VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Love and Mariage Tình Yêu và Hôn nhân ........... Phụ nữ và xã hội .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-29-2019, 09:42 PM
toanphat88's Avatar
toanphat88 toanphat88 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 24
T?i sao bàn ?n g? l?i là s? l?a ch?n cho phòng ?n c?a nhi?u gia ?ình?

Bàn gh? là m?t nhân t? quan tr?ng trong phòng ?n ho?c nhà b?p. Bàn ?n c?n ph?i tho?i mái, ?? r?ng rãi ?? ph?c v? th?c ?n, gh? c?n v?ng ch?c ?? ??m b?o an toàn cho gia ch?. nguyên li?u t?t nh?t ???c dùng trong phòng ?n là bàn ?n g?, b?n c?ng có th? ch?n l?a m?t kính ho?c ?á ?? t?o ?i?m nh?n cho phòng b?p.

Bàn ?n g? cap c?p là gi?i pháp t?t nh?t n?u b?n c? s? tho?i mái và c?m giác d? ch?u. Có r?t nhi?u lo?i và thi?t k? c?a bàn ?n g?, b?n ch? c?n tìm m?t s? thi?t k? hi?p v?i trang hoàng phòng ?n c?a gia ?ình.

Phòng ?n th??ng ???c k?t h?p cùng phòng khách mang l?i s? ti?n d?ng cho gia ch? và giúp hà ti?n không gian. y?u t? quan y?u nh?t chính là b?u không khí b?n t?o ra trong không gian này.

Bàn ?n g? s?i v?i thi?t k? m?t kính có th? ch?a t?i 6 ng??i và ???c k?t h?p v?i nh?ng chi?c gh? ??n gi?n và sành ?i?u.

Ngay c? khi b?n có m?t ngôi nhà hi?n ??i và r?ng rãi, th?nh tho?ng m?t cách ti?p c?n truy?n th?ng h?n có th? ???c áp d?ng. Khu v?c sinh ho?t m? mang này có c?a s? kính t? tr?n ??n sàn v?i t?m nhìn tuy?t ??p và ?ó là môi tr??ng hoàn h?o cho m?t bàn ?n l?n, n?i t?t th?y các thành viên trong gia ?ình có th? t?p k?t. B? bàn ?n g? óc chó v?i tông màu t?i b? sung cho nhau r?t ??p m?t và c?ng t?o ra m?t trang trí t?ng th? g?n k?t và cân b?ng.

Nh?ng ngôi nhà hi?n ??i th??ng có m?u mã và thi?t k? n?i th?t t?i gi?n. Bàn ?n ???c ??t ? tr?ng tâm mang l?i v? n?i tr?i và ?óng vai trò là tâm ?i?m. Thi?t k? m?t kính ph?i h?p v?i ph?n còn l?i c?a ?? n?i th?t mang l?i m?t cái nhìn liên t?c và hài hòa.

M?t ??c ?i?m khác c?a n?i th?t hi?n ??i th??ng là s? thi?u ??i x?ng và ?u tiên cho các ???ng nét, thi?t k? và hình tr?ng ?n t??ng và b?t m?t. Phòng ?n v?i thi?t k? ??n gi?n nh?ng có m?t vài nhân t? khi?n nó tr?i, nh? tr?n nhà, ?? cong c?a b?c t??ng và s? ??i x?ng ???c t?o ra b?i nh?ng chi?c gh?.

Trong phòng ?n, t?t nh?t nên tránh nh?ng b?c t??ng tr?ng tr? khi ?ó là m?t chi ti?t ???c ch?n nh?m m?c ?ích t?o ra m?t hi?u ?ng nh?t m?c. Nh?ng b?c t??ng màu có xu h??ng phá v? s? ??n ?i?u và chúng có th? d? dàng làm cho b?u không khí d? ch?u và n?ng ??ng h?n.

M?t s? cân b?ng r?t ??p có th? ???c t?o ra n?u b?n ch?n ph?i h?p các nhân t? t?i gi?n và táo b?o. Nh?ng b? bàn ?n g? cao c?p ???c thi?t k? v?i c?u trúc ??n gi?n nh?ng chi?c bàn có chân ?? ?iêu kh?c b?t m?t.

Không gian r?ng m? ph?i h?p khu v?c ?n u?ng c?ng nh? không gian sinh ho?t chính và nhà b?p. dù r?ng có m?t trang trí t?ng th? liên t?c và g?n k?t, m?i khu v?c ???c phân ??nh tr?c quan.

Khu v?c ?n u?ng là m?t ph?n r?t quan tr?ng và ch?ng th? thi?u c?a nhà b?p. Ý t??ng này ??c bi?t ráo n?u nhà b?p ho?c khu v?c sinh ho?t m? có sân th??ng li?n k? ho?c c?a s? t? sàn ??n tr?n. B?n có th? ??t bàn ?n g?n c?a s?, t?o ra m?t không gian thoáng v?i nhi?u ánh sáng.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.