VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > International Music Mp3

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-10-2019, 10:34 PM
carolin22 carolin22 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 5
?eo nh?n t? h?u nh? th? nào ?? mang l?i tài l?c cho gia ch??

Khi ?eo nh?n t? h?u b?n không nên ?? ng??i khác s? vào m?t ho?c mi?ng t? h?u b?i n?u làm nh? v?y s? khi?n nó b? m? m?t, mòn r?ng, gi?m tác d?ng phong th?y.Ngoài ra, b?n c?ng không nên mang nh?n t? h?u c?a mình t?ng cho ng??i khác vì làm nh? v?y t?c là b?n ?ã chuy?n tài l?c, may m?n c?a mình cho ng??i khác. Tr??c khi tháo nh?n t? h?u ?? ?i ng?, b?n nên v? vào b?ng nó ?? nó nh? ra ti?n vàng, tài phú.

Cách ch?n nh?n t? h?u h?p m?nhMu?n nh?n t? h?u phát huy nhi?u tác d?ng phong th?y nh?t thì khi ?i mua b?n nên ch?n ch?t li?u ?á, t?t nh?t là ?á t? nhiên. Ti?p theo, d?a vào m?nh ?? l?a ch?n lo?i ?á phong th?y, màu s?c phù h?p v?i mình.

Ng??i m?nh KimDo Th? sinh Kim nên nh?ng lo?i ?á có màu vàng, nâu ??t mang l?i v?n khí t?t cho ng??i m?nh Kim. Ngoài ra, ng??i m?nh Kim còn có th? ch?n nh?ng lo?i ?á có màu tr?ng, xám, ghi c?a m?nh Kim hay màu xanh l?c cue m?nh M?c (do Kim kh?c M?c). Bi?t chi ti?t h?n: T? H?u Tài L?c - G?n 50 m?u t? h?u ??p và h?p d?n nh?t.Ng??i m?nh M?cDo Th?y sinh M?c nên nh?ng lo?i ?á có màu ?en, xanh n??c bi?n s? mang l?i s? th?ng ti?n cho ng??i m?nh M?c. Ngoài ra, còn có th? ch?n màu xanh lá cây c?a chính m?nh M?c hay màu vàng, nâu ??t c?a m?nh Th? (vì M?c kh?c Th?)Ng??i m?nh Th?yDo Kim sinh Th?y nên nh?ng lo?i ?á có màu tr?ng, xám, ghi s? mang t?i nhi?u s? t?t lành, may m?n cho ng??i m?nh Th?y. Ngoài ra, nh?ng ng??i thu?c m?nh này còn có th? ch?n lo?i ?á màu ?en, xanh n??c bi?n c?a m?nh Th?y hay màu ??, h?ng, tím c?a m?nh H?a (vì Th?y kh?c H?a).Ng??i m?nh H?aDo M?c sinh H?a nên nh?ng lo?i ?á có màu xanh lá cây s? giúp nh?ng ng??i m?nh H?a t?ng c??ng s?c kh?e, s? quy?t ?oán trong cu?c s?ng. Ngoài ra, còn có th? ch?n lo?i ?á có màu ??, h?ng, tím c?a m?nh H?a hay màu tr?ng, xám, ghi c?a m?nh Kim (vì H?a kh?c Kim). Click link ?? bi?t thêm thông tin v? m?nh H?a.Ng??i m?nh Th?Do H?a sinh Th? nên nh?ng lo?i ?á có màu ??, h?ng, tím s? mang l?i may m?n tài l?c cho ng??i m?nh Th?. Ngoài ra, nh?ng ng??i thu?c m?nh này còn có th? ch?n lo?i ?á màu vàng, nâu ??t c?a m?nh Th? hay màu ?en, xanh n??c bi?n c?a m?nh Th?y (vì Th? kh?c Th?y).

H??ng ?eo nh?n t? h?uNhi?u ng??i khi ?eo nh?n t? h?u không ?? ý ??n h??ng nh?n, c? ngh? quay h??ng nào c?ng nh? nhau. D?a trên thông tin Blog Phong Th?y thì nh?n t? h?u là nh?n phong th?y không gi?ng v?i nh?ng lo?i nh?n bình th??ng khác, ?eo nh? th? nào c?ng s? ?nh h??ng ??n phong th?y c?a chi?c nh?n. ??i v?i nh?n t? h?u, khi ?eo b?n nên ?? cho ??u t? h?u h??ng v? phía mình, tuy?t ??i không ?? t? h?u quay mông v? phía mình nhé. C? th? là n?u b?n ?eo tay trái thì hãy ?? t? h?u quay ??u v? bên ph?i còn n?u b?n ?eo tay ph?i thì ng??c l?i t? h?u quay ??u v? bên trái.
Reply With Quote

  #2  
Old 12-05-2019, 07:57 AM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: ?eo nh?n t? h?u nh? th? nào ?? mang l?i tài l?c cho gia ch??

TDD - ??NG PH?C HÀ THÀNH - X??ng t?p d? nh?a Bình D??ng

Reply With Quote
  #3  
Old 02-19-2020, 08:55 PM
vantien119 vantien119 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 283
Re: ?eo nh?n t? h?u nh? th? nào ?? mang l?i tài l?c cho gia ch??

AG- ??NG PH?C Bình D??ng ao phu ghe 2020

Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.