VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-05-2019, 07:21 PM
myhanh15101996 myhanh15101996 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 27
Sim Phong Th?y Th? ?ô Xem Sim Phong Thu? h?p m?nh, h?p tu?i chính xác nh?t

<h1 class="card-title" style="font-size: 18px">

Bói sim 4 s? cu?i - gi?i mã bí ?n ??ng sau nh?ng con s?

</h1>

<h1><b>Bói sim 4 s? cu?i chu?n xác cùng chuyên gia</b></h1><p>Ngày càng có nhi?u ng??i quan tâm ??n ý ngh?a c?a các con s?, vi?c l?a ch?n s? sim ?i?n tho?i c?ng không ngo?i l?. N?u b?n ?ang mu?n tìm s? sim h?p m?nh, h?p tu?i ?? l?y may thì ??ng b? l? công th?c <strong><a href="http://www.simphongthuy.com/xem-sim-phong-thuy.htm">bói sim phong th?y 4 s? cu?i</a> </strong>mà chúng tôi mang ??n ngày hôm nay nhé.</p><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i theo phong th?y sim</strong><strong></strong></h2><p> Trong phong th?y, <strong><em>cách tính s? ?i?n tho?i h?p tu?i</em></strong> hay không ng??i ta d?a vào cung m?nh và s? nút.</p><h3><strong><em>S? cu?i ?i?n tho?i may m?n phù h?p v?i m?nh c?a gia ch?</em></strong><strong></strong></h3><p>Y?u t? ??u tiên ?? xem<strong><em> y nghia 4 so duoi so dien thoai </em></strong>có phù h?p v?i ng??i s? d?ng hay không ?ó là cung m?nh. M?i con s? thu?c m?t m?nh khác nhau có ý ngh?a và phù h?p v?i t?ng ??i t??ng khác nhau. N?u m?nh c?a s? sim và m?nh c?a ch? nhân t??ng sinh v?i nhau thì ng??i ?ó s? nh?n ???c n?ng l??ng tích c?c, g?p nhi?u may m?n, tài l?c trong cu?c s?ng c?ng nh? công vi?c.<br />

</p><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="488" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /></center>

<br />

<strong><em>S? cu?i ?i?n tho?i may m?n</em></strong> phù h?p v?i t?ng m?nh nh? sau:<br /><ul>

<li>

<p>M?nh Kim phù h?p v?i: 0, 2, 5, 6, 7, 8</p>

</li>

<li>

<p>M?nh M?c phù h?p v?i: 1, 3, 4</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th?y phù h?p v?i: 1, 6, 7</p>

</li>

<li>

<p>M?nh H?a phù h?p v?i: 3, 4, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th? phù h?p v?i: 0, 2, 5, 8, 9.</p>

</li>

</ul><div>Và ???ng nhiên, ?? tránh g?p ph?i nh?ng ?i?u không may thì b?n c?ng nên tránh nh?ng con s? t??ng kh?c v?i m?nh c?a mình. C? th?:<br />

</div><ul>

<li>

<p>M?nh Kim không nên ch?n s?: 3,4, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh M?c không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 6, 7, 8</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th?y không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 8, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh H?a không nên ch?n s?: 1, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th? không nên ch?n s?: 3, 4, 9</p>

</li>

</ul><h3><strong><em>Cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i có phù h?p hay không d?a theo s? nút</em></strong><strong></strong></h3><div>?? bi?t<strong><em> 4 s? cu?i ?i?n tho?i nói lên ?i?u gì</em></strong> và xem s? ?ó có h?p v?i mình hay không b?n có th? ki?m tra b?ng cách c?ng t?ng 4 s? cu?i v?i nhau. L?y s? cu?i cùng c?a t?ng ??i chi?u v?i m?nh c?a mình. N?u t??ng sinh v?i m?nh theo công th?c trên thì có th? k?t lu?n s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i ?ó là phù h?p v?i b?n.</div><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i - s? ??i hung, ??i cát</strong><strong></strong></h2><div>?? bi?t <strong><em>ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i</em></strong>, s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i nh? v?y s? mang l?i ?i?m lành hay ?i?m d?, b?n có th? áp d?ng công th?c bói sim chia 80.<br />

<br />

?? <strong><em>xác ??nh s? ?i?n tho?i ??i hung ??i cát</em></strong>, b?n l?y 4 s? cu?i ?i?n tho?i chia cho 80, l?y s? ?ó tr? ?i s? ? tr??c d?u ph?y, ???c bao nhiêu thì nhân ti?p v?i 80, ???c k?t qu? ?em ??i chi?u v?i ý ngh?a c?a các con s? t? 1 ??n 80 theo qu? bói.<br />

<br /><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="419" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/h1-boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /> </center>

<strong><em>Ví d?</em></strong>: 4 s? cu?i ?i?n tho?i c?a b?n là 3683</div><ul>

<li>L?y 3683 : 80 = 46,0375</li>

<li>L?y 46,0375 - 46 = 0,0375.</li>

<li>L?y 0,0375 x 80 = 3.</li>

<li>??i chi?u ý ngh?a c?a s? 3 là s? ??i cát v?i ý ngh?a: m?i s? ngày càng phát tri?n và thu?n l?i.</li>

</ul><div> Ph?n l?n các con s? ??u mang ??n ?i?u lành, là con s? ??i cát, có ý ngh?a t?t ??p, mang may m?n, giàu sang, phú quý trong cu?c s?ng, công vi?c, gia ?ình, hôn nhân,...<br />

<br />

Tuy nhiên, hãy <strong><em>v?t ngay s? ?i?n tho?i n?u 4 s? cu?i</em></strong> s? ?i?n tho?i chia 80 có ph?n d? là 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 7576, 77, 78, 79, 80. Nh?ng con s? này là con s? ??i hung, chúng s? c?n tr? s? phát tri?n c?a ch? nhân và có th? mang ??n nh?ng ?i?u không may. Vì v?y, khi ch?n s? sim ?i?n tho?i nên c?n tr?ng v?i nh?ng s? ?i?n tho?i nh? th? này nhé.<br />

</div><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i - ?i?m danh nh?ng con s? “th?n tài”</strong><strong></strong></h2>

Ngoài các <strong><em>cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i</em></strong> có h?p v?i m?nh c?a mình hay không mà chúng tôi ?ã chia s?, n?u b?n v?n ?ang tìm ki?m con s? may m?n c?a riêng mình thì có th? tham kh?o m?t vài con s? d??i ?ây. ?ây là nh?ng s? sim ?i?n tho?i ???c nhi?u ng??i l?a ch?n nh?t mang nh?ng ý ngh?a riêng phù h?p v?i m?c ?ích c?a ng??i dùng.<br /><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="488" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/Hinh3-boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /></center><div> </div><ul>

<li>

<p><strong>6686, 6868:</strong> L?c phát, l?c phát, con s? c?a s? giàu sang, phú quý, ti?n b?c d?i dào.</p>

</li>

<li>

<p><strong>2628</strong>: L?c mãi, l?c mãi.</p>

</li>

<li>

<p><strong>7939:</strong> ?ây là con s? t??ng tr?ng cho tài l?c v?i s? k?t h?p c?a “th?n tài l?n” và “th?n tài nh?”. Ng??i s? h?u b? sim này không c?n ph?i lo l?ng v? v?n ?? ti?n b?c.</p>

</li>

<li>

<p><strong>2879:</strong> Mãi phát tài, ti?n b?c ngày càng nhi?u, công danh ngày càng thu?n l?i.</p>

</li>

<li>

<p><strong>1368:</strong> Con s? may ??n tài l?c, bình an và h?nh phúc, cu?c s?ng an l?c, thu?n bu?m xuôi gió.</p>

</li>

<li>

<p><strong>1486:</strong> M?t n?m b?n mùa ??u ???c may m?n, ?ón tài, ?ón l?c. </p>

</li>

</ul><p>Ngoài ra, b?n có th? ch?n nh?ng s? sim v?i 4 s? cu?i ???c s?p x?p theo th? t? t?ng d?n nh?: 1234, 5678, 6789,...S? s?p x?p này th? hi?n ý ngh?a ngày càng th?ng ti?n, phát tri?n thu?n l?i không ng?ng.</p><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i - Có nên ch?n sim Tam hoa, sim T? quý</strong><strong></strong></h2><p>Sim Tam hoa và sim T? quý c?ng là lo?i sim ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Nh?ng ?? bi?t <strong><em>ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i</em></strong> c?a sim Tam hoa hay 4 s? cu?i sim T? quý có phù h?p hay không b?n c?ng nên ??i chi?u v?i cung m?nh c?a mình.<br />

<br />

</p><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="340" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/hinh4-boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /></center>

<br />

Dù là sim Tam hoa hay T? quý nh?ng không phù h?p v?i m?nh c?a b?n thì c?ng không ?em l?i may m?n cho b?n. Th?m chí, nó còn ?nh h??ng tiêu c?c ??n cu?c s?ng c?a b?n n?a ?ó. Vì v?y, hãy cân nh?c th?t k? các y?u t? ?? ??a ra quy?t ??nh phù h?p nh?t v?i mình nhé.<br />

<br />

Trên ?ây, chúng tôi v?a chia s? ??n b?n ??c 3 công th?c <strong>bói sim 4 s? cu?i</strong> ??n gi?n và d? dàng nh?t. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? c?a ??i ng? sim phong th?y Th? ?ô b?n s? ch?n ???c cho mình con s? may m?n và phù h?p v?i m?i tiêu chu?n c?a b?n thân nhé.<br />

<br />

<strong><u>Chi ti?t liên h?:</u><br />

SIM PHONG TH?Y TH? ?Ô<br />

??a ch?: <a href="https://goo.gl/maps/8vwf9eJXxfp"><span style="color:#0000CD;">609 Tr??ng ??nh, Hai Bà Tr?ng, 11706, Vi?t Nam</span></a><br />

Hotline: 08.5668.5668<br />

Email: lienhe@simphongthuy.com</strong>
Reply With Quote

  #2  
Old 03-22-2019, 04:03 AM
tuananhprs19 tuananhprs19 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 4
Re: Sim Phong Th?y Th? ?ô Xem Sim Phong Thu? h?p m?nh, h?p tu?i chính xác nh?t

Bã hèm bia – Lo?i nguyên li?u ít ???c bi?t ??n trong ngành th?c ?n ch?n nuôi trong nh?ng n?m tr??c ?ây, th??ng ???c s? d?ng ?? ch?n nuôi bò s?a d??i d?ng bã hèm t??i. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, bã hèm bia ?ã cho th?y giá tr? vô cùng l?n c?a nó và hi?n nay ?ã ???c s? d?ng r?ng rãi h?n ?? làm th?c ?n cho các ??i t??ng gia súc nh? heo, gà, bò…
Bã hèm bia, là m?t s? l?a ch?n h?p lý trong th?i ?i?m ngành ch?n nuôi n??c ta ?ang trong giai ?o?n khó kh?n tr??c s? bi?n ??ng r?t l?n c?a các lo?i nguyên li?u ??u vào. Vì t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u có s?n nên giá thành không cao và m?t ph?n là có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u dinh d??ng c?a ?a ph?n v?t nuôi nên Bã hèm bia ?ã d?n thay th? ???c các lo?i nguyên li?u truy?n th?ng hay s? d?ng tr??c ?ây, giúp h? giá thành th?c ?n cho v?t nuôi và t?ng l?i nhu?n cho ng??i ch?n nuôi.
Hi?n nay, Bã hèm bia th??ng ???c s? d?ng nhi?u ? d?ng t??i. ??i v?i d?ng này, giá tr? dinh d??ng th??ng cao và s? d?ng có hi?u qu? h?n d?ng Bã hèm bia khô, nh?ng v?i nh??c ?i?m khó b?o qu?n trong th?i gian dài và v?n chuy?n ?i xa nên ?? b?o qu?n và t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u giá tr? này thì Bã hèm bia ph?i ???c s?y khô b?ng máy ho?c ph?i th? công.
DNTN Th?c ?n ch?n nuôi V?n Phúc là ??n v? chuyên cung c?p và phân ph?i s?n ph?m Bã hèm bia khô trên ph?m vi toàn qu?c. Khách hàng có nhu c?u ho?c c?n tham kh?o thêm thông tin vui lòng liên h?:
Chi nhánh Mi?n B?c: T?i Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà N?i
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303 (Zalo & Viber)
Chi nhánh Mi?n Nam: T?i Bình Tân, HCM
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303 (Zalo & Viber)


V?n chuy?n và th?i gian giao hàng:
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n B?c: V?n chuy?n b?ng Tàu bi?n (c??c phí th?p, s? l??ng t?i thi?u 20 t?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng. Ho?c, có th? v?n chuy?n b?ng ???ng s?t (c??c phí cao, s? l??ng không gi?i h?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng.
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n Nam và các t?nh lân c?n: Giao hàng t?n n?i ho?c khách hàng có th? l?y hàng t?i kho ho?c có th? g?i chành xe theo yêu c?u, s? l??ng không gi?i h?n.


M?T S? CH? TIÊU S?N PH?M NH? SAU:
1. BÃ HÈM BIA:
??m: 50%
X?: 13%
?m: 12%
Béo: 4%
??m tiêu hóa: 87 – 89%
N?ng l??ng h?p th?: 3.100 Kcal/kg
2. MEN BIA KHÔ:
??m: 42 - 46%
Tro: 6%
Béo: 0.24%
?m: 10% max
Total Carbohydrate: 38%

N?ng l??ng: 332 Kcal/100g
Và nhi?u Vitamin, khoáng ch?t.

https://www.facebook.com/xaydunghungphat/
https://www.facebook.com/bahembiavp50dam/
https://www.facebook.com/menbiakhotaihungyen/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/bahembiataiphutho/?modal=admin_todo_tour

Tag: bã hèm bia khô, bã hèm bia t??i
bã hèm bia khô
bã hèm bia là gì
bã hèm bia ti?ng anh
giá bã hèm bia khô
bán bã hèm bia
bán bã hèm bia t??i
giá bã hèm bia
giá bã hèm bia t??i
mua bã hèm bia
c?n bán bã hèm bia
nuôi dê b?ng bã hèm bia
thành ph?n bã hèm bia
thu mua bã hèm bia
c?n mua bã hèm bia
bã hèm bia s?y khô
máy s?y bã hèm bia
mua bã hèm bia khô
Reply With Quote
  #3  
Old 05-20-2019, 12:05 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by myhanh15101996 View Post
&lt;h1 class=&quot;card-title&quot; style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt; Bói sim 4 s? cu?i - gi?i mã bí ?n ??ng sau nh?ng con s? &lt;/h1&gt; &lt;h1&gt;&lt;b&gt;Bói sim 4 s? cu?i chu?n xác cùng chuyên gia&lt;/b&gt;&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;Ngày càng có nhi?u ng??i quan tâm ??n ý ngh?a c?a các con s?, vi?c l?a ch?n s? sim ?i?n tho?i c?ng không ngo?i l?. N?u b?n ?ang mu?n tìm s? sim h?p m?nh, h?p tu?i ?? l?y may thì ??ng b? l? công th?c &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.simphongthuy.com/xem-sim-phong-thuy.htm&quot;&gt;bói sim phong th?y 4 s? cu?i&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;mà chúng tôi mang ??n ngày hôm nay nhé.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i theo phong th?y sim&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Trong phong th?y, &lt;strong&gt;&lt;em&gt;cách tính s? ?i?n tho?i h?p tu?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; hay không ng??i ta d?a vào cung m?nh và s? nút.&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;S? cu?i ?i?n tho?i may m?n phù h?p v?i m?nh c?a gia ch?&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;Y?u t? ??u tiên ?? xem&lt;strong&gt;&lt;em&gt; y nghia 4 so duoi so dien thoai &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;có phù h?p v?i ng??i s? d?ng hay không ?ó là cung m?nh. M?i con s? thu?c m?t m?nh khác nhau có ý ngh?a và phù h?p v?i t?ng ??i t??ng khác nhau. N?u m?nh c?a s? sim và m?nh c?a ch? nhân t??ng sinh v?i nhau thì ng??i ?ó s? nh?n ???c n?ng l??ng tích c?c, g?p nhi?u may m?n, tài l?c trong cu?c s?ng c?ng nh? công vi?c.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;488&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt;&lt;/center&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;em&gt;S? cu?i ?i?n tho?i may m?n&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; phù h?p v?i t?ng m?nh nh? sau:&lt;br /&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Kim phù h?p v?i: 0, 2, 5, 6, 7, 8&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh M?c phù h?p v?i: 1, 3, 4&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th?y phù h?p v?i: 1, 6, 7&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh H?a phù h?p v?i: 3, 4, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th? phù h?p v?i: 0, 2, 5, 8, 9.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;div&gt;Và ???ng nhiên, ?? tránh g?p ph?i nh?ng ?i?u không may thì b?n c?ng nên tránh nh?ng con s? t??ng kh?c v?i m?nh c?a mình. C? th?:&lt;br /&gt; &lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Kim không nên ch?n s?: 3,4, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh M?c không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 6, 7, 8&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th?y không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 8, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh H?a không nên ch?n s?: 1, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th? không nên ch?n s?: 3, 4, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i có phù h?p hay không d?a theo s? nút&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;div&gt;?? bi?t&lt;strong&gt;&lt;em&gt; 4 s? cu?i ?i?n tho?i nói lên ?i?u gì&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; và xem s? ?ó có h?p v?i mình hay không b?n có th? ki?m tra b?ng cách c?ng t?ng 4 s? cu?i v?i nhau. L?y s? cu?i cùng c?a t?ng ??i chi?u v?i m?nh c?a mình. N?u t??ng sinh v?i m?nh theo công th?c trên thì có th? k?t lu?n s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i ?ó là phù h?p v?i b?n.&lt;/div&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i - s? ??i hung, ??i cát&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;div&gt;?? bi?t &lt;strong&gt;&lt;em&gt;ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;, s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i nh? v?y s? mang l?i ?i?m lành hay ?i?m d?, b?n có th? áp d?ng công th?c bói sim chia 80.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ?? &lt;strong&gt;&lt;em&gt;xác ??nh s? ?i?n tho?i ??i hung ??i cát&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;, b?n l?y 4 s? cu?i ?i?n tho?i chia cho 80, l?y s? ?ó tr? ?i s? ? tr??c d?u ph?y, ???c bao nhiêu thì nhân ti?p v?i 80, ???c k?t qu? ?em ??i chi?u v?i ý ngh?a c?a các con s? t? 1 ??n 80 theo qu? bói.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;419&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/h1-boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt; &lt;/center&gt; &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Ví d?&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;: 4 s? cu?i ?i?n tho?i c?a b?n là 3683&lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;L?y 3683 : 80 = 46,0375&lt;/li&gt; &lt;li&gt;L?y 46,0375 - 46 = 0,0375.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;L?y 0,0375 x 80 = 3.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;??i chi?u ý ngh?a c?a s? 3 là s? ??i cát v?i ý ngh?a: m?i s? ngày càng phát tri?n và thu?n l?i.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;div&gt; Ph?n l?n các con s? ??u mang ??n ?i?u lành, là con s? ??i cát, có ý ngh?a t?t ??p, mang may m?n, giàu sang, phú quý trong cu?c s?ng, công vi?c, gia ?ình, hôn nhân,...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tuy nhiên, hãy &lt;strong&gt;&lt;em&gt;v?t ngay s? ?i?n tho?i n?u 4 s? cu?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; s? ?i?n tho?i chia 80 có ph?n d? là 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 7576, 77, 78, 79, 80. Nh?ng con s? này là con s? ??i hung, chúng s? c?n tr? s? phát tri?n c?a ch? nhân và có th? mang ??n nh?ng ?i?u không may. Vì v?y, khi ch?n s? sim ?i?n tho?i nên c?n tr?ng v?i nh?ng s? ?i?n tho?i nh? th? này nhé.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i - ?i?m danh nh?ng con s? “th?n tài”&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; Ngoài các &lt;strong&gt;&lt;em&gt;cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; có h?p v?i m?nh c?a mình hay không mà chúng tôi ?ã chia s?, n?u b?n v?n ?ang tìm ki?m con s? may m?n c?a riêng mình thì có th? tham kh?o m?t vài con s? d??i ?ây. ?ây là nh?ng s? sim ?i?n tho?i ???c nhi?u ng??i l?a ch?n nh?t mang nh?ng ý ngh?a riêng phù h?p v?i m?c ?ích c?a ng??i dùng.&lt;br /&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;488&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/Hinh3-boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt;&lt;/center&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;6686, 6868:&lt;/strong&gt; L?c phát, l?c phát, con s? c?a s? giàu sang, phú quý, ti?n b?c d?i dào.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;2628&lt;/strong&gt;: L?c mãi, l?c mãi.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;7939:&lt;/strong&gt; ?ây là con s? t??ng tr?ng cho tài l?c v?i s? k?t h?p c?a “th?n tài l?n” và “th?n tài nh?”. Ng??i s? h?u b? sim này không c?n ph?i lo l?ng v? v?n ?? ti?n b?c.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;2879:&lt;/strong&gt; Mãi phát tài, ti?n b?c ngày càng nhi?u, công danh ngày càng thu?n l?i.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;1368:&lt;/strong&gt; Con s? may ??n tài l?c, bình an và h?nh phúc, cu?c s?ng an l?c, thu?n bu?m xuôi gió.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;1486:&lt;/strong&gt; M?t n?m b?n mùa ??u ???c may m?n, ?ón tài, ?ón l?c. &lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Ngoài ra, b?n có th? ch?n nh?ng s? sim v?i 4 s? cu?i ???c s?p x?p theo th? t? t?ng d?n nh?: 1234, 5678, 6789,...S? s?p x?p này th? hi?n ý ngh?a ngày càng th?ng ti?n, phát tri?n thu?n l?i không ng?ng.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i - Có nên ch?n sim Tam hoa, sim T? quý&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Sim Tam hoa và sim T? quý c?ng là lo?i sim ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Nh?ng ?? bi?t &lt;strong&gt;&lt;em&gt;ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; c?a sim Tam hoa hay 4 s? cu?i sim T? quý có phù h?p hay không b?n c?ng nên ??i chi?u v?i cung m?nh c?a mình.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/hinh4-boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt;&lt;/center&gt; &lt;br /&gt; Dù là sim Tam hoa hay T? quý nh?ng không phù h?p v?i m?nh c?a b?n thì c?ng không ?em l?i may m?n cho b?n. Th?m chí, nó còn ?nh h??ng tiêu c?c ??n cu?c s?ng c?a b?n n?a ?ó. Vì v?y, hãy cân nh?c th?t k? các y?u t? ?? ??a ra quy?t ??nh phù h?p nh?t v?i mình nhé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Trên ?ây, chúng tôi v?a chia s? ??n b?n ??c 3 công th?c &lt;strong&gt;bói sim 4 s? cu?i&lt;/strong&gt; ??n gi?n và d? dàng nh?t. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? c?a ??i ng? sim phong th?y Th? ?ô b?n s? ch?n ???c cho mình con s? may m?n và phù h?p v?i m?i tiêu chu?n c?a b?n thân nhé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;u&gt;Chi ti?t liên h?:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt; SIM PHONG TH?Y TH? ?Ô&lt;br /&gt; ??a ch?: &lt;a href=&quot;https://goo.gl/maps/8vwf9eJXxfp&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000CD;&quot;&gt;609 Tr??ng ??nh, Hai Bà Tr?ng, 11706, Vi?t Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; Hotline: 08.5668.5668&lt;br /&gt; Email: lienhe@simphongthuy.com&lt;/strong&gt;
Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
  #4  
Old 09-29-2019, 03:21 AM
tientet2020 tientet2020 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 22
Re: Sim Phong Th?y Th? ?ô Xem Sim Phong Thu? h?p m?nh, h?p tu?i chính xác nh?t

C?a hàng chuyên mua bán nhi?u lo?i Ti?n lì xì n?m canh tý con chu?t , r?t nhi?u lo?i ti?n hình con chu?t nh? là : 2 ?ô con chu?t - xu con chu?t m? vàng - ti?n xu hình con chu?t m? b?c - ti?n con chu?t macao 10 - t? ti?n in hình con chu?t 1 tri?u usd - ti?n con chu?t kamberra - ti?n con chu?t sao tô mê và d?ch v? ?i kèm ??i ti?n m?i m?ng tu?i - ??i ti?n 2 usd m?i - b? ti?n t? linh - ??ng ti?n thu?n bu?m xuôi gió - b? ti?n xu 120 n??c - ti?n mua may bán ??t - bao lì xì con chu?t m? vàng - phong bao lì xì ông th?n tài vàng 24k - và các lo?i 2 usd 1928 gia bao nhieu may m?n.

M?i thông tin vui lòng g?i cho chúng tôi : 0966.85.0966 chuyên kinh doanh nh?ng lo?i TI?N LÌ XÌ T?T 2020.
Reply With Quote
  #5  
Old 07-01-2020, 08:29 AM
minhhieua11 minhhieua11 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2020
Posts: 3
L?ch thi ??u bóng ?á hi?n nay - Soi kèo online ? AE888

??i v?i nh?ng ng??i ?am mê bóng ?á thì ch?c h?n s? có vô s? ng??i tham gia soi t? l? kèo ?? t?n h??ng th?ng l?i v?i ??i bóng thích. Do ?ó, ng??i tham gia c?n ph?i tích l?y nhi?u kinh nghi?m thì m?i có th? th?ng l?i. Sau ?ây là l?ch thi ??u bóng ?á hôm nay - soi kèo tr?c tuy?n t?i AE888 chính xác.

Soi kèo bóng ?á tr?c tuy?n là gì

Soi kèo bóng ?á là m?t hình th?c cá c??c gi?i trí ???c nhi?u ng??i ?a thích bây gi?, nguyên nhân là nó có c? h?i thu l?i nh?ng ngu?n l?i l?n t?i t? phía nhà cái. Nhi?m v? c?a ng??i tham d? là ch? c?n d?a vào b?ng t? l? kèo mà phân tích, nghiên c?u và ??a ra quy?t ??nh ??t c??c phù h?p nh?t v?i b?n thân.
Nh?ng ?? làm ???c ?i?u này thì ng??i tham gia c?n có th?i gian c?p nh?t thông tin, phân tích ??i hình, phong ?? c?a 2 ??i s?p ??u,...

L?u ý: M?i nhà cái s? ??a ra t? l? kèo ??t c??c không gi?ng nhau ng??i ch?i nên ch?n l?a nh?ng nhà cái ?áng tin c?y ?? tham gia thì m?i có kèo t?t.

Xem thêm: link cá c??c tr?c tuy?n trên AE888 uy tín nh?t hi?n nay


L?ch thi ??u bóng ?á hôm nay - Soi kèo online t?i AE888 mà ng??i tham d? nên bi?t

Nhà cái AE888 hay còn g?i là Venus Casino là m?t ??a ch? cung c?p khá nhi?u l?nh v?c cá c??c khác nhau nh? cá c??c th? thao, Casino online, x? s?,... phù h?p v?i r?t nhi?u ??i t??ng. Ng??i tham d? có th? ch?n kèo c?a các gi?i ??u bóng ?á, s? ki?n th? thao.Kèo nhà cái AE888 chia s? nh?ng t? l? ??t c??c h?p d?n ?? ng??i tham d? tho?i mái l?a ch?n c??c. V?i m?i cu?c thi ??u s? có t? l? kèo ??t c??c khác nhau nên ng??i tham d? c?n có th?i gian nghiên c?u và tìm hi?u ?? nâng cao kh? n?ng chi?n th?ng cho b?n thân mình.

Ngoài ra, ng??i tham d? th?ng kèo ? nhà cái AE888 còn ???c tr? th??ng v?i t? l? r?t cao theo ?úng quy ??nh, n?u thua thì ng??i tham gia s? m?t ti?n tùy vào t? l? c??c c?a mình.

1. H??ng d?n soi kèo ??t c??c chính xác

- ??i chi?u trên, chi?u d??i

Là tên c?a 2 ??i trên b?ng t? l? kèo ???c x?p theo th? t? t? trên xu?ng d??i. Chi?u trên là tên ? trên và chi?u d??i là tên ? d??i.

- T? l? c??c

N?u t? l? c??c 0.5 ngh?a là ??i chi?u trên ch?p chi?u d??i n?a trái.

- T? l? kèo bóng ?á

Là t? l? ?n ti?n, c?t s? li?u phía sau kèo ch?p là t? l? ti?n c??c thua.- Kèo Châu Á

Kèo Châu Á hay g?i là kèo ch?p Hadicap, d?a vào s? bàn th?ng ?? quy?t ??nh kh? n?ng th?ng c??c.

- Kèo Châu Âu

Kèo Châu Âu ho?c kèo 1x2 ch? quan tâm ??n kh? n?ng Th?ng – Thua – Hòa.

- Tài x?u

Cách ??c kèo Tài x?u vô cùng ??n gi?n, ng??i ch?i không c?n quan tâm t?i th?ng thua mà ch? quan tâm ??t c??c trên t?ng bàn th?ng theo m?c c??c Tài x?u c?a nhà cái ??a ra.

- Cá c??c xiên

Là cách ??t c??c nhi?u cu?c thi ??u thành 1 chu?i c??c.

Xem thêm: lý do nên ch?i cá c??c ?á gà trên AE888
2. M?t s? cách soi kèo nhà cái hi?u qu?

C??c kèo ?a thích


Khi ng??i tham gia ch?n l?a ???c nh?ng kèo mà b?n thân yêu thích thì ??u tiên ph?i hi?u ???c kèo này. ?i?u này h? tr? cho ng??i tham gia n?m ???c nh?ng thông tin c?a ??i bóng. Nên ch?n các kèo bóng mà mình thích ?? c??c vì ??t c??c ý ngh?a chân chính m?i là gi?i trí.

T? l? kèo c??c bóng ?á

M?i nhà cái s? có t? l? kèo khác nhau, bình th??ng các nhà cái s? d?a vào ch? s? c?a cu?c thi ??u mà ??a ra kèo c??c. Nh?ng nhà cái l?n s? có ??i ng? k? thu?t ?? phân tích. T? l? kèo ch?p, 1x2 hay Tài x?u luôn có s? thay ??i theo di?n bi?n c?a cu?c ??u.

Không ph?i t? l? ??t c??c bóng ?á c?a nhà cái nào khác nhau. Hãy l?a ch?n nhà cái uy tín và có t? l? ??t c??c cao ?? t?i ?a l?i nhu?n cho b?n thân.

Soi kèo d?a vào thay ??i t? l? kèo bóng ?á

Hãy luôn soi t? l? kèo ??t c??c c?a nhi?u nhà cái trong cùng m?t th?i ?i?m. Ng??i tham d? có th? tham gia ? nhà cái AE888 v?i t? l? kèo c?nh tranh.

Khi cu?c ??u di?n ra, n?u t? l? th?ng ti?n kèo ch?p Châu Á và Châu Âu c?a ??i chi?u trên gi?m ??u thì ngh?a là c? h?i mà ??i chi?u trên th?ng l?i s? càng cao. Theo s? t?ng hay gi?m c?a t? l? thì ng??i ch?i có th? n?m b?t ???c k?t qu? gi?a 2 ??i.Tránh ch?n các kèo l?n và n?i ti?ng

Nh?ng gi?i ??u l?n thì s? càng có vô s? ng??i ch?i tham gia, gi?i ??u càng n?i ti?ng thì nhà cái s? càng có ngu?n thông tin chính xác ?? thi?t k? ra kèo cá c??c có l?i cho mình nh?t, nên khi ng??i tham d? c??c ? nh?ng kèo nh? v?y thì t? l? thua s? khá l?n.

Ng??i tham gia nên l?a ch?n nh?ng kèo c?a gi?i ??u nh? nh? Brazil, Colombia, B? ?ào Nha, Mexico,...

Không cá c??c theo s? ?ông

Vì t? l? kèo ???c thi?t k? có l?i cho phía nhà cái nên ng??i tham d? hãy ?i ng??c v?i xu h??ng c?a ?ám ?ông.

L?u ý là ng??i ch?i nên soi kèo online t? nh?ng nhà cái uy tín nh? AE888 ?? h?n ch? g?p ph?i các thông tin t? l? kèo không chính xác.

Ngoài ra, ng??i tham d? nên l?u ý ??t c??c ? nh?ng kèo mà phong ?? và chu k? th?ng thua c?a ??i bóng ít có s? thay ??i thì kh? n?ng d? ?oán k?t qu? c?a tr?n ?ó r?t d?.

N?u cu?c thi ??u di?n ra t? 30 t?i 60 phút, t? l? kèo c??c s? không thay ??i nhi?u. ?ây chính là nh?ng cu?c ??u mà ng??i ch?i có th? bi?t k?t qu? th?ng thua. N?u nh? cá c??c kèo Châu Âu thì t? l? th?ng s? r?t cao.

Ng??i tham gia s? th?y t? l? c??c chênh l?ch gi?a nh?ng ??i chi?u trên và chi?u d??i th? hi?n kho?ng cách gi?a 2 ??i. Ví d? trong kèo Châu Âu thì xác su?t th?ng càng cao thì t? l? kèo c?a ??i ?ó s? th?p.VD: ??i Anh v?i M? mà xác su?t ??i Anh th?ng cao h?n thì n?u ng??i tham gia c??c cho ??i Anh th?ng, t? l? kèo lúc này s? r?t th?p th? nên ng??i tham gia có th? c?ng ch? ?n ti?n ít h?n.

Hy v?ng, sau nh?ng kinh nghi?m ???c chia s? thì ng??i ch?i có th? bi?t ???c cách soi kèo hi?u qu? ?? sáng su?t h?n trong v?n ?? gi?i trí cá c??c c?a mình. Hãy mau chóng xem ngay l?ch thi ??u bóng ?á hôm nay - soi kèo online t?i AE888 chính xác ?? ch?n l?a các tr?n ??u mà mình yêu thích v?i t? l? kèo c?c t?t nhé. N?u có th?c m?c vui lòng liên h? v?i nhân viên t? v?n t?i trang web AE888.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.