra 100mg ???c ch? ??nh trong ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d??ng, xu?t tinh s?m, mãn duc nam.

C? ch? ho?t ??ng: Thu?c Viagra 100mg giúp t?ng l?u l??ng máu ch?y vào d??ng v?t giúp d.??ng v.?t ??t ?? c??ng c?ng c?n thi?t (khi có s? kích thích gi?i tính). Thu?c Viagara 100mg Pfize
có tác d?ng trong ?i?u tr? y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d.??ng, có th? dùng cho ph? n? n?u mu?n t?ng l??ng máu b?m t?i c? quan sinh d?c n?.
Tuy có công d?ng nh? v?y nh?ng Viagra là thu?c có d??c tính cao, vì v?y vi?c s? d?ng Viagra c?n tuân theo ch? ??nh c?a bác s?. Vi?c l?m d?ng thu?c lâu dài có th? ?nh h??ng ??n ch?c n?ng sinh lý.


Viagra có t?t không?

S? d?ng viagra tr??c khi quan h? giúp nam gi?i t? tin lâm tr?n, mang ??n s? d?o dai, m?nh m? v?n có c?a phái m?nh. Bên c?nh thu?c viagra ?ã ???c ki?m ch?ng lâm sàng an toàn ??i v?i ng??i s? d?ng. L?u ý không s? d?ng viagra trong tr??ng h?p có v?n ?? v? tim m?ch và huy?t áp.


$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.