VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-27-2019, 02:52 AM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 11
S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Thu?c kéo dài th?i gian Tibet baobao là m?t nhãn hi?u n?i ti?ng c?a Tây T?ng trong dòng s?n ph?m giúp h? tr? ch?a tr? r?i lo?n c??ng c?ng và tr? x.u.?.t t.i.n.h s.?.m

S?n ph?m có chi?t xu?t 100% t? th?o d??c t? nhiên và quy trình s?n xu?t nghiêm ng?t. Chính vì v?y, m?i m?t viên R?ng ?? ??u ch?a ??y nh?ng “tinh hoa c?a ??t Tr?i”. Chính vì v?y, R?ng ?? ???c coi nh? m?t lo?i “th?n d??c” phòng the ???c các quý ông r? tai nhau. S?n ph?m ???c nghiên c?u và bào ch? d?a trên th? tr?ng c?a ng??i Châu Á nên hoàn toàn phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam.


S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mìnhGiá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$

Last edited by chichi113; 08-21-2019 at 03:11 AM..
Reply With Quote

  #2  
Old 09-25-2019, 09:37 PM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 11
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

An Cung Ng?u Hoàng Hoàn g? xanh là thu?c c?p c?u ?ông y truy?n th?ng, ???c dùng c?p c?u và ?i?u tr? ??t qu?, nh?i máu não c?c kì hi?u qu? và nhanh chóng, nhi?u ng??i b? hôn mê, n?m vi?n m?y ngày không t?nh tiên l??ng r?t x?u, u?ng Angong niuhuang wan[/b] h?p g? xanh ?ã t?nh l?i và h?i ph?c.Thành ph?n : Ng?u hoàng , Tê giác (ho?c Thu? tê giác), Trân châu (Ng?c trai), Hoàng liên, Chu sa, Hùng hoàng, hoàng c?m, s?n chi, x? h??ng, u?t kim....

H?p g? 1 viên

H?p g? 2 viênCông d?ng c?a ACNHH

Theo d??c h?c c? truy?n, ACNHH có công d?ng thanh nhi?t gi?i ??c, tr?n kinh khai khi?u, d?c ?àm và Ch?a tr? tai bi?n ??t qu?[/b]. Chuyên tr? ôn nhi?t b?nh, nhi?t tà n?i hãm tâm bào, ?àm nhi?t ?ng b? tâm khi?u d?n ??n s?t cao phi?n táo, th?n hôn thi?m ng? (hôn mê, r?i lo?n ngôn ng?) ho?c thi?t ki?n chi quy?t (l??i r?t, tay chân giá l?nh), trúng phong khi?u b?, ti?u nhi kinh quy?t thu?c ?àm nhi?t n?i b?.

?ây là m?t trong ba ph??ng thu?c l??ng khai tr?ng y?u (l??ng khai tam b?o hay ôn b?nh tam b?o) cùng v?i chí b?o ?an và t? tuy?t ?an, là m?t trong nh?ng d??c v?t c?p c?u h?u hi?u c?a Y h?c c? truy?n. “Cung” là ch? tâm bào, tâm bào là cái màng ? ngoài b?c l?y tim; ôn nhi?t ??c tà n?i hãm, khi xâm ph?m vào tâm, tr??c h?t là tác ??ng ??n tâm bào. N?u nhi?t tà quá th?nh s? làm nhi?u lo?n th?n minh mà d?n ??n tình tr?ng th?n hôn thi?m ng? ACNHH có ?? kh? n?ng thanh hóa ?àm nhi?t n?i hãm tâm bào, nhi?t thanh ?àm hóa thì tâm th?n t?t an, vì th? mà g?i là “an cung”.

Trong ph??ng, ng?u hoàng, tê giác và x? h??ng có công d?ng thanh tâm t? h?a gi?i ??c, d?c ?àm khai khi?u, t?c phong ??nh kính, là quân d??c; hoàng c?m, hoàng liên, s?n chi thanh nhi?t t? h?a gi?i ??c; u?t kim tán tà h?a; mai phi?n ph??ng h??ng kh? u?, thông khai b?; chu sa, trân châu và vàng lá tr?n tâm an th?n; m?t ong hòa v? ?i?u trung.

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 10-15-2019, 08:48 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

B?n mu?n vào sâu và lâu ra

B?n ?ang g?p các v?n ?? v? Sinh ?ý, X.?inh s?m, r?i lo?n c??ng d.??ng, mãn d ?c nam, gi?m ham mu?n t.ình d.?c, y?u sinh lý nam
Không ph?i suy ngh? ?ã có Thu?c c??ng d??ng ?ông y

Sau nhi?u n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739
=============================Thu?c c??ng d??ng Long h? tráng d??ng hoàn
Giá niêm y?t: 350k/h?p 8 viên


=============================
Reply With Quote
  #4  
Old 11-14-2019, 10:53 PM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

D?u hi?u c?a y?u sinh lý ? nam gi?i không khó ?? nh?n bi?t. Th? nên, vì tâm lý t? ti, ng?i th?m khám nên nam gi?i th??ng gi?u b?nh, khi?n cho t? l? ch?a tr? hi?u qu? ch? ??t t? 15 – 20%. ??ng suy ngh? ?ã có Thu?c c??ng d??ng ?ông y

Sau nhi?u n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

B?o b?i Thu?c cung ?ình hoàng hoàncó ??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i ch?c n?ng sinh lý suy gi?m, gi?m ham mu?n tình d?c, y?u sinh lý, li?t d??ng, di tinh, m?ng tinh, mãn d?c nam s?m, suy nh??c tình d?c, r?i lo?n c??ng. Dùng trong các tr??ng h?p th?n h?, th?n y?u, ?i ti?u nhi?u l?n, chân tay l?nh, suy nh??c c? th?, m?t m?i, ki?t s?c, tai ù, tóc b?c s?m, ?au l?ng, m?i g?i.

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739

Giá niêm y?t: 600k/h?p 15 viên

Tác d?ng c?a cung ?ình th?n ??n
 • Làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng c?a d??ng v?t và giúp “c?u nh?” duy trì ???c th?i gian c??ng c?ng lâu h?n
 • Kéo dài cu?c yêu
 • Ch?ng ???c tình tr?ng xu?t tinh s?m khi quan h?
 • H? tr? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d.??ng
 • T?ng ?? d?o dai c?a c? b?p, t?ng c??ng sinh l?c , ch?ng m?t m?i, giúp các chàng b?n b? h?n khi quan h?
 • B?i b?, ch?ng suy nh??c c? th?
 • T?ng kích th??c và chi?u dài d??ng v?t cho cu?c yêu thêm tràn ??y h?ng kh?i
 • B? th?n, nuôi d??ng khí huy?t
 • C?i thi?n s? l??ng và ch?t l??ng tinh trùng
 • $Link$
Reply With Quote
  #5  
Old 11-16-2019, 03:34 AM
chichi223 chichi223 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 6
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Xin chào, b?n là con trai và ?ang g?p m?t s? vân ?? v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d??ng, mãn d?c nam, ... Hi?n t?i b?n ?ang tìm ki?m m?t s?n ph?m ?? gi?i quy?t v?n ?? này. Shop "S?C KHO?" xin ???c gi?i thi?u m?t s?n ph?m h? tr? sinh lý nam có tên là Viagra 100Mg . ?ây là s?n ph?m hi?n ??i ???c nh?p kh?u t? M? có th? ?áp ?ng nh?ng mong mu?n c?a các nam nh? :Nhanh, m?nh, t?c thì, th??ng hi?u n?i ti?ng và an toàn. Hi?n t?i Shop "S?C KHO?" ??ng phân ph?i s?n ph?m Viagra 100Mg Pfize c?a hãng Pfize t? M? v?i giá r? nh?t th? tr??ng.

Thành ph?n chính: Trong m?i viên nén Thu?c sinh lý t?c thì Viagra có ch?a:

Thành ph?n chính: Ho?t ch?t Sildenafil citrate .......................... 100 mg.
Tá d??c v?a ?? 1 viên nén.

Tác d?ng Thu?c c??ng d??ng 1 gi? Viagra 100Mg


?i?u tr? li?t d.??ng, r?i lo?n c??ng d.??ng, xu?t t.inh s?m ? nam gi?i.
Giúp duy trì th?i gian c??ng c?ng c?a d.??ng v.?t lâu h?n, mang l?i cu?c yêu hoàn h?o cho các quý ông.
?i?u tr? ch?ng suy gi?m ham mu?n, mãn d?c s?m ? nam gi?i b?t ??u b??c vào tu?i lão hóa.
??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i trên 21 tu?i b? r?i lo?n c??ng d??ng ho?c ?àn ông có tu?i b? y?u sinh lý.Quy cách ?óng gói: 1 v? x 4 viên nén/h?p, 1 viên t??ng ???ng 100mg
Cách dùng: U?ng 1 viên tr??c khi quan h? trên 30 phút, t?i ?a ch? ???c u?ng 1 viên/48h.


Tác D?ng C?A THU?C Viagra 100mg
Viagra 100mg ???c ch? ??nh trong ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d??ng, xu?t tinh s?m, mãn duc nam.

C? ch? ho?t ??ng: Thu?c VIAGRA giúp t?ng l?u l??ng máu ch?y vào d??ng v?t giúp d.??ng v.?t ??t ?? c??ng c?ng c?n thi?t (khi có s? kích thích gi?i tính). Thu?c Viagra 100mg
có tác d?ng trong ?i?u tr? y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d.??ng, có th? dùng cho ph? n? n?u mu?n t?ng l??ng máu b?m t?i c? quan sinh d?c n?.
Tuy có công d?ng nh? v?y nh?ng Viagra là thu?c có d??c tính cao, vì v?y vi?c s? d?ng Viagra c?n tuân theo ch? ??nh c?a bác s?. Vi?c l?m d?ng thu?c lâu dài có th? ?nh h??ng ??n ch?c n?ng sinh lý.


Viagra có t?t không?

S? d?ng viagra tr??c khi quan h? giúp nam gi?i t? tin lâm tr?n, mang ??n s? d?o dai, m?nh m? v?n có c?a phái m?nh. Bên c?nh thu?c viagra ?ã ???c ki?m ch?ng lâm sàng an toàn ??i v?i ng??i s? d?ng. L?u ý không s? d?ng viagra trong tr??ng h?p có v?n ?? v? tim m?ch và huy?t áp.


$Link$
Reply With Quote
  #6  
Old 11-16-2019, 05:12 AM
chichi222 chichi222 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 4
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

B?n ?ang b?n khoan v? v?n ?? sinh lý c?a mình "?ang r?t y?u" nên d?n ??n m?c c?m ??i v?i V? SHOP "S?C KHO? - KHOEDEPTN.COM" xin tr?n tr?ng gi?i thi?u ??n b?n s?n ph?m h? tr? sinh lý nam ???c bào ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y c? truy?n. Vì là s?n ph?m ?ông y nên hoàn toàn không có tác d?ng ph?, s?n ph?m không ch? t?ng c??ng s?c kho? sinh lý mà còn làm cho th? tr?ng cho ng??i dùng t?ng ?áng k? sau m?t th?i gian s? d?ng

Thu?c t?ng c??ng sinh lý ?ông y con ki?n tây t?ng ???c s?n xu?t t? các th?o d??c quý trong t? nhiên có tác d?ng giúp nam gi?i t?ng c??ng s? d?o dai trong quan h?, h? tr? ?i?u tr? y?u s.inh lý. Thành ph?n và công d?ng c?a thu?c này nh? th? nào?


Thu?c c??ng d??ng ?ông y ki?n càng ?enThu?c sinh lý dành cho nam gi?i

Ki?n càng ?en hay còn g?i là ki?n gai ?en có ? vùng hoang dã Tây T?ng. Ki?n là loài v?t ??ng trong top 3 các loài v?t kh?e nh?t th? gi?i. Ki?n có th? mang vác trên l?ng chúng nh?ng th?c ?n, m?nh cây c? có tr?ng l??ng g?p 50 l?n trong l??ng c? th? chúng. Tr?ng ki?n gai ?en có tác d?ng k? di?u giúp ng? ngon, ch?ng tr?m c?m và ch?a m?i b?nh v? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c cho c? th?, gi?m c?ng th?ng và h? tr? t?t ch?ng suy gi?m ch?c n?ng sinh lý, gi?m trí nh?.


Công d?ng viên ki?n càng ?en Tây T?ng – Thu?c c??ng d??ng

B? th?n, tráng d??ng, t?ng c??ng ham mu?n,

Kien cang den tay tang mua o dau có tác d?ng v?a h? tr? t?ng c??ng sinh lý, t?ng ?? c??ng c?ng và có tác d?ng ch?ng xu?t tinh s?m ? nam gi?i vô cùng hi?u qu?.

Xin hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và c?ng c?p s?n ph?m ?úng chu?n nh?t

LIÊN H? : 090 4422739 ; FB : S?C KH?E

S? d?ng s?n ph?m giúp nam gi?i c?i thi?n, gia t?ng ch?t l??ng tinh trùng, gi?m c?m giác m?t m?i, ?au th?t l?ng sau khi quan h?.

Là s?n ph?m ???c B? y t? Trung Qu?c khuyên dùng và ???c bán ph? bi?n r?ng rãi t?i Trung Qu?c. Gi?y phép ??ng kí s?n ph?m: Zangweishizhuzi (2003) No.1

H??ng d?n s? d?ng:

Dùng cho nam gi?i t? 22tu?i tr? lên - U?ng 1viên/l?n. Dùng ?i?u tr?, t?ng c??ng sinh lý dùng 1/2 viên/ ngày

- U?ng tr??c quan h? 30 phút ?? t?ng hi?u qu? c??ng c?ng khi quan h?. L?u ý: Nên dùng khi b?ng ?ói ho?c tránh xa các b?a ?n ?? thu?c nhanh có tác d?ng. Hi?u qu? c?a viên hoàn ki?n càng ?en duy trì ??n 24h sau khi u?ng.

- Nên u?ng kèm v?i n??c ?m

Hãng S?n Xu?t: Lhasa YuKang Health Products Factory Tibet (Tây T?ng).

??a Ch?:Fu 1,66 Jinzhu Road, Lhasa, Ttibet, China.

??n v?: H?p 10 viên hoàn.

$Link$
Reply With Quote
  #7  
Old 11-16-2019, 05:39 AM
chichi119 chichi119 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 5
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

THU?C C??NG D??NG Long h? tráng d??ng la? m?t lo?i th?c ph?m b?o v? s?c kh?e ???c bi?t ??n v?i hi?u qu? giu?p nâng cao kha? n?ng sinh ly? cu?a ?a?n ông, co? nguô?n gô?c l?y t? 100% t?? thiên nhiên

Tha?nh phâ?n cu?a Long Hô? Tra?ng D??ng Hoa?n:
?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng,Wang ke?o, Tru?ng Tha?o, Nhung, Tây Tang ma?ng tinh thê? câ?n tây, Himalaya Mirabilis


S?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$
Reply With Quote
  #8  
Old 11-16-2019, 07:17 AM
chichi118 chichi118 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 4
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Bi?u hi?n c?a sinh lý y?u ? nam gi?i không khó ?? nh?n bi?t. Tuy nhiênDo ?ó, vì tâm lý t? ti, ng?i th?m khám nên ??ng mày râu th??ng gi?u b?nh, khi?n cho t? l? ch?a tr? hi?u qu? ch? ??t t? 15 – 20%. ??ng suy ngh? ?ã có Thu?c sinh lý nam ?ông y

Sau m?t vài n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng cung ?ình tây t?ngcó ??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i ch?c n?ng sinh lý suy gi?m, gi?m ham mu?n tình d?c, y?u sinh lý, li?t d??ng, di tinh, m?ng tinh, mãn d?c nam s?m, suy nh??c tình d?c, r?i lo?n c??ng. Dùng trong các tr??ng h?p th?n h?, th?n y?u, ?i ti?u nhi?u l?n, chân tay l?nh, suy nh??c c? th?, m?t m?i, ki?t s?c, tai ù, tóc b?c s?m, ?au l?ng, m?i g?i.

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739

Giá niêm y?t: 600k/h?p 15 viên

Tác d?ng c?a cung ?ình hoàng hoàn
 • Làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng c?a d??ng v?t và giúp “c?u nh?” duy trì ???c th?i gian c??ng c?ng lâu h?n
 • Kéo dài cu?c yêu
 • Ch?ng ???c tình tr?ng xu?t tinh s?m khi quan h?
 • H? tr? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d.??ng
 • T?ng ?? d?o dai c?a c? b?p, t?ng c??ng sinh l?c , ch?ng m?t m?i, giúp các chàng b?n b? h?n khi quan h?
 • B?i b?, ch?ng suy nh??c c? th?
 • T?ng kích th??c và chi?u dài d??ng v?t cho cu?c yêu thêm tràn ??y h?ng kh?i
 • B? th?n, nuôi d??ng khí huy?t
 • C?i thi?n s? l??ng và ch?t l??ng tinh trùng
 • $Link$
Reply With Quote
  #9  
Old 11-29-2019, 03:32 AM
chichi119 chichi119 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 5
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

B?nh sinh lý y?u là m?t r?i lo?n tình d?c ph? bi?n ? nam nhi. Y?u sinh lý gây ?nh h??ng tr?c ti?p ??n tâm lý, kh? n?ng sinh s?n và h?nh phúc gia ?ình nh?ng hình nh? vi?c ?i?u tr? ch?a ???c quý ông chú tr?ng. Bài vi?t này s? giúp quý ông nh?n bi?t tri?u ch?ng, m?c ?? hi?m nguy và có gi?i pháp phòng chánh, ?i?u tr? y?u sinh lý t?i ?u nh?t t? th?o d??c.

??ng lo l?ng ?ã có Thu?c c??ng d??ng ?ông y

Thu?c c??ng sinh l?c Tibet babao c?a Tây T?ng là lo?i s?n ph?m ???c bào ch? dành riêng cho ??ng mày râu ?ang g?p các tr?c tr?c v? sinh lý nh? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d.??ng, xu?t t.inh s?m v?i kh? n?ng làm t?ng kh? n?ng c??ng d??ng và kéo dài th?i gian quan h?.Thu?c sinh lý Tibet baobao tr? l?i cho các quý ông các câu h?i :
1. R?i Lo?n C??ng D??ng thì ph?i làm sao
2. Xu?t tinh s?m ph?i làm gì
3.Suy Gi?m Ham Mu?n Tình D?c có cách nào kh?c ph?c
4. C?m Giác không th?a mãn khi xu?t tinh gi?i quy?t nh? nào

Tác d?ng S?n ph?m sinh lýTibet babao

 • Làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng c?a d??ng v?t và giúp “c?u nh?” duy trì ???c th?i gian c??ng c?ng lâu h?n
 • Kéo dài cu?c yêu
 • Ch?ng ???c tình tr?ng xu?t tinh s?m khi quan h?
 • H? tr? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d??ng
 • T?ng ?? d?o dai c?a c? b?p, t?ng c??ng sinh l?c , ch?ng m?t m?i, giúp các chàng b?n b? h?n khi quan h?
 • B?i b?, ch?ng suy nh??c c? th?
 • T?ng kích th??c và chi?u dài d??ng v?t cho cu?c yêu thêm tràn ??y h?ng kh?i
 • B? th?n, nuôi d??ng khí huy?t
 • C?i thi?n s? l??ng và ch?t l??ng tinh trùng$Link$
Reply With Quote
  #10  
Old 12-09-2019, 09:33 PM
chichi223 chichi223 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 6
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Tri?u ch?ng sinh lý y?u là m?t r?i lo?n tình d?c ph? bi?n ? phái nam. Y?u sinh lý gây ?nh h??ng tr?c ti?p ??n tâm lý, kh? n?ng sinh s?n và h?nh phúc gia ?ình nh?ng hình nh? vi?c ?i?u tr? ch?a ???c nam gi?i chú tr?ng. Bài vi?t này s? giúp phái nam nh?n bi?t tri?u ch?ng, m?c ?? nguy hi?m và có gi?i pháp phòng chánh, ?i?u tr? y?u sinh lý t?i ?u nh?t t? th?o d??c.

Trung Th?o L?c Nhung hoàng hoàn Tây T?ng là s?n ph?m thu?c sinh lý nam ?ông y c?a mi?n ??t Tây T?ng. Thu?c ???c bào ch? hoàn toàn theo ph??ng pháp ?ông y c? x?a nên giúp ng??i s? d?ng ??t hi?u cao và bên v?ng lâu dai trong quá trình s? d?ng. Khác v?i nh?ng dòng thu?c tây y th??ng có tác d?ng kích thí t?c th?i sau khi s? d?ng nên hay gây ra các ph?n ?ng ph? nh? ?au ??u chóng m?t ?? m?t hay nh?ng ph?n ?ng ph? khác, Trung Th?o L?c Nhung hoàn là thu?c ?ông ý khi?n th? tr?ng c?a ng??i s? d?ng kho? lên d?n d?n qua quá trình s? d?ng mà không có b?t k? tác d?ng ph? nào


Thu?c ch?a y?u sinh lý[/i] Trung Th?o L?c Nhung h?u dành cho ng??i suy th?n, m?t th?n d??ng âm, d??ng m?t cân b?ng, khí huy?t suy nh??c, m?t ng?, ti?u ?êm nhi?u, ù tai, m?i l?ng, tê tay chân, r?ng tóc, tóc b?c s?m, viêm tuy?n ti?n li?t….

Thành ph?n: s??ng h??u, nai, tinh hoàn bò Tây T?ng, ?ông trùng h? th?o, Cistanche, Epimedium, nhung h?u - nai, s?ng tê giác, nhân sâm, ?? tr?ng, cynomorium, mai rùa …

Li?u dùng : u?ng 1 viên/ ngày v?i n??c ?m 40 ??
Quy cách : h?p l?n có 6 h?p nh?, 1 h?p nh? có 3 viên – T?ng h?p l?n 24 viên$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.