VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-09-2019, 10:41 PM
chuyennhathanh chuyennhathanh is offline
Silver Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 127
chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác gi? bài: "Nghe l?i ba m? không nghi ng? v?, tôi b? em ph?n b?i ?au ??n". Tr??c h?t, xin g?i l?i c?m ?n ban biên t?p, chuyên gia và quý ??c gi? ?ã chia s?, giúp ?? tôi trong kho?ng th?i gian khó kh?n này. Nh?ng l?i khuyên, l?i t? v?n và ??ng viên chân thành ?ó r?t quý giá v?i tôi, giúp tôi qua chuy?n này. Xin nói thêm ?ôi l?i ?? m?i ng??i ???c rõ.

Tôi và v? cùng 25 tu?i, k?t hôn ???c 6 tháng và ch?a có em bé. Chúng tôi ??u là th?c s? cùng ngành (h?c chung t? ??i h?c lên cao h?c, sau khi t?t nghi?p cao h?c thì quy?t ??nh ?i ??n hôn nhân). Tôi và v? yêu nhau, k?t hôn vì s? chân thành và gi?n d?. Tuy b?ng tu?i nh?ng tôi ch?ng ch?c h?n v?. Tôi có nói v? hi?n và ngoan ngoãn khi quen tôi là vì v? mu?n thay ??i ?? h?p v?i m?i quan h? gi?a chúng tôi. V? c?m th?y thích con ng??i c?a cô ?y sau khi quen v?i tôi và mong mu?n tôi ti?p t?c giúp v? hoàn thi?n h?n, s?ng thêm yêu ??i.

Hoàn c?nh gia ?ình v? g?p r?t nhi?u khó kh?n c? tình th??ng l?n kinh t?. V? không ???c ? cùng m? t? khi m?t tu?i. V? ? v?i ba t? nh? nên khá thi?u tình th??ng gia ?ình. Tr??c khi c??i, ba m? d?n dò tôi r?t k? l??ng v? cách làm m?t ng??i ch?ng t?t, ph?i bi?t yêu th??ng v? và bù ??p nh?ng ?i?u mà v? ?ã không có trong su?t quãng ??i tr??c ?ó. Vì v?y t? khi em v? nhà, m?i ng??i ??u quý em, xem em nh? ru?t th?t, b?i em là ng??i t?t, hi?n h?u và l? phép. Không ph?i gia ?ình tôi b?t em nh? v?y mà là th?i gian tr??c hôn nhân em ?ã nh? v?y, mong mu?n ???c là thành viên trong gia ?ình nh? c?a tôi.

Ba m? tôi là cán b? viên ch?c nên suy ngh? thoáng và hi?u con cái. Lúc v? ch?ng x?y ra bi?n c? l?n, tôi l?n ti?ng v?i v? trong ?êm ??nh m?nh ?ó khi?n ba m? gi?t mình t?nh gi?c. Sáng hôm sau ba m? g?i hai ??a l?i h?i chuy?n, bi?t v? tôi có nh?n tin cho ng??i khác vì tôi không mu?n nói nh?ng vi?c còn l?i, ?i?u ?ó s? khi?n ba m? ?au lòng. Ba m? khuyên hai ??a làm lành, khuyên v? nên c? g?ng xây d?ng l?i v?i tôi. Giây phút tôi ?au lòng nh?t là ba xin tôi tha th? cho v?. Ba là ng??i có ??a v? xã h?i khá l?n, ch?a t?ng xin ai bao gi?, th? mà l?n này l?i xin tôi, tôi ?ã khóc.

V? vi?c tôi s? d?ng t? "d?y" khi?n anh ch? hi?u l?m. Tr??c ?ây v? làm m?t m?t món quà tôi t?ng, v? r?t bu?n vì bi?t ?ó là ti?n tôi dành c? tháng l??ng ??u tiên ?? mua, r?t ý ngh?a v?i c? hai. Tôi không trách v? n?a l?i mà khuyên em ??ng bu?n, tôi có nói "Sau này l? có chuy?n gì, em c? thành th?t v?i anh, anh h?a s? tha th? t?t c?". Còn vi?c v? xin v? nhà ngo?i hay ?i ch?i ?àn hát là v? tôn tr?ng tôi nên nói, ch? không ph?i xin phép nh? ki?u m?nh l?nh ph?i tuân theo. Trong lúc b?i r?i nên tôi ?ã dùng t? ch?a ?úng khi?n anh ch? hi?u l?m.

Tôi th?y mình c?ng có ph?n gia tr??ng, dù mu?n t?t cho v? nh?ng có th? khi?n em m?t m?i. Tôi s? thay ??i b?n thân tr??c, c?i m? và bao dung h?n n?a ?? em có th? t? tin làm l?i t? ??u. Nh?ng ngày x?y ra bi?n c?, v? ch?ng không nói n?ng gì v?i nhau, ch? ?i v?i nhau ?? b? m? yên lòng. Tôi m?t ?n m?t ng?, tinh th?n và s?c kho? xu?ng d?c, xin c? quan ngh? m?t tu?n. Tôi ?i ?ây ?ó m?t mình và ng?m ngh?, sau khi ??ng bài trên VnExpress và ???c m?i ng??i t? v?n, tôi th?y thanh th?n nhi?u h?n.

Noel v?a qua, v? t? ch?c m?t bu?i ti?c v?i n?n và hoa cùng tôi ?n t?i. Trong c? bu?i ?n chúng tôi r?t ít nói, cu?i bu?i em ?ã nói ra nh?ng l?i chân thành nh?t và mong tôi tha th? ?? em bù ??p m?i l?i l?m. Sau bu?i t?i ?ó tôi c?ng nhìn nh?n l?i r?t nhi?u ?i?u, trong ?ó t? ??t mình sau t?t c?, t? phán xét b?n thân và xây d?ng l?i giá tr? s?ng c?a mình. Tôi ngh? v? không ph?i ng??i x?u, ch? làm vi?c sai. Tuy không hoàn toàn trút b? h?t nh?ng tôi ?ã thách th?c b?n thân ??n c?c ??i và d??ng nh? ?ã v??t qua. Tôi c?ng không bi?t ch?c t??ng lai s? nh? th? nào nh?ng ngh? mình ?ã c? g?ng h?t s?c. N?u cu?c ??i c? tình trêu ?ùa mình thêm l?n n?a, tôi s? v?n thanh th?n ?ón nh?n.

Tôi bi?t câu chuy?n c?a mình có ph?n h? c?u nh?ng ?ây là câu chuy?n th?t c?a tôi. Lúc vi?t nh?ng dòng này tôi v?n không tin mình ?ã làm ???c. Tôi v?n d? không tin nh?ng ?i?u k? di?u, ?y mà m?i th? ?ã x?y ra nh? v?y. Tôi không bi?t khuyên nh?ng anh ch? r?i vào tr??ng h?p gi?ng tôi nh? th? nào vì m?i nhà m?i c?nh, mong r?ng ??ng ai ph?i r?i vào hoàn c?nh nh? tôi. Chúc m?i ng??i s? h?nh phúc, thanh th?n v?i nh?ng l?a ch?n c?a mình.
Reply With Quote

  #2  
Old 02-23-2019, 09:49 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?p

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
Reply With Quote
  #3  
Old 06-02-2019, 08:04 AM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by chuyennhathanh View Post
chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác gi? bài: "Nghe l?i ba m? không nghi ng? v?, tôi b? em ph?n b?i ?au ??n". Tr??c h?t, xin g?i l?i c?m ?n ban biên t?p, chuyên gia và quý ??c gi? ?ã chia s?, giúp ?? tôi trong kho?ng th?i gian khó kh?n này. Nh?ng l?i khuyên, l?i t? v?n và ??ng viên chân thành ?ó r?t quý giá v?i tôi, giúp tôi qua chuy?n này. Xin nói thêm ?ôi l?i ?? m?i ng??i ???c rõ. Tôi và v? cùng 25 tu?i, k?t hôn ???c 6 tháng và ch?a có em bé. Chúng tôi ??u là th?c s? cùng ngành (h?c chung t? ??i h?c lên cao h?c, sau khi t?t nghi?p cao h?c thì quy?t ??nh ?i ??n hôn nhân). Tôi và v? yêu nhau, k?t hôn vì s? chân thành và gi?n d?. Tuy b?ng tu?i nh?ng tôi ch?ng ch?c h?n v?. Tôi có nói v? hi?n và ngoan ngoãn khi quen tôi là vì v? mu?n thay ??i ?? h?p v?i m?i quan h? gi?a chúng tôi. V? c?m th?y thích con ng??i c?a cô ?y sau khi quen v?i tôi và mong mu?n tôi ti?p t?c giúp v? hoàn thi?n h?n, s?ng thêm yêu ??i. Hoàn c?nh gia ?ình v? g?p r?t nhi?u khó kh?n c? tình th??ng l?n kinh t?. V? không ???c ? cùng m? t? khi m?t tu?i. V? ? v?i ba t? nh? nên khá thi?u tình th??ng gia ?ình. Tr??c khi c??i, ba m? d?n dò tôi r?t k? l??ng v? cách làm m?t ng??i ch?ng t?t, ph?i bi?t yêu th??ng v? và bù ??p nh?ng ?i?u mà v? ?ã không có trong su?t quãng ??i tr??c ?ó. Vì v?y t? khi em v? nhà, m?i ng??i ??u quý em, xem em nh? ru?t th?t, b?i em là ng??i t?t, hi?n h?u và l? phép. Không ph?i gia ?ình tôi b?t em nh? v?y mà là th?i gian tr??c hôn nhân em ?ã nh? v?y, mong mu?n ???c là thành viên trong gia ?ình nh? c?a tôi. Ba m? tôi là cán b? viên ch?c nên suy ngh? thoáng và hi?u con cái. Lúc v? ch?ng x?y ra bi?n c? l?n, tôi l?n ti?ng v?i v? trong ?êm ??nh m?nh ?ó khi?n ba m? gi?t mình t?nh gi?c. Sáng hôm sau ba m? g?i hai ??a l?i h?i chuy?n, bi?t v? tôi có nh?n tin cho ng??i khác vì tôi không mu?n nói nh?ng vi?c còn l?i, ?i?u ?ó s? khi?n ba m? ?au lòng. Ba m? khuyên hai ??a làm lành, khuyên v? nên c? g?ng xây d?ng l?i v?i tôi. Giây phút tôi ?au lòng nh?t là ba xin tôi tha th? cho v?. Ba là ng??i có ??a v? xã h?i khá l?n, ch?a t?ng xin ai bao gi?, th? mà l?n này l?i xin tôi, tôi ?ã khóc. V? vi?c tôi s? d?ng t? "d?y" khi?n anh ch? hi?u l?m. Tr??c ?ây v? làm m?t m?t món quà tôi t?ng, v? r?t bu?n vì bi?t ?ó là ti?n tôi dành c? tháng l??ng ??u tiên ?? mua, r?t ý ngh?a v?i c? hai. Tôi không trách v? n?a l?i mà khuyên em ??ng bu?n, tôi có nói "Sau này l? có chuy?n gì, em c? thành th?t v?i anh, anh h?a s? tha th? t?t c?". Còn vi?c v? xin v? nhà ngo?i hay ?i ch?i ?àn hát là v? tôn tr?ng tôi nên nói, ch? không ph?i xin phép nh? ki?u m?nh l?nh ph?i tuân theo. Trong lúc b?i r?i nên tôi ?ã dùng t? ch?a ?úng khi?n anh ch? hi?u l?m. Tôi th?y mình c?ng có ph?n gia tr??ng, dù mu?n t?t cho v? nh?ng có th? khi?n em m?t m?i. Tôi s? thay ??i b?n thân tr??c, c?i m? và bao dung h?n n?a ?? em có th? t? tin làm l?i t? ??u. Nh?ng ngày x?y ra bi?n c?, v? ch?ng không nói n?ng gì v?i nhau, ch? ?i v?i nhau ?? b? m? yên lòng. Tôi m?t ?n m?t ng?, tinh th?n và s?c kho? xu?ng d?c, xin c? quan ngh? m?t tu?n. Tôi ?i ?ây ?ó m?t mình và ng?m ngh?, sau khi ??ng bài trên VnExpress và ???c m?i ng??i t? v?n, tôi th?y thanh th?n nhi?u h?n. Noel v?a qua, v? t? ch?c m?t bu?i ti?c v?i n?n và hoa cùng tôi ?n t?i. Trong c? bu?i ?n chúng tôi r?t ít nói, cu?i bu?i em ?ã nói ra nh?ng l?i chân thành nh?t và mong tôi tha th? ?? em bù ??p m?i l?i l?m. Sau bu?i t?i ?ó tôi c?ng nhìn nh?n l?i r?t nhi?u ?i?u, trong ?ó t? ??t mình sau t?t c?, t? phán xét b?n thân và xây d?ng l?i giá tr? s?ng c?a mình. Tôi ngh? v? không ph?i ng??i x?u, ch? làm vi?c sai. Tuy không hoàn toàn trút b? h?t nh?ng tôi ?ã thách th?c b?n thân ??n c?c ??i và d??ng nh? ?ã v??t qua. Tôi c?ng không bi?t ch?c t??ng lai s? nh? th? nào nh?ng ngh? mình ?ã c? g?ng h?t s?c. N?u cu?c ??i c? tình trêu ?ùa mình thêm l?n n?a, tôi s? v?n thanh th?n ?ón nh?n. Tôi bi?t câu chuy?n c?a mình có ph?n h? c?u nh?ng ?ây là câu chuy?n th?t c?a tôi. Lúc vi?t nh?ng dòng này tôi v?n không tin mình ?ã làm ???c. Tôi v?n d? không tin nh?ng ?i?u k? di?u, ?y mà m?i th? ?ã x?y ra nh? v?y. Tôi không bi?t khuyên nh?ng anh ch? r?i vào tr??ng h?p gi?ng tôi nh? th? nào vì m?i nhà m?i c?nh, mong r?ng ??ng ai ph?i r?i vào hoàn c?nh nh? tôi. Chúc m?i ng??i s? h?nh phúc, thanh th?n v?i nh?ng l?a ch?n c?a mình.
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 250g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 260g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • Công d?ng và cách dùng song ng? Vi?t Hàn in tr?c ti?p trên bao bì.
?? dùng viên nhàu m?t cách t?t nh?t, ng??i dùng c?n hi?u rõ v? thành ph?n, công d?ng và cách dùng c?a s?n ph?m này. Hi?n trên th? viên nhàu ch?t l??ng cao Noni Green có nhi?u thành ph?n và công d?ng t?t cho s?c kh?e.

Thành ph?n viên nhàu Noni Green
– Các d?n ch?t Anthraquinon (damnacathal, nordamnacathal…): ?ây là 1 trong nh?ng ho?t ch?t quan tr?ng trong trái nhàu. N?m 1998, TS ?? Qu?c vi?t và c?ng s? công b? hai ch?t t? r? nhàu g?m damnacathal và nordamnacathan có kh? n?ng gây ??c cho dòng ung th? t? bào ti?t h?c t? B16 và ung th? máu dòng L.1210. ??ng th?i, chi?t xu?t t? nhàu c?ng có tác d?ng h? huy?t áp gi?m ?au, an th?n; t?ng c??ng mi?n d?ch, ?c ch? quá trình di c?n trên b?nh nhân ung th? vòm h?ng; ph?c h?i c?u trúc và ch?c n?ng h? mi?n d?ch khi b? t?n h??ng.

– H?p ch?t Prexonine: Theo thông tin trên báo Vnexpress s? ra ngày 23/4/2014 thì ti?n s? Neil Solomon – tác gi? cu?n sách best-seller t?i New York v? vi?c phòng ch?ng ung th? ?ã kh?ng ??nh ?i?m ??c bi?t nh?t ? qu? nhàu là nó ch?a prexonine. H?p ch?t này khi k?t h?p v?i enzyme prexoronase (có trong d? dày) s? t?o thành ch?t xeronine. Xeronine l?i có th? k?t h?p v?i protein ?? t?o thành nh?ng kh?i có kh? n?ng s?n xu?t n?ng l??ng và giúp các t? bào phát tri?n kh?e m?nh. Nói cách khác, ch?t này giúp c? th? tái sinh t? bào và t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch.
– Uphamorin: K?t qu? th? nghi?m cho th?y ch?t Uphamorin trong nhàu có tác d?ng h? huy?t áp ? b?nh cao huy?t áp không rõ nguyên nhân; t?ng c??ng mi?n d?ch, ch?ng nhi?m virus; t?ng s?c mi?n d?ch giúp lo?i b? các t? bào ung th? còn sót l?i ho?c m?i tái phát sau x? tr? li?u.

– Ch?t Iridoids: Trong nhàu c?ng ch?a Iridoids. Ch?t này có c?u trúc h?c b?n v?ng, không b? thay ??i khi ti?p xúc v?i oxy, nhi?t ?? và ánh sáng và tác d?ng sinh h?c r?t r?ng. Nó có th? làm lành v?t th??ng, t?ng bài ti?t m?t, ch?ng d? ?ng, kích thích s?n xu?t collagen, ch?ng tr?m c?m, ch?ng r?i lo?n tâm th?n ? ph? n? m?n kinh. ??ng th?i, kháng khu?n và ?c ch? các vi rút gây b?nh ? ???ng hô h?p.

– Ngoài ra, hàng nghìn nghiên c?u khoa h?c trên hàng tri?u ng??i tình nguy?n t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i ?ã ??a ra k?t lu?n trong trái nhàu có h?n 150 ch?t có l?i cho s?c kh?e con ng??i. Tron ?ó có nh?ng ch?t vô cùng quan tr?ng nh?: betacarotence, canxi, protein, magie, kali, vitamin nhóm B,C…
Công d?ng viên nhàu khô

Viên nhàu có nhi?u công d?ng v?i s?c kh?e. Có th? li?t kê nh?ng tác d?ng chính c?a viên nhàu nói riêng và qu? nhàu nói chung nh? sau:
 • H? tr? Gi?m ?au
 • H? tr? Gi?i ??c cho c? th?
 • H? tr? t?ng c??ng h? mi?n d?ch
 • Ch?ng viêm
 • Ng?n ng?a ti?u ???ng
 • H? tr? ?i?u tr? ung th?
Nhi?u tài li?u khoa h?c c?ng ?ã cho th?y tác ??ng có l?i c?a trái nhàu ??i v?i h?u h?t các c? quan trong c? th?. Và viên nhàu c?ng k? th?a ??y ?? các tác ??ng h?u ích ?ó ??n các c? quan nh?: h? hô h?p (hen suy?n, viêm xoang, b?nh khí th?ng); h? tim m?ch (b?nh tim, huy?t áp cao, ??t qu?); d? dày (b?nh tiêu ch?y, ? nóng, bu?n nôn, viêm ru?t k?t, loét d? dày); gan và lá lách (b?nh ?ái ???ng, tuy?n t?y); h? th?ng n?i ti?t (b?nh tuy?n giáp và tuy?n th??ng thân); c? quan sinh d?c (nh?ng v?n ?? v? kinh nguy?t, nhi?m n?m men); h? th?n kinh (stress, suy nh??c c? th?, trí nh?, n?ng l??ng).

Hotline / Zalo : 0379.835.332

?u ?i?m c?a viên nhàu Noni Green

Viên nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, viên trái nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì s?n ph?m viên nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a viên nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Hotline / Zalo : 0379.835.332
Reply With Quote
  #4  
Old 07-27-2019, 11:20 PM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

24/7 T?i Hà N?i: 0988 383 757 - D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i, Vá L?p, Thay L?p D? Phòng, S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u ??t nhiên chi?c ô tô c?a b?n b? xì, n? l?p và b?n không bi?t ph?i làm th? nào? Hãy nhanh chóng nh?c máy lên và liên h? ??n D?ch v? c?u h? l?p hà n?i hai bà tr?ng qua hotline 0988 383 757. Chúng tôi s? giúp b?n gi?i quy?t s? c? nhanh chóng nh?t, hi?u qu? v?i giá c? h?p lý.

D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??S? Hotline 0988 383 757 nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? vá l?p ô tô l?u ??ng
 • V?t vá, n?t vá ???c b?o hành và cam k?t ch?t l??ng.
 • Ph?c v? liên t?c không ng?ng ngh?, t?n n?i, t?n ch?, t?n nhà.
 • Giá c? c?nh tranh
 • Nhân viên chuyên nghi?p, t?n tâm và nhi?t tình
 • Các thi?t b?, ph? ki?n s? d?ng s?a ch?a xe h?i, vá l?p ô tô ??u là hàng chính hãng, ???c b?o hành chuyên nghi?p.
 • Nhanh chóng có m?t t?i t?t c? các qu?n c?a TP Hà N?i v?i th?i gian ng?n nh?t.
 • V?i ph??ng châm ??t khách hàng lên v? trí cao nh?t, chúng tôi luôn cam k?t ph?c v? t?n tâm, chu ?áo.
 • c?u h? l?p hà n?i hai bà tr?ng t?t c? các lo?i xe h?i, xe du l?ch, ...
 • Thay l?p s? cua, thay l?p d? phòng, thay l?p, c?u h? l?p, xe 4 ch?, xe 5 ch?, xe 7 ch?, xe 8 ch?,...C?a t?t c? các hãng: Toyota, Mazda, Honda, KIA, Huyndai, Ford, Mercedes, BMW, Audi, Chervolet,...
Ph?m vi ho?t ??ng d?ch v? c?u h? l?p hà n?i hai bà tr?ng

c?u h? l?p hà n?i hai bà tr?ng l?u ??ng ph?c v? nhanh nh?n t?n n?i khu v?c: Qu?n Hoàn Ki?m (V?n Mi?u, Ph? Hu?, Ph? Doãn, Nguy?n Th? ??nh, ), Qu?n ??ng ?a (Xã ?àn, Tr?n Quang Kh?i, Thái Hà, Tr??ng Chinh, Nguy?n Trí Thanh, Hoàng C?u, ), Qu?n Thanh Xuân (Lê V?n L??ng, Tr?n Duy H?ng, ???ng Láng, Tam Trinh, Hoàng ??o Thúy, L?c Trung, ) , Qu?n C?u Gi?y (M? ?ình, Ph?m V?n ??ng, Hoàng Qu?c Vi?t, Tr?n Qu?c Hoàn , Khu?t Duy Ti?n, H? Tùng M?u, Tr?n Duy H?ng, Mai D?ch, ), Qu?n Hai Bà Tr?ng (Minh Khai, V?nh Tuy, Tr?n Khát Chân, Xã ?àn,Times City, ), Qu?n Tây H? (L?c Long Quân, Thanh Niên, ?ê La Thành, ), Qu?n Hoàng Mai (Gi?i Phóng, Linh ?àm, ??nh Công, ) , Qu?n Ba ?ình (??i C?n, ?ào T?n, Gi?ng Võ), Qu?n Hà ?ông (Tr?n Phú, T? H?u, )

Ph?c v? t?n n?i, m?i lúc, an toàn, nhanh chóng, chính xác chính là ph??ng châm ho?t ??ng c?a chúng tôi. Hãy an tâm v?i tài s?n c?a b?n và hành trình c?a b?n khi ?ã có s? ?i?n tho?i 0988 383 757 c?a d?ch v? c?u h? l?p hà n?i hai bà tr?ng l?u ??ng 24/7

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu và b?t c? khi nào hãy liên h? v?i chúng tôi qua s? ?i?n tho?i 0988 383 757 ?? luôn ???c cam k?t ph?c v? c?u h? l?p hà n?i hai bà tr?ng l?u ??ng t?t nh?t. ??i ng? nhân viên th? s?a ch?a vá l?p xe h?i l?u ??ng ?ã và ?ang làm vi?c ???c ?ào t?o chuyên nghi?p s? luôn giúp b?n hài lòng.

???c ph?c v? Quý Khách là ni?m t? hào cho d?ch v? chúng tôi.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
  #5  
Old 08-03-2019, 11:13 PM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông, xe oto ?ang ?i b? ch?t máy……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i v?i xe oto ?ang ?i b? ch?t máy và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? s?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c xe oto ?ang ?i b? ch?t máy và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? s?a ô tô l?u ??ng tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin xe oto ?ang ?i b? ch?t máy, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do xe oto ?ang ?i b? ch?t máy ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng xe oto ?ang ?i b? ch?t máy hãy liên h? ngay S?a ch?a ô tô 24/7 m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
  #6  
Old 08-10-2019, 09:18 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

24/7 T?i Hà N?i: 0988 383 757 - D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i, Vá L?p, Thay L?p D? Phòng, S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u ??t nhiên chi?c ô tô c?a b?n b? xì, n? l?p và b?n không bi?t ph?i làm th? nào? Hãy nhanh chóng nh?c máy lên và liên h? ??n D?ch v? cuu ho o to thung lop qua hotline 0988 383 757. Chúng tôi s? giúp b?n gi?i quy?t s? c? nhanh chóng nh?t, hi?u qu? v?i giá c? h?p lý.

D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??S? Hotline 0988 383 757 nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? vá l?p ô tô l?u ??ng
 • V?t vá, n?t vá ???c b?o hành và cam k?t ch?t l??ng.
 • Ph?c v? liên t?c không ng?ng ngh?, t?n n?i, t?n ch?, t?n nhà.
 • Giá c? c?nh tranh
 • Nhân viên chuyên nghi?p, t?n tâm và nhi?t tình
 • Các thi?t b?, ph? ki?n s? d?ng s?a ch?a xe h?i, vá l?p ô tô ??u là hàng chính hãng, ???c b?o hành chuyên nghi?p.
 • Nhanh chóng có m?t t?i t?t c? các qu?n c?a TP Hà N?i v?i th?i gian ng?n nh?t.
 • V?i ph??ng châm ??t khách hàng lên v? trí cao nh?t, chúng tôi luôn cam k?t ph?c v? t?n tâm, chu ?áo.
 • cuu ho o to thung lop t?t c? các lo?i xe h?i, xe du l?ch, ...
 • Thay l?p s? cua, thay l?p d? phòng, thay l?p, c?u h? l?p, xe 4 ch?, xe 5 ch?, xe 7 ch?, xe 8 ch?,...C?a t?t c? các hãng: Toyota, Mazda, Honda, KIA, Huyndai, Ford, Mercedes, BMW, Audi, Chervolet,...
Ph?m vi ho?t ??ng d?ch v? cuu ho o to thung lop

cuu ho o to thung lop l?u ??ng ph?c v? nhanh nh?n t?n n?i khu v?c: Qu?n Hoàn Ki?m (V?n Mi?u, Ph? Hu?, Ph? Doãn, Nguy?n Th? ??nh, ), Qu?n ??ng ?a (Xã ?àn, Tr?n Quang Kh?i, Thái Hà, Tr??ng Chinh, Nguy?n Trí Thanh, Hoàng C?u, ), Qu?n Thanh Xuân (Lê V?n L??ng, Tr?n Duy H?ng, ???ng Láng, Tam Trinh, Hoàng ??o Thúy, L?c Trung, ) , Qu?n C?u Gi?y (M? ?ình, Ph?m V?n ??ng, Hoàng Qu?c Vi?t, Tr?n Qu?c Hoàn , Khu?t Duy Ti?n, H? Tùng M?u, Tr?n Duy H?ng, Mai D?ch, ), Qu?n Hai Bà Tr?ng (Minh Khai, V?nh Tuy, Tr?n Khát Chân, Xã ?àn,Times City, ), Qu?n Tây H? (L?c Long Quân, Thanh Niên, ?ê La Thành, ), Qu?n Hoàng Mai (Gi?i Phóng, Linh ?àm, ??nh Công, ) , Qu?n Ba ?ình (??i C?n, ?ào T?n, Gi?ng Võ), Qu?n Hà ?ông (Tr?n Phú, T? H?u, )

Ph?c v? t?n n?i, m?i lúc, an toàn, nhanh chóng, chính xác chính là ph??ng châm ho?t ??ng c?a chúng tôi. Hãy an tâm v?i tài s?n c?a b?n và hành trình c?a b?n khi ?ã có s? ?i?n tho?i 0988 383 757 c?a d?ch v? cuu ho o to thung lop l?u ??ng 24/7

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu và b?t c? khi nào hãy liên h? v?i chúng tôi qua s? ?i?n tho?i 0988 383 757 ?? luôn ???c cam k?t ph?c v? cuu ho o to thung lop l?u ??ng t?t nh?t. ??i ng? nhân viên th? s?a ch?a vá l?p xe h?i l?u ??ng ?ã và ?ang làm vi?c ???c ?ào t?o chuyên nghi?p s? luôn giúp b?n hài lòng.

???c ph?c v? Quý Khách là ni?m t? hào cho d?ch v? chúng tôi.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.