VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-06-2019, 03:37 AM
trunglam219 trunglam219 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 32
Xây d?ng nhà kho nhà x??ng tr?n gói

XÂY D?NG NHÀ KHO NHÀ X??NG TR?N GÓI C?A CÔNG TY C? PH?N ??U T? XÂY D?NG TRUNG LÂM

V?i chi phí 120.000 ??n 1.890.000 ??ng/m2 tr?n gói mái ToLe vách ??ng, theo k?t c?u thép.

Nhà Thép ti?n ch? Trung Lâm

Ph?n thô ??n giá 1.900.000 ??ng/m2 sàn bê tông c?t thép 7cm các doanh nghi?p, cá nhân ?ã có ???c m?t nhà x??ng, nhà kho ?úng chu?n ch?t l??ng.

Công Ty Xây D?ng Trung Lâm dùng hàng ch?t l??ng ?úng theo thông s? k? thu?t TI?U CHU?N TC3.

Chi phí trên ?ã bao g?m chi phí v?t t? và nhân công l?p ??t t?i khu v?c TP.HCM & BÌNH D??NG, ??NG NAI.


1. BI?N PHÁP AN TOÀN LAO ??NG

2. PHÒNG CH?NG CHÁY N? VÀ B?O V? MÔI TR??NG

Xây D?ng Trung Lâm

S?n xu?t ph?i an toàn - ?ó là yêu c?u c?a pháp lu?t. Thi công các công trình là ngành s?n xu?t ch?a ??ng nguy c? cao v? "m?t an toàn". Có vô s? nguyên nhân d?n ??n tai n?n nh?ng có th? quy vào các nhóm chính sau ?ây: Ngã cao, v?t r?i t? trên cao gây va ??p, ?i?n gi?t ho?c ?i?n gi?t k?t h?p ngã cao, máy k?p, cán ho?c va ??p, s?p h? ?ào, ??t l? v.v.
Vì v?y, nhà th?u ?ã th? ch? hoá yêu c?u c?a pháp lu?t thành quy ch? s?n su?t: "T?t c? các công trình, h?ng m?c công trình, các công ?o?n thi công ??u ph?i l?p bi?n pháp k? thu?t thi công,???c Giám ??c Công ty duy?t, tr??c khi ra quy?t ??nh giao nhi?m v? và cho phép kh?i công.Trong bi?n pháp ?y b?t bu?c ph?i có bi?n pháp an toàn lao ??ng - phòng ch?ng cháy n? và b?o v? môi tr??ng".
1. Nh?ng bi?n pháp chung

Phân c?p trách nhi?m v? công tác an toàn lao ??ng (ATL?). C?n c? qui ch? chung c?a Công ty và ??c ?i?m c?a công trình - Giám ??c công ty ra quy?t ??nh phân c?p "trách nhi?m v? công tác ATL?" trong xây d?ng công trình c? th? cho t?ng ng??i : t? Giám ??c công ty, các phòng ban, ??i tr??ng, Ch? nhi?m công trình. Cán b? k? thu?t ... ??n t? ??i công nhân tham gia thi công.
V?n b?n phân c?p này là k? ho?ch c? th? ?? ch? ??o th?c hi?n v?a là s? ràng bu?c trách nhi?m t?ng t? ch?c, cá nhân trong Công ty tr??c pháp lu?t nhà n??c trong tr??ng h?p s? c? x?y ra.
Xây d?ng n?i quy:Ch? nhi?m công trình l?p b?n n?i quy công tr??ng bao hàm m?t cách tóm t?t các bi?n pháp v? an toàn lao ??ng,phòng ch?ng cháy n?, b?o v? môi tr??ng, b?o v? tài s?n công trình, tr?t t? tr? an trong quá trình làm vi?c, ?n ?, ?i l?i, ra vào công tr??ng.
N?i qui ???c vi?t ch? to lên b?ng ??t c?nh c?ng ra vào d? nhìn, d? ??c. T? ch?c cho t?t c? m?i ng??i tham gia xây d?ng công trình: H?c t?p k? n?i quy công tr??ng, bi?n pháp an toàn chung. Ai ch?a h?c t?p ch?a ???c làm vi?c.

Các t? ??i có quy?n và ngh?a v? t? ch?i b? trí công vi?c cho nh?ng ng??i ch?a h?c t?p bi?n pháp và n?i qui công tr??ng. L?p và th?c hi?n k? ho?ch v? ATL? ??i v?i công trình - nh? m?t b? ph?n h?u c? c?a k? ho?ch chung v? kinh t?, k? thu?t c?a công ty g?m có : H?c t?p ??nh k?, tuyên truy?n giáo d?c, ?ào t?o, làm kh?u hi?u, bi?n báo, bi?n c?m, bi?n ch? d?n - theo m?u s?n qui ??nh c?a Công ty.


M? s? sách ghi chép và theo dõi c?p phát trang b? phòng h? cá nhân; c?p phát th? an toàn lao ??ng - th? ra vào công tr??ng ... Trang b? t?i thi?u b?t bu?c ??i v?i m?i ng??i là m? c?ng và gi?y lao ??ng. Ai không ??i m? an toàn, không ?i gi?y phòng h? ??u không ???c vào công trình. Khám s?c kho? ??nh k? và khám b?t th??ng khi có vi?c ph?i làm trên cao, d??i sâu, ho?c công vi?c ??c h?i nhi?u...
Các n?i dung trên ??u ph?i có ch? ký xác nh?n trách nhi?m cá nhân c?a t?ng ng??i m?t. S? theo dõi ???c Công ty l?p th?ng nh?t và c?p phát b?t bu?c th?c hi?n ??i v?i t?t c? các ??n v? tr?c thu?c.
2. Nh?ng bi?n pháp c? th?
nha thep tien che
Có lan can an toàn khi thi công trên cao. C?ng v?i che ch?n b?i: toàn b? m?t ngoài công trình ho?c t?ng ph?n ??nh h??ng ch?ng b?i ???c c?ng b?ng v?i xác r?n theo chi?u cao thi công công trình. Che ch?n l?i ra vào công trình, b?t bu?c m?i ng??i ph?i ra vào ?úng l?i qui ??nh có mái che dài2-:-4m.
C?m ra vào tu? ti?n ! Che ??y, rào ch?n t?t c? các l? h?ng trên m?t b?ng công tr??ng nh? h? ?ào, h? móng, m??ng rãnh.... và trên t?t c? các m?t sàn t?ng c?a công trình. Che ch?n các l?i ?i có nhi?u ng??i qua l?i sát công trình ?ang thi công.
Làm sàn che ch?n v?ng ch?c t?i các m?t ??ng ph?i thi công ??ng th?i nhi?u cao ?? khác nhau. Không che ch?n ho?c che ch?n không ?? an toàn, ng??i làm có quy?n t? ch?i công vi?c và ph?i báo cáo ngay cho ch? nhi?m công trình.

Bi?n pháp l?p d?ng giàn giáo giá ??: ??i v?i giàn giáo thép: các ?ng thép dùng làm giàn giáo và các lo?i ?ai thép liên k?t không b? cong, b?p, lõm, n?t, th?ng và các khuy?t t?t khác. Các chân c?t c?a giàn giáo ph?i l?ng vào chân ?? và ???c kê ??m ?n ??nh, ch?c ch?n. D?ng giàn giáo cao ??n ?âu ph?i neo ch?c vào công trình ??n ?ó.

V? trí ??t móc neo ph?i theo thi?t k?. Khi v? trí neo trùng v?i l? t??ng ph?i làm h? gi?ng phía trong ?? neo, các ?ai thép ph?i liên k?t ch?c ch?n ?? ?? phòng thanh ?à tr??t trên c?t- ??ng. An toàn trong công tác c?p pha, c?t thép & bê tông : ??i v?i t? h?p và l?p d?ng c?p pha :C?p pha dùng ?? ?? các k?t c?u bê tông ph?i ???c ch? t?o và l?p d?ng theo ?úng các yêu c?u trong thi?t k? thi công ?ã ???c duy?t. C?p pha ghép s?n thành kh?i ho?c t?m l?n ph?i ??m b?o v?ng ch?c. D?ng l?p c?p pha cho k?t c?u ph?i có sàn công tác và lan can b?o v?. Kho?ng cách t? c?p pha ??n sàn công tác không l?n h?n 1,5m.
Không ???c ?? trên c?p pha nh?ng thi?t b?, v?t li?u ?? dùng - ph?i ?eo tr?c ti?p trên ng??i c?m ??t và ch?t x?p các t?m c?p pha, các b? ph?n c?a c?p pha lên , các m?t d?c, các l?i ?i sát c?nh l? h?ng ho?c các mép ngoài c?a công trình. ? các v? trí th?ng ??ng ho?c nghiêng khi ch?a gi?ng néo chúng. Tr??c khi ?? bê tông cán b? k? thu?t thi công ph?i ki?m tra k? l?i, n?u có h? h?ng ph?i s?a ch?a ngay. Khu v?c s?a ch?a ph?i có rào ng?n và bi?n báo.
An toàn trong gia công và l?p d?ng c?t thép: Chu?n b? phôi và gia công c?t thép ph?i ???c ti?n hành ? khu v?c riêng, xung quanh có rào ch?n và bi?n báo. C?t, u?n, kéo c?t thép ph?i dùng máy ho?c các thi?t b? chuyên dùng. S? d?ng các lo?i máy gia công c?t thép ph?i tuân th? theo quy ??nh .Ph?i có bi?n pháp ng?n ng?a thép v?ng khi c?t c?t thép có ?o?n dài h?n ho?c b?ng 0,3m.

Bàn gia công c?t thép ph?i ???c c? ??nh ch?c ch?n, nh?t là khi gia công các lo?i thép có ???ng kính l?n h?n 20mm. N?u bàn gia công c?t thép có công nhân làm vi?c ? hai phía thì ? gi?a ph?i có l??i thép b?o v? cao ít nh?t là 1m. C?t thép ?ã làm xong ph?i ??t ?úng ch? quy ??nh.

Khi n?n th?ng thép tròn cu?n b?ng máy ph?i : Che ch?n b?o hi?m ? tr?c cu?n tr??c khi m? máy. Hãm ??ng c? khi ??a ??u n?i thép vào tr?c cu?n. Rào ng?n hai bên s?i thép ch?y t? tr?c cu?n ??n tang c?a máy. Tr?c cu?n các cu?n thép ph?i ??t cách tang c?a máy tù 1,5m ??n 2m và ??t cách m?t n?n không l?n h?n 50cm.
Xung quanh có rào ch?n. Gi?a tr?c cu?n tang c?a máy ph?i có b? ph?n h?n ch? s? chuy?n d?ch c?a dây thép ?ang tháo. Ch? ???c m?c ??u s?i thép vào máy khi máy ?ã ng?ng ho?t ??ng. N?n th?ng c?t thép b?ng t?i ?i?n ho?c t?i quay tay, ph?i có bi?n pháp ?? phòng s?i thép tu?t ho?c ??t v?ng vào ng??i. ??u cáp c?a t?i kéo n?i v?i n?i thép c?n n?n th?ng b?ng thi?t b? chuyên dùng, không n?i b?ng ph??ng pháp bu?c.
Dây cáp và s?i thép khi kéo ph?i n?m trong rãnh che ch?n. Ch? ???c tháo ho?c l?p ??u c?t thép vào dây cáp c?a t?i kéo khi t?i kéo ng?ng ho?t ??ng. C?m dùng máy truy?n ??ng ?? c?t các ?o?n thép ng?n h?n 80cm n?u không có các thi?t b? b?o ??m an toàn. Ch? ???c d?ch chuy?n v? trí c?t thép u?n trên bàn máy khi ??a quay ng?ng ho?t ??ng. Khi gia công c?t thép và làm s?ch r? ph?i trang b? ??y ?? ph??ng ti?n b?o v? cá nhân cho công nhân.
L?p d?ng c?t thép cho các vách, d?m, xà, c?t, t??ng và các k?t c?u t??ng t? khác ph?i s? d?ng sàn thao tác r?ng h?n ho?c b?ng 1m. L?i qua l?i trên các khung c?t thép ph?i lót ván có chi?u r?ng không nh? h?n 40cm. Khi gia công c?t thép trong x??ng ho?c t?i ch?, v? ban ?êm c?n ph?i ???c chi?u sáng ??y ?? ??m b?o c??ng ?? chi?u sáng . Bu?c c?t thép ph?i dùng các d?ng c? chuyên dùng: c?m bu?c b?ng tay. Không ???c ch?t c?t thép lên sàn công tác ho?c trên ván khuôn v??t quá t?i tr?ng cho phép trong thi?t k?.
An toàn khi ?? và ??m bê tông: Tr??c khi ?? bê tông cán b? k? thu?t thi công ph?i ki?m tra vi?c l?p ??t c?p pha, c?t thép, giàn giáo, sàn công tác, ???ng v?n chuy?n. Ch? ???c ti?n hành ?? bê tông sau khi ?ã có v?n b?n xác nh?n. Thi công bê tông ? nh?ng b? ph?n k?t c?u có ?? nghiêng t?30o tr? lên ph?i có dây neo bu?c ch?c ch?n các thi?t b?. Công nhân ph?i ?eo dây toàn. Thi công bê tông ? h? sâu ho?c ? các v? trí ch?t h?p, công nhân ph?i ??ng trên các sàn thao tác và ph?i ??m b?o thông gió và c??ng ?? chi?u sáng và ??m b?o thông gió và c??ng ?? chi?u sáng. Dùng ??m rung ?? ??m v?a bê tông c?n: N?i ??t v? ??m rung.

Dùng dây b?c cách ?i?n n?i t? b?ng phân ph?i ??n ??ng c? ?i?n c?a d?m. Ng?ng ??m rung t? 5 ??n 7 phút, sau m?i l?n làm vi?c liên t?c t? 30 ??n35 phút. Công nhân v?n hành máy ph?i ???c trang b? ?ng cao su cách ?i?n và các ph??ng ti?n b?o v? cá nhân khác. An toàn khi tháo d? c?p pha: Ch? ???c tháo c?p pha sau khi bê tông ?ã ??t ??n c??ng ?? quy ??nh theo s? h??ng d?n c?a cán b? k? thu?t thi công. Khi tháo c?p pha ph?i tháo theo trình t? h?p lý, ph?i có bi?n pháp ?? phòng c?p pha r?i ho?c k?t c?u công trình b? s?p ?? b?t ng?. N?i tháo c?p pha ph?i có rào ng?n và bi?n báo.
Tr??c khi tháo c?p pha ph?i thu g?n h?t v?t li?u th?a và các thi?t b? ??t trên các b? ph?n công trình s?p tháo c?p pha. Khi tháo c?p pha, ph?i th??ng xuyên quan sát tình tr?ng các b? ph?n k?t c?u, n?u có hi?n t??ng bi?n d?ng ph?i ng?ng tháo và báo cho cán b? k? thu?t thi công bi?t. Sau khi tháo d? c?p pha ph?i che ch?n các l? h?ng c?a công trình.Không ???c ?? c?p pha ?ã tháo lên sàn công tác ho?c ném côp pha t? trên cao xu?ng. C?p pha sau khi tháo ph?i ???c nh? ?inh và x?p vào n?i quy ??nh.

An toàn trong s? d?ng xe máy xây d?ng: T?t c? các xe máy xây d?ng ??u ph?i có ?? h? s? k? thu?t trong ?ó ph?i có các thông s? k? thu?t c? b?n, h??ng d?n v? l?p ??t, v?n chuy?n, b?o qu?n, s? d?ng và s?a ch?a, có s? giao ca, s? theo dõi tình tr?ng k? thu?t c?a máy. Xe máy xây d?ng ph?i ??m b?o các yêu c?u v? an toàn trong su?t quá trình s? d?ng, ph?i ???c b?o d??ng k? thu?t , và s?a ch?a ??nh k? theo quy ??nh trong h? s? k? thu?t. Khi c?i t?o máy ho?c s?a ch?a thay th? các b? ph?n quan tr?ng c?a máy ph?i có tính toán thi?t k? và ???c duy?t theo th? t?c thi?t k? hi?n hành. Các thi?t b? nâng s? d?ng cho công trình ???c qu?n lý và s? d?ng theo TCVN 424486 và các quy ??nh.

Các xe - máy xây d?ng có d?n ?i?n ??ng ph?i ???c : B?c cách ?i?n ho?c bao che kín các ph?n mang ?i?n ?? tr?n. N?i ??t b?o v? ph?n kim lo?i không mang ?i?n c?a xe - máy. Nh?ng b? ph?n chuy?n ??ng c?a xe - máy có th? gây nguy hi?m cho ng??i lao ??ng ph?i ???c che ch?n h??c trang b? b?ng ph?ong ti?n b?o v?. Trong nh?ng tr??ng h?p b? ph?n chuy?n ??ng không th? che ch?n ho?c trang b? b?ng ph??ng ti?n b?o v? khác do ch?c n?ng công c? c?a nó, thì ph?i trang b? thi?t b? tín hi?u.
Xe - máy xây d?ng ph?i ??m b?o khi ? ch? ?? làm vi?c, không bình th??ng ph?i có tín hi?u báo hi?u, còn trong các tr??ng h?p c?n thi?t ph?i có thi?t b? ng?ng, t? ??ng t?t xe - máy ho?c lo?i tr? y?u t? nguy hi?m. Các xe - máy xây d?ng di ??ng ph?i ???c trang b? thi?t b? tín hi?u âm thanh ho?c ánh sáng. Trong ph?m vi ho?t ??ng c?a máy ph?i có bi?n báo.
3. Bi?n pháp an toàn s? d?ng ?i?n: Bao g?m các n?i dung sau

Nh?ng ?i?u h??ng d?n s? d?ng ?i?n thi công cho ánh sáng và thi?t b?. Nh?ng ?i?u nghiêm c?m kèm theo qui ch? s? ph?t vi ph?m. C? cán b? chuyên môn v? ?i?n qu?n lý, theo dõi th?c hi?n, tu d??ng s?a ch?a th??ng xuyên và k?p th?i ... Tuy?n ?i?n thi công ph?i ???c l?p và duy?t bi?n pháp tr??c ch? huy công tr??ng và phòng nghi?p v? chuyên môn tr??c khi ???c phép kéo tuy?n... Vi?c l?p ??t thi?t b? và ???ng giây ?i?n thi công ph?i theo ?úng TCVN 4756-89TCVN 5556-914.

T? ch?c tr?c y t? công tr??ng: Tu? theo ??a ?i?m xây d?ng công trình và các c? s? khám ch?a b?nh quanh vùng ?? b? trí l?c l??ng và qui mô y t? tr?c công tr??ng nh?m m?c tiêu : S? c?u nhanh, c?p c?u k?p th?i trong ?i?u ki?n t?t nh?t có th? m?i khi có tai n?n. M?t khác, ng??i tr?c y t? tr?c kiêm c? v? sinh công nghi?p, b?o v? môi tr??ng công trình xây d?ng. T?i công tr??ng có t? thu?c, 1 s? trang thi?t b? ph?c v? s? c?u nh? bông b?ng, c?n...vv.

5. T? ch?c công tác ki?m tra ??nh k?: Theo tháng, quí, n?m và ki?m tra b?t th??ng c?a ??n v? c?p trên, các ?oàn thanh tra lao ??ng c?a trung ??ng và ??a ph??ng.

6. T? ch?c và qu?n lý t?t m?ng l??i "an toàn v? sinh viên"

Do công ?oàn ph? trách. ?ây chính là l?c l??ng qu?n chúng t? qu?n lý công vi?c v? sinh công nghi?p và an toàn lao ??ng cho chính mình và cho ??n v? mình. T? ch?c t?t l?c l??ng t? qu?n s? có hi?u qu? r?t t?t.
II. BI?N PHÁP PHÒNG CH?NG CHÁY N?

Nhà th?u th?c hi?n nghiêm ch?nh theo các n?i dung sau


1. L?p ph??ng án phòng ch?ng cháy n?

V?n ?? cháy n? v?i nh?ng h?u qu? vô cùng nghiêm tr?ng c?a nó ?òi h?i Nhà th?u ph?i ch? ??ng xây d?ng ph??ng án phòng ch?ng thi?t th?c và hi?u qu? ngay t? lúc l?p bi?n pháp thi công và t? ch?c công tr??ng. Trong bi?n pháp thi công nh?t thi?t ph?i có bi?n pháp phòng ch?ng cháy n?. Trong công tác b?o hi?m, có b?o hi?m cháy n?... Bi?n pháp ph?i ???c b?o v? tr??c lãnh ??o công ty và ???c ch?p nh?n.

N?u công trình có qui mô l?n, th?i gian thi công dài và có tính ch?t ??c bi?t nh?y c?m v?i cháy n? nh? : công trình ngành x?ng d?u, kho v? khí, kho mìn và kíp n?, kho hoá ch?t, kho bông v?i, ch?t d? cháy ..v.v Nh?t thi?t ph?i trình duy?t tr??c c? quan phòng cháy ch?a cháy và ban qu?n lý công trình ???c s? ch?p thu?n. Các gi?i pháp t? ch?c thi công tr??c h?t là t? ch?c m?t b?ng thi công B? trí hàng rào, c?ng ngõ, ???ng xá, ngu?n ?i?n n??c, s?p x?p kho tàng lán tr?i..v.v. ph?i quán tri?t yêu c?u c?a ph??ng án " Phòng Ch?ng Cháy N?"... Ph?i báo cáo ph??ng án phòng ch?ng cháy n? v?i c? quan h?u trách ??a ph??ng và ch?u s? ki?m tra, ch? ??o c?a h? v? m?t chuyên môn:

Tr??ng h?p ??a ?i?m xây d?ng không có c? quan chuyên trách thì ph?i báo cáo v?i chính quy?n ??a ph??ng ?? có s? h? tr?, ph?i h?p phòng ch?ng cháy n? khi c?n thi?t. Mua b?o hi?m công trình, máy móc thi?t b? thi công, kho x??ng gia công theo ch? ?? hi?n hành c?a nhà n??c Vi?t Nam và yêu c?u c? th? c?a h? s? m?i th?u. ??ng ki?m theo qui ??nh c?a nhà n??c ??i v?i các máy móc thi?t b? nh?y c?m v?i cháy n? nh?: Bình khí nén, Pin hàn h?i (chai ôxy và bình ch?a ??t ?èn).v.v

2. T? ch?c th?c hi?n phòng ch?ng cháy n?

Tu? theo qui mô và tính ch?t c?a công trình ?? b? trí cán b? ph? trách và công nhân làm nhi?m v? phòng ch?ng cháy n? L?c l??ng này ???c hu?n luy?n nghi?p v? chuyên môn, th?c t?p tình hu?ng gi? ??nh, th?ng nh?t tín hi?u c?p báo, qui ??nh ch? ?? tr?c ban .v.v. Chu?n b? ph??ng ti?n d?ng c? nh?: thang, sào, cu?c, x?ng, xô thùng, b?n cát, bình x?t khí CO2 c?m tay, m?t s? qu?n áo ch?i l?a, m?t n? phòng ??c.


Chu?n b? ngu?n n??c th??ng xuyên và ???ng ra vào c?n thi?t cho xe c?u ho? khi c?n thi?t. Có ph??ng án d? phòng thoát hi?m cho ng??i và tài li?u, tài s?n quan tr?ng. Có n?i qui c? th? v? phòng ch?ng cháy n?. Có ?? bi?n c?m, bi?n báo, bi?n ch? d?n c?n thi?t cho các khu v?c, các ?i?m c?n phòng ch?ng cháy n?, c?m l?a, ch?n ??ng m?nh và ch? d?n l?i thoát hi?m. Có qui ??nh s? d?ng ?i?n thi công và sinh ho?t trên công tr??ng, các ngu?n l?a thi công và sinh ho?t c? th? T? ch?c ki?m tra, th??ng ph?t theo ??nh k? và b?t th??ng.


Luôn tuyên truy?n nh?c nh? m?i ng??i ch?p hành nghiêm ch?nh các qui ??nh phòng ch?ng cháy n?, xây d?ng ý th?c c?nh giác cao nh?m gi? gìn s? bình yên tuy?t ??i ?? t?p trung xây d?ng công trình ch?t l??ng cao, ?úng ti?n ??.

III. BI?N PHÁP B?O V? MÔI TR??NG

Môi tr??ng s?ng, tài s?n vô giá c?a t?t c? m?i ng??i ?ã và ?ang b? ô nhi?m nghiêm tr?ng. B?o v? môi tr??ng là nghiã v? c?a t?t c? m?i ng??i. Nh?n th?c ???c trách nhi?m c?a mình và bi?t r?ng công tr??ng xây d?ng luôn ti?m tàng nhi?u y?u t? gây ô nhi?m môi tr??ng, nhà th?u s? th?c hi?n các vi?c d??i ?ây.

1. L?p bi?n pháp b?o v? môi tr??ng

Tr??c khi kh?i công công tr??ng Nhà th?u s? l?p bi?n pháp c? th? v? " B?o V? Môi Tr??ng". Xét duy?t tr??c lãnh ??o công ty và ph?i ???c ch?p thu?n. Tr??ng h?p công trình có qui mô l?n, xây d?ng dài ngày ho?c có tính ch?t ??c bi?t ... s? ph?i b?o v? bi?n pháp tr??c c? quan chuyên trách v? b?o v? môi tr??ng và ph?i ???c ch?p thu?n.

Các gi?i pháp ???c ch?n ph?i ??m b?o các m?c tiêu sau:

- Che ch?n ???c b?i, khí ??c, mùi hôi hám, ti?ng ?n, ti?ng ??ng m?nh, b?c x? nhi?t, phóng x? .v.v. phát sinh trong quá trình xây l?p, v?n chuy?n, b?c x?p nguyên v?t li?u và các ho?t ??ng c?a xe máy thi công, không ?? ?nh h??ng tr?c ti?p ??n môi tr??ng s?ng c?a dân c? trong vùng, không làm t?ng ?? ô nhi?m vào ngu?n n??c, m?t ??t và b?u khí quy?n nói chung.

- Gi? gìn nguyên v?n và tôn t?o thêm cây c?, c?nh quan xung quanh và c? chính n?i xây d?ng. Không ch?t phá cây c?i, hoa lá v??n, r?ng v?n có, không làm c?n tr? ???ng giao thông, sân ch?i, b?n bãi v?n có.


- Không ?? vì s? có m?t c?a công tr??ng làm ?nh h??ng x?u ??n cu?c s?ng bình yên v?n có trong vùng, trong khu v?c. - B? trí cán b?, phân công trách nhi?m t? ch?c th?c hi?n và th??ng xuyên tuyên truy?n giáo d?c, nh?c nh? ki?m tra, khen tth??ng và x? ph?t k?p th?i nh?ng thành tích và nh?ng sai ph?m.

2. Nh?ng bi?n pháp c? b?n

Làm h? th?ng thoát n??c m?t, n??c s?n su?t và n??c sinh ho?t h?p lý và h?p v? sinh, ??m b?o m?t b?ng công tr??ng luôn khô ráo s?ch s?, ng?n n?p g?n gàng. N??c th?i v? sinh ???c x? lý qua b? ph?t 2-:-3 ng?n tr??c khi th?i vào h? th?ng chung. N??c m?a, n??c s?n xu?t ??u qua l?ng c?n và l??i ch?n rác b?ng thép tr??c khi th?i vào ?ng chung.

Làm t??ng rào che ch?n kín t?i ?? cao c?n thi?t ng?n cách v?i môi tr??ng xung quanh. Ph? li?u ph? ph?m ???c thu gom t?i ch? qui ??nh, chuy?n trên cao xu?ng qua máng kín vào gi? qui ??nh. ??t ?ai ph? li?u chuy?n ?i, xim?ng, vôi cát .v.v. chuy?n v? công tr??ng b?ng ô tô ??u ph? b?t kín, tránh b?i và r?i vãi trên ???ng...

Th?c hi?n ch? ?? v? sinh công nghi?p. Làm ngày nào thu d?n ngày ?ó, làm ch? nào thu d?n ch? ?ó. T? ch?c d?n v? sinh hàng tu?n và t?ng v? sinh hàng tháng, s?p x?p l?i kho lán nguyên v?t li?u xe máy ng?n n?p g?n gàng. B? trí gi? làm vi?c thích h?p ?? tránh ti?ng ??ng, ti?ng ?n quá m?c ?nh h??ng ??n gi?c ng?, n?p sinh ho?t bình th??ng c?a dân chúng xung quanh.


T? ch?c h? th?ng WC nam n? riêng bi?t, có ?? n??c, ?i?n và ng??i thu d?n v? sinh hàng ngày không ?? mùi xú u? ?nh h??ng ??n công tr??ng và vùng lân c?n.... theo qui ??nh c?a lu?t lao ??ng hi?n hành. T?o môi tr??ng làm vi?c thông thoáng, ?? ánh sáng, không b?i b?m không ti?ng ?n ti?ng ??ng v??t quá m?c ?? ??m b?o s?c kho? cho chính công nhân xây d?ng. S? d?ng các bi?n pháp k? thu?t ?? che ch?n các máy phát ra ti?ng ?n nh? máy phát ?i?n, máy tr?n bê tông.... nh?m gi?m thi?u ti?ng ?n xu?ng ??n d??i m?c cho phép.


S? l?a ch?n t?t nh?t trong vi?c thi công các công trình công nghi?p , ??n giá thi công, Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm là thi tr??ng c?nh tranh.


Công ty Trung Lâm: Cung c?p nh?ng gi?i pháp công ngh? thi?t k? t?i ?u k?t c?u thép v? xây d?ng nhà thép công nghi?p, m?t b?ng s?n xu?t. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng t? v?n chính xác thi?t th?c nh?t & Báo giá d? toán chi ti?t các h?ng m?c ( thi?t k? ki?n trúc - thi?t k? k?t c?u - cung c?p v?t t? thi công ) theo ??n giá tháng 09/2017.
Ch? ??u t?: Cung c?p thông tin xây d?ng nhà thép công nghi?p, yêu c?u chúng tôi t? v?n thi?t k? - d? toán báo giá v?t t? t?i m?c:Liên h?: Chuyên gia t? v?n thi?t k? xây d?ng nhà thép công nghi?p - Hotline: 0913 99 12 99


Công Ty Nhà Thép Trung Lâm cam k?t mang ??n khách hàng gi?i pháp xây d?ng nhà thép công nghi?p toàn di?n v?i m?c tiêu." RÚT NG?N RÀO C?N TH?I GIAN CHO M?I CÔNG TRÌNH"
CHÍNH LÀ M?C TIÊU VÀ ??NH H??NG PHÁT TRI?N C?A CÔNG TY TRUNG LÂM
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.