VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes
forgot Password
Register

Jokes Vui cười để đem lại sức khỏe và kéo dài tuổi trẻ .....................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-27-2019, 02:52 AM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 19
S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Thu?c kéo dài th?i gian Tibet baobao là m?t nhãn hi?u n?i ti?ng c?a Tây T?ng trong dòng s?n ph?m giúp h? tr? ch?a tr? r?i lo?n c??ng c?ng và tr? x.u.?.t t.i.n.h s.?.m

S?n ph?m có chi?t xu?t 100% t? th?o d??c t? nhiên và quy trình s?n xu?t nghiêm ng?t. Chính vì v?y, m?i m?t viên R?ng ?? ??u ch?a ??y nh?ng “tinh hoa c?a ??t Tr?i”. Chính vì v?y, R?ng ?? ???c coi nh? m?t lo?i “th?n d??c” phòng the ???c các quý ông r? tai nhau. S?n ph?m ???c nghiên c?u và bào ch? d?a trên th? tr?ng c?a ng??i Châu Á nên hoàn toàn phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam.


S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mìnhGiá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$

Last edited by chichi113; 08-21-2019 at 03:11 AM..
Reply With Quote

  #2  
Old 09-25-2019, 09:37 PM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 19
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

An Cung Ng?u Hoàng Hoàn g? xanh là thu?c c?p c?u ?ông y truy?n th?ng, ???c dùng c?p c?u và ?i?u tr? ??t qu?, nh?i máu não c?c kì hi?u qu? và nhanh chóng, nhi?u ng??i b? hôn mê, n?m vi?n m?y ngày không t?nh tiên l??ng r?t x?u, u?ng Angong niuhuang wan[/b] h?p g? xanh ?ã t?nh l?i và h?i ph?c.Thành ph?n : Ng?u hoàng , Tê giác (ho?c Thu? tê giác), Trân châu (Ng?c trai), Hoàng liên, Chu sa, Hùng hoàng, hoàng c?m, s?n chi, x? h??ng, u?t kim....

H?p g? 1 viên

H?p g? 2 viênCông d?ng c?a ACNHH

Theo d??c h?c c? truy?n, ACNHH có công d?ng thanh nhi?t gi?i ??c, tr?n kinh khai khi?u, d?c ?àm và Ch?a tr? tai bi?n ??t qu?[/b]. Chuyên tr? ôn nhi?t b?nh, nhi?t tà n?i hãm tâm bào, ?àm nhi?t ?ng b? tâm khi?u d?n ??n s?t cao phi?n táo, th?n hôn thi?m ng? (hôn mê, r?i lo?n ngôn ng?) ho?c thi?t ki?n chi quy?t (l??i r?t, tay chân giá l?nh), trúng phong khi?u b?, ti?u nhi kinh quy?t thu?c ?àm nhi?t n?i b?.

?ây là m?t trong ba ph??ng thu?c l??ng khai tr?ng y?u (l??ng khai tam b?o hay ôn b?nh tam b?o) cùng v?i chí b?o ?an và t? tuy?t ?an, là m?t trong nh?ng d??c v?t c?p c?u h?u hi?u c?a Y h?c c? truy?n. “Cung” là ch? tâm bào, tâm bào là cái màng ? ngoài b?c l?y tim; ôn nhi?t ??c tà n?i hãm, khi xâm ph?m vào tâm, tr??c h?t là tác ??ng ??n tâm bào. N?u nhi?t tà quá th?nh s? làm nhi?u lo?n th?n minh mà d?n ??n tình tr?ng th?n hôn thi?m ng? ACNHH có ?? kh? n?ng thanh hóa ?àm nhi?t n?i hãm tâm bào, nhi?t thanh ?àm hóa thì tâm th?n t?t an, vì th? mà g?i là “an cung”.

Trong ph??ng, ng?u hoàng, tê giác và x? h??ng có công d?ng thanh tâm t? h?a gi?i ??c, d?c ?àm khai khi?u, t?c phong ??nh kính, là quân d??c; hoàng c?m, hoàng liên, s?n chi thanh nhi?t t? h?a gi?i ??c; u?t kim tán tà h?a; mai phi?n ph??ng h??ng kh? u?, thông khai b?; chu sa, trân châu và vàng lá tr?n tâm an th?n; m?t ong hòa v? ?i?u trung.

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 10-15-2019, 08:48 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 33
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

B?n mu?n vào sâu và lâu ra

B?n ?ang g?p các v?n ?? v? Sinh ?ý, X.?inh s?m, r?i lo?n c??ng d.??ng, mãn d ?c nam, gi?m ham mu?n t.ình d.?c, y?u sinh lý nam
Không ph?i suy ngh? ?ã có Thu?c c??ng d??ng ?ông y

Sau nhi?u n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739
=============================Thu?c c??ng d??ng Long h? tráng d??ng hoàn
Giá niêm y?t: 350k/h?p 8 viên


=============================
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
chua xuat tinh som, roi loan cuong duong, thuoc cuong duong, thuoc sinh ly

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.