VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-11-2017, 11:19 PM
meomuop
Guest
 
Posts: n/a
Clb nào sáng c?a vô ??ch champions league mùa 2016/17 nh?t?

Theo công b? m?i nh?t t? nhà cái Sky Bet thì Real Madrid chính là ?ng c? viên sáng giá nh?t cho ngôi vô ??ch Champions League v?i t? l? c??c th?p nh?t là 5/6. C?ng d? hi?u b?i ??i bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chính là nhà ?KV? c?a gi?i ??u danh giá nh?t châu Âu c?p CLB.

Trên sân v?n ??ng San Siro, Cristiano Ronaldo ?ã ?i?m t?nh th?c hi?n thành công qu? sút luân l?u quy?t ??nh ?? mang v? ch?c vô ??ch Champions League l?n th? 4 và là danh hi?u vô ??ch châu Âu th? 11 trong l?ch s? c?a Real Madrid. V?i chi?n tích này, HLV Zinedine Zidane ?ã ?i vào l?ch s? nh? là m?t trong s? ít nh?ng ng??i t?ng vô ??ch Champions League trên c? hai c??ng v? c?u th? và HLV. Nhi?m v? c?a ông c?ng nh? nhi?u nhà ?KV? khác trong quá kh? s? là ng??i ??u tiên phá b? l?i nguy?n r?ng không có ai có th? b?o v? thành công ngôi v??ng c?a mình k? t? khi gi?i ??u danh giá nh?t châu Âu ???c ??i tên vào n?m 1992.

M?c dù v?y tuy nhiên, v?i các nhà cái thì Real Madrid v?n ???c xem là ?ng c? viên sáng giá nh?t cho kh? n?ng s? ??ng quang vào n?m 2017 v?i t? l? ??t c?a 5/6.


Ni?m vui c?a n?a tr?ng thành Madrid d? nhiên c?ng s? là ni?m ?au th??ng v?i n?a ??-tr?ng còn l?i c?a th? ?ô Tây Ban Nha. B?i ?ây ?ã l?n th? hai h? ch?u thua tr??c ng??i hàng xóm ? tr?n chung k?t dù k?t thúc th?i gian thi ??u chính th?c v?i t? s? hòa 1-1. Dù là á quân tuy nhiên, Atletico Madrid ch? ???c ?ánh giá ? t? l? c??c 33/1, ??c bi?t sau th?t b?i th?m h?i 0-3 ? tr?n bán k?t l??t ?i n?m nay tr??c chính Real Madrid.

M?t ?ng c? viên ?áng g?m khác cho ch?c vô ??ch Champions League là Juventus v?i t? l? c??c 1/1. ?i?u này ?ã cho th?y ??nh h??ng hoàn toàn ?úng ??n c?a ??i bóng n??c Ý khi mà tr?i qua t?ng mùa, thành tích c?a ?oàn quân Massimiliano Allegri ??u t?ng lên. ??i ch? sân Turin ?ã th?ng tr? Serie A và sân ch?i qu?c n?i trong nhi?u n?m qua. V? th? ? ??u tr??ng châu Âu c?a h? c?ng nh? th? mà ???c c?i thi?n r?t ?áng k? và ?ó c?ng là ?ích ??n cho m?c tiêu lâu dài c?a Bà ??m già.

T?t nhiên, n?u nh? ??t c??c vào th?i ?i?m này b?n g?n nh? bi?t mình có giành ???c chi?n th?ng hay không. Tuy nhiên không th? ph? nh?n r?ng lúc này, t? l? c??c cho nhà vô ??ch Champions League ?ang khá th?p. H?n n?a, mùa gi?i này nh?ng ??i gia quen thu?c v?i ??u tr??ng này nh? Chelsea hay Man Utd không góp m?t do ?ó, s? l??ng ??i c?nh tranh c?ng ?ã gi?m xu?ng ??ng ngh?a v?i c? h?i dành cho ng??i ch?i s? t?ng lên.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.