VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-08-2019, 03:31 AM
nguyenvucip nguyenvucip is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
N??c hoa nam và n? cho mùa thu n?m 2019

B?n dù có mu?n hay là không, thì mùa thu ?ã b?t ??u g?n ??n, ?i?u ?ó có ngh?a là mùi h??ng ??c tr?ng c?a b?n s? nhanh chóng theo sau. Có l? m?i lo?i n??c hoa có ???c xem là nguyên t?c kh?c khe khi b?n l?a ch?n trong m?t th? gi?i n??c hoa, b?n t? ??t ra cho b?n thân nh?ng tháng ?m h?n s? ?òi h?i nh?ng mùi h??ng nh? nhàng h?n, d?u ng?t h?n nh? là h??ng cam, quýt, b??i,...b?n ngh? r?ng qu? cay, k?o d?o ng?t và b?p l?a ???c phù h? h?n trong nh?ng ngày l?nh h?n c?a mùa thu. Trong khi ?ó, c?ng có nhi?u ng??i trong chúng ta l?a ch?n trung thành v?i m?t mùi h??ng quanh n?m, chi?m th?c t? kho?ng 35% s? d?ng trung thành t? này qua n?m n? v?n m?t mùi duy nh?t. Nh?ng ??i v?i ?a s? ng??i còn l?i m?i mùa m?i l?i s?m cho mình m?t mùi h??ng n??c hoa phù h?p v?i mùa mang l?i cho b?n thân m?t c? h?i cho m?i s? l?a ch?n n??c hoa m?i. Th?t s?, mai m?n thay, m?t lo?t các s?n ph?m m?i ra m?t ?ang ???c tr?ng bày trên th? tr??ng m?t trong s? các c?a hàng tin c?y cho b?n ph?i h??ng m?t t?i c?a hàng n??c hoa chính hãng " MIFA SHOP", b?n s? có thêm s? l?a ch?n nhi?u h?n ?? thêm vào tr?ng bày tr qu?n áo c?a b?n, t? nh?ng mùi h??ng t? g? ?m áp cho ??n nh?ng bông hoa tuy?t ??p. M?t s? lo?i n??c hoa nh?:

N??c hoa Joy Dior Eau De Parfum
H??ng th?m n??c hoa Joy Dior ?ã ???c m? ??u cho s? bùng n? c?a cam Zested Bergamot và chanh Mandarin t?o nên h??ng th?m t??i mát cho s? phát tri?n c?a tinh ch?t hoa h?ng Grasse, c?ng nh? Jasmine heady, hoà t?n v?i h??ng c?a qu? t?o nên h??ng th?m t??i sáng mang l?i m?t n? c??i s?ng ??ng. K?t thúc s? ng?t ngào nh? l?p v? bao b?c m?m m?i c?a h??ng kem m?n màng cùng v?i s? ng?t ngào và ?m áp c?a g? ?àn h??ng. Nh?ng ng??i có s? thích tán t?nh ?ám ?ông ch?c ch?n s? thích Dior's Joy ho?c Doce & Gabbana Intenso EDP, trong khi Givenchy L'Interdit và phiên b?n ??u c?a Gucci Bloom Eau De Parfum nó hoàn toàn phù h?p và quy?n r? h?n ??n vùng khí h?u mát m?.
T?t nhiên, b?n không c?n ph?i c?m th?y b? gi?i h?n b?i gi?i tính khi ch?n n??c hoa m?i, nh?ng n?u b?n không c?m th?y tho?i mái khi m?c th? gì ?ó ???c thi?t k? cho ng??i khác gi?i thì c?ng có m?t s? l?a ch?n unisex.

H?n h?p s?n sàng cho mùa thu yêu thích c?a chúng tôi la - m?t mùi h??ng cay n?ng v?i các mùi h??ng c?a ??u tonka, h?t tiêu và v? hoang dã hay c?a Tom Ford - m?t mùi h??ng hoa sâu th?m k?t thúc v?i các l?p th?o qu?, ho?c h??ng, da và rêu.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.