VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-17-2019, 12:54 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 65
Xét nghi?m sàng l?c phân tích ADN Huy?n Hóc Môn tphcm

Xét nghi?m sàng l?c phân tích ADN qu?n 6 tphcm

Trung tâm xét nghi?m ADN ngày càng nhi?u và ?a d?ng tr?i dài t? Lai Châu ??n TPHCM. V?i s? phát tri?n c?a các trung tâm xét nghi?m ?òi h?i d?ch v? xét nghi?m c?ng c?n ???c c?i thi?n.

Xét nghi?m di truy?n xác ??nh s? thay ??i trong nhi?m s?c th?, gen và protein. Ph?n l?n th?i gian xét nghi?m ???c s? d?ng ?? phát hi?n s? thay ??i ???c cho là c?n thi?t c?a các r?i lo?n di truy?n. K?t qu? c?a xét nghi?m di truy?n có th? xác kh?ng ??nh ho?c lo?i tr? các nghi ng? b?nh di truy?n ho?c giúp xác ??nh s? phát tri?n hay gi?m b?t c?a các r?i lo?n di truy?n.

Hi?n nay, có kho?ng vài tr?m các xét nghi?m di truy?n ???c s? d?ng và có th? s? phát tri?n nhi?u các xét nghi?m khác trong t??ng lai

Các lo?i xét nghi?m di truy?n hi?n nay

Sàng l?c s? sinh: là các xét nghi?m ???c s? d?ng cho các tr? s? sinh ?? xác ??nh các b?nh r?i lo?n n?i ti?t và r?i lo?n chuy?n hóa có th? ch?a tr? trong giai ?o?n ??u ngay sau sinh. Ch??ng trình xét nghi?m dành cho tr? s? sinh cho các b?nh xác ??nh là các xét nghi?m di truy?n ???c th?c hi?n r?ng rãi ? nhi?u n??c trên th? gi?i. T?i Vi?t Nam, ch??ng trình sàng l?c s? sinh qu?c gia ?ã tri?n khai 3 b?nh lý c? b?n là thi?u men G6PD b?m sinh, suy giáp b?m sinh và t?ng s?n tuy?n th??ng th?n Ngoài ra hi?n nay sàng l?c s? sinh ???c tri?n khai ? Vi?t Nam còn có gói xét nghi?m 48 b?nh r?i lo?n di truy?n ph? bi?n thu?c 4 nhóm b?nh c? b?n là r?i lo?n chuy?n hóa Acylcarnitine, r?i lo?n chuy?n hóa acid amin, r?i lo?n hemoglobin, các xét nghi?m sinh hóa, ? tr? s? sinh nh?m phát hi?n các b?nh r?i lo?n chuy?n hóa hi?m g?p.

Xét nghi?m ch?n ?oán: xét nghi?m ch?n ?oán ???c s? d?ng ?? phân tích ho?c ch?a tr? nh?ng d?ng b?nh có liên quan ??n nhi?m s?c th? ho?c di truy?n ??c bi?t. Trong nhi?u tr??ng h?p, các xét nghi?m di truy?n ???c dùng ?? xác nh?n s? ch?n ?oán các d?ng ??t bi?n và các tri?u ch?ng c?a chúng. Các xét nghi?m phân tích có th? ???c th?c hi?n ? b?t k? th?i gian nào trong cu?c ??i nh?ng không ph?i cho nh?ng các gen di truy?n ho?c trong nh?ng các ?i?u ki?n. k?t qu? c?a xét nghi?m ch?n ?oán có th? ?nh h??ng ??n s? l?a ch?n c?a m?t ng??i trong vi?c ch?m sóc s?c kh?e và ki?m soát b?nh tình.

Xét nghi?m th? mang (carrier screening): là lo?i xét nghi?m ???c s? d?ng ?? xác ??nh xem m?t ng??i có mang m?t b?n sao c?a gen b? ??t bi?n gây ra các r?i lo?n di truy?n. D?ng xét nghi?m này h?u h?t ???c s? d?ng cho các c?p v? ch?ng ho?c nh?ng cá nhân mà gia ?ình có ti?n s? b?nh di truy?n ho?c nh?ng ng??i trong nhóm có nguy c? cao tr??c tiên mang thai ?? xác ??nh nguy c? mà ??a con có th? m?c ph?i các b?nh di truy?n.

Ch?n ?oán di truy?n ti?n làm t? (preimplantation genetic diagnosis): là m?t d?ng xét nghi?m ch?n ?oán các b?t th??ng di truy?n ???c th?c hi?n ? giai ?o?n ??u c?a phôi con ng??i trong quá trình th? tinh trong ?ng nghi?m, dau tiên phôi bám vào n?i m?c t? cung ?? làm t?.

Xét nghi?m ti?n s?n (prenatal diagnosis): là xét nghi?m dùng ?? phát hi?n s? thay ??i trong gen n?m trên NST c?a thai nhi. Các xét nghi?m này ???c cung c?p cho các thai ph? ?ang mang thai n?m trong nhóm có nguy c? cao m?c các b?nh ??t bi?n di truy?n. Trong m?t vài tr??ng h?p, xét nghi?m ti?n s?n có th? làm gi?m b?t s? không ch?c ch?n c?a các c?p v? ch?ng, giúp h? quy?t ??nh có nên b? thai hay không. Tuy nhiên xét nghi?m này không th? xác ??nh ???c các các r?i lo?n di truy?n và di t?t b?m sinh. Hi?n nay có hai hình th?c xét nghi?m ti?n s?n bao g?m: xét nghi?m sàng l?c huy?t thanh ng??i m? và xét nghi?m di truy?n ti?n s?n không xâm l?n (NIPT).

Xét nghi?m tiên ?oán và xét nghi?m tr??c tri?u ch?ng (predictive and presymptomatic test): là xét nghi?m ?? phát hi?n các ??t bi?n gen có liên quan ??n b?nh có th? xu?t hi?n sau sinh ho?c trong quá trình sinh s?ng sau này. Các xét nghi?m này có th? giúp cho nh?ng ng??i mà gia ?ình có ti?n s? b?nh di truy?n ho?c nh?ng ng??i ch?a có bi?u hi?n b?nh trong thoi gian xét nghi?m. Xét nghi?m tiên ?oán có th? xác ??nh các ??t bi?n có kh? n?ng làm gia t?ng nguy c? phát tri?n b?nh có liên quan ??n gen trên nh?ng ng??i th?a h??ng ??t bi?n di truy?n nh? các d?ng ung th? nh? ung th? vú. Xét nghi?m tr??c tri?u ch?ng có th? xác ??nh tr??c m?t ng??i s? phát tri?n tr??c r?i lo?n di truy?n nh? b?nh hemochromatosis (m?t d?ng r?i lo?n quá t?i s?t) tr??c tiên b?t k? các d?u hi?u nào c?a b?nh xu?t hi?n. K?t qu? các xét nghi?m tiên ?oán và xét nghi?m tr??c tri?u ch?ng có th? ??a ra thông tin v? nguy c? c?a m?t ng??i có th? phát tri?n b?nh r?i lo?n di truy?n c? th? và ??a ra các l?i khuyên trong vi?c ch?m sóc y t?.

Pharmacogenomics: là xét nghi?m di truy?n ?? xác ??nh s? ?nh h??ng c?a các bi?n th? di truy?n ??n s? ?áp ?ng c?a thu?c.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.