VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-23-2019, 11:14 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
2 th??ng hi?u máy l?nh có ti?ng v? dòng multi hãng Daikin , Mitsubishi - gi? r? nh?t

So sánh 2 th??ng hi?u này ? nh?ng khía c?nh sau ?ây ?? cùng xem, b?n h?p v?i cái nào nhé.

V? th??ng hi?u.

· Máy l?nh multi Daikin

Xu?t phát ?i?m c?a Daikin là Nh?t B?n – ??t n??c c?a s? t? m? và c?n tr?ng trong t?ng khâu chi ti?t, công v?i s? k?t h?p t? Thái Lan ?ã mang ??n cho Daikin nh?ng b??c ?i v?ng nh?t trong ngành ?i?u hòa không khí ??y c?nh tranh này. Máy l?nh multi Daikin ???c th?a h??ng nh?ng thành qu? ?ó, cho nên c?ng không có gì ?áng ng?c nhiên khi nó luôn ???c khách hàng h?i t?i m?i khi c?n.https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...ong-ngoai.html

· Máy l?nh multi Mitsubishi Heavy.

Khác v?i Daikin là do Vi?t Nam ??t hàng, cho nên nó s? d?a theo s? thích và yêu c?u c?a ng??i dân, v?i Mitsubishi Heavy thì không nh? th?, hãng s?n xu?t d?a theo hoàn toàn tiêu chu?n s?n xu?t cho các n??c Châu Âu, cho nên máy l?nh multi Mitsubishi Heavy s? có 2 chi?u l?nh – s??i, nh?ng giá thành c?a nó v?n b?ng v?i Daikin, ?ây c?ng là m?t trong nh?ng lý do giúp máy l?nh multi Mitsubishi Heavy chi?m ?u th? h?n trên th? tr??ng.

V? ?i?m gi?ng nhau.

· ??u d?a theo công ngh? Nh?t B?n và ???c s?n xu?t t?i Thái Lan.
· S? d?ng môi ch?t l?nh Gas R410A thân thi?n và an toàn v?i môi tr??ng.
· Ch? s?n xu?t dòng Inverter giúp gi?m thi?u t?i ?a chi phí ?i?n n?ng cho khônh gian c?a b?n.
· Có th? k?t h?p v?i 2 – 5 dàn l?nh (treo t??ng, âm tr?n hay gi?u tr?n n?i ?ng gió).

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Th? m?nh c?a t?ng s?n ph?m.

· Máy l?nh multi Daikin.

1. Công su?t c?a dàn nóng: 2.0hp – 4.0hp.
2. Công su?t c?a dàn l?nh: 1.0hp – 2.5hp.
3. Máy l?nh multi Daikin ch? có 1 chi?u l?nh.
4. B?o hành: 1 n?m cho dàn l?nh và 4 n?m cho dàn nóng.

>>>> Có kh? n?ng k?t n?i ??n 200% công su?t. Ngh?a là v?i dàn nóng 4.0hp, máy l?nh multi Daikin cho phép b?n có th? l?p t?i ?a 5 dàn l?nh cùng v?i t?ng công su?t t?i ?a 8.0hp. Tuy nhiên, khi kh?i ??ng cùng 1 lúc t?t c? các dàn l?nh, máy ch? có th? ho?t ??ng t?i ?a ???c 80% công su?t c?a nó. Vì th?, ?? ??t ???c hi?u su?t t?i ?a nh?t thì ch? nên l?p ?úng v?i công su?t c?a dàn nóng mà thôi.

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...ong-ngoai.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com· Máy l?nh multi Mitsubishi Heavy

1. Công su?t c?a dàn nóng: 1.5hp – 5.0hp.
2. Công su?t c?a dàn l?nh: 1.0hp – 2.5hp.
3. Máy l?nh multi Mitsubishi Heavy ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n Châu Âu và có 2 chi?u l?nh – s??i.
4. B?o hành: 2 n?m cho toàn máy.

>>>> Máy l?nh multi Mitsubishi Heavy cho phép b?n l?p ??t t?ng c?ng 6 dàn l?nh trên 1 ??n v? dàn nóng. ? ph??ng di?n này, Mitsubishi có l?i th? h?n máy l?nh multi Daikin , vì là hàng s?n xu?t theo châu Âu, mà v?i ki?n trúc c?a ph??ng Tây, m?t ngôi nhà có th? có r?t nhi?u phòng vì v?y mà Mitsubishi v??t tr?i h?n r?t nhi?u.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-28-2019, 05:09 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 550
Re: 2 th??ng hi?u máy l?nh có ti?ng v? dòng multi hãng Daikin , Mitsubishi - gi? r? n

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi cuu ho o to tai ha noi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, cuu ho o to tai ha noi chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? cuu ho o to tai ha noi c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i cuu ho o to tai ha noi, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? cuu ho o to tai ha noi tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - cuu ho o to tai ha noi luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay cuu ho o to tai ha noi m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- cuu ho o to tai ha noi ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.