VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-31-2019, 02:49 AM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Dinh d??ng th?c ph?m ?n kiêng[/i][/b],Herbalife F1 + F2+ PPP g?m 3 s?n ph?m: H?n H?p Dinh D??ng Công Th?c 1 (herbalife F1), vitamin công th?c 2 (herbalife F2) và th?c ph?m ?n kiêng protein (herbalife PPP) có th? dùng nh? S?a ?n kiêng lý t??ng v?i 19 vitamin thi?t y?u, khoáng ch?t, và các thành ph?n dinh d??ng, có nhi?u mùi v? th?m ngon, giúp ki?m soát cân n?ng, ki?m soát c?n ?ói, t?ng c??ng s?c kh?e cho x??ng, da và tóc.

B? 3 s?n ph?m c? b?n Herbalife


B? nâng cao 4 s?n ph?m

S?n ph?m h?n h?p dinh d??ng Công Th?c 1 có 4 mùi v?: Dâu, Vanilla, Chocolate và bánh quy kemTh?c ph?m ?n kiêng Herbalife là dòng s?n ph?m ?i ??u trong vi?c s?n xu?t các s?n ph?m dinh d??ng và ki?m soát cân n?ng t?t nh?t trên th? gi?i, Herbalife ???c bi?t ??n nh? hi?u qu? c?a s?n ph?m trong l?nh v?c herbalife t?ng cân, herbalife gi?m cân, herbalife t?ng s?c ?? kháng. S?n ph?m Herbalife không ph?i là thu?c mà là m?t lo?i th?c ph?m dinh d??ng v?i 4 v? ch? y?u là Herbalife Dâu, Vanilla, Chocolate và Bánh quy kem

H??ng d?n s? d?ng

1. Ch? ?? gi?m cân

- Pha 2 tthìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c ( hoa qu?, s?a ??u, s?a t??i không ???ng...) dùng ngày 2 l?n thay th? cho b?a ?n sáng và b?a t?i, b?a tr?a ?n bình th??ng

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau các b?a ?n (sáng, tr?a, t?i)

- Khi dùng ? ch? ?? gi?m cân nên k?t h?p dùng Trà Th?o M?c cô ??c Herbalife

2. Ch? ?? t?ng cân

- Pha 2 thìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c dùng ngày 3 l?n sau các b?a ?n

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau 3 b?a ?n

- Khi dùng ? ch? ?? t?ng cân nên k?t h?p dùng v?i Lô H?i Th?o M?c cô ??c

3. Ch? ?? b? sung dinh d??ng giúp kh?e m?nh

- Pha 1 thìa F1 + 1 thìa PPP dùng 1 ho?c 2 l?n trong ngày sau b?a ?n ho?c thay th? cho b?a ?n ph?

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày( sáng tr?a t?i)
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.