VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > International Music Mp3
forgot Password
Register

International Music Mp3 Nhạc Ngọai quốc .................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-09-2019, 11:34 PM
naviclin254 naviclin254 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 6
B? thu h?i ??t và không ???c b?i th??ng thì ph?i làm gì?

Các c?p chính quy?n ? th? xã và t?nh ?ã sai khi không th?c hi?n b?i th??ng thu h?i ??t cho ông, thay vào ?ó là b?i th??ng cho cá nhân khác. ?? b?o v? quy?n l?i, ông nên làm ??n khi?u n?i các quy?t ??nh thu h?i ??t và quy?t ??nh áp giá b?i th??ng thu h?i ??t t? các c?p chính quy?n. Xem thêm các quy ??nh pháp lu?t v? mua bán ??t ?ai t?i Nhà ??t S?.B?n ??c g?i câu h?i v? vi?c b? thu h?i ??t nh?ng không ???c nh?n b?i th??ng:N?m 1987, tôi có khai hoang m?t s? ??t trên ??a bàn khu 8, xã ?ông Hòa (nay là khu ph? Tân L?p, ph??ng ?ông Hòa, th? xã D? An, Bình D??ng). N?m 2001, tôi kê khai ??ng ký v?i c? quan chính quy?n xã ?ông Hòa 800 m2 ??t. Quá trình làm ???ng n?i vi ?ã de962n bù cho tôi 69 m2 vào n?m 2001. C?p nh?t m?i: Bi?n pháp nào th?a ?áng cho nh?ng chung c? vi ph?m tiêu chu?n an toàn?Vi?c b? thu h?i ??t nh?ng không ???c nh?n b?i th??ng??n n?m 2008, UBND t?nh Bình D??ng có Quy?t ??nh 2136 ??n bù cho tôi 731 m2 trên t?ng s? 800 m2 ??t. Tuy nhiên, th?c t? ph?n ??t khai hoang dùng ?? tr?ng tràm và b?ch ?àn c?a tôi là 3.134,5 m2. ?ây là di?n tích ?ã ???c Phòng Tài nguyên và Môi tr??ng huy?n D? An ?o ??c, xác nh?n vào ngày 31/8/2006. Tr? di?n tích ?ã ???c ??n bù, ph?n ??t còn l?i c?a tôi là 2.334,5 m2 nh?ng ch? m?i kê khai, ch?a làm s? ??.Lu?t gia Nguy?n V?n Khôi tr? l?i b?n ??c:Theo quy ??nh t?i ?i?u 47 Ngh? ??nh 84 ngày 25/4/2007 c?a Chính ph?, n?u di?n tích ??t ?o ??c th?c t? nhi?u h?n di?n tích ghi trên gi?y t? quy?n s? d?ng ??t do vi?c ?o ??c tr??c ?ây thi?u chính xác, ho?c do khi kê khai ??ng ký tr??c ?ây, ng??i s? d?ng ??t không kê khai ho?c ch?a kê khai nh?ng toàn b? th?a ??t ?ã ???c xác ??nh, không có tranh ch?p v?i ng??i s? d?ng li?n k?, không l?n chi?m, thì ch? ???c b?i th??ng theo di?n tích ?o ??c th?c t?. Truy c?p vào nhadatso.com ?? bi?t thêm các thông tin ??y ?? và m?i nh?t.Tuy nhiên, theo nh? trình bày ? trên, m?nh ??t c?a ông có ngu?n g?c khai hoang, có quá trình s? d?ng ??t và ??t c?ng ???c kê khai, ???c c? quan th?m quy?n ?o ??c và xác nh?n. Vì v?y, theo quy ??nh pháp lu?t, ông ph?i ???c b?i th??ng khi b? thu h?i ??t.C?n tìm lu?t s? ?? ???c h? tr? và t? v?n chi ti?tN?m 2004, khi th?c hi?n gi?i phóng m?t b?ng, H?i ??ng ??n bù gi?i t?a, UBND huy?n D? An và UBND t?nh Bình D??ng không bi?t ?ã c?n c? vào ?âu mà th?c hi?n ??n bù thu h?i ??t cho ông T.T.H (ch? ??t k? bên). Trong khi tôi là ng??i khai hoang ??t, s? d?ng ??t liên t?c t? n?m 1987 ??n nay, trên ??t còn 30 cây b?ch ?àn lâu n?m nh?ng l?i không ???c ??n bù. Chi ti?t h?n v? các thông tin mua bán ??t ???c c?p nh?t hàng ngày.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.