VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-11-2017, 11:24 PM
meomuop
Guest
 
Posts: n/a
Gi?i cá c??c ?ang ngày càng chi ph?i Premier League

Gi?i cá c??c ?ang ngày càng chi ph?i Premier League
10/20 ??i bóng c?a Premier League có “liên quan” tr?c ti?p ??n các công ty c? b?c và cá c??c. Trái ng??c hoàn toàn v?i 15 n?m tr??c, khi gi?i nhà cái b? c?m c?a tuy?t ??i ? gi?i ??u cao nh?t x? s??ng mù.

? chi?n d?ch 2016/17, m?t n?a s? CLB c?a Premier League có nhà tài tr? áo ??u liên quan ??n các công ty cá c??c và ?ánh b?c online. ?áng ra con s? ph?i là 11 n?u nh? Liverpool c?ng quy?t ??nh ??t logo c?a “??i tác chi?n l??c” Bet Victor lên trên ng?c.

Ch?a bao gi? các ??i di?n c?a nhà cái l?i nhi?u nh? v?y ? gi?i Ngo?i h?ng. 15 n?m v? tr??c, mùa 2002/03, Fulham tr? thành CLB ??u tiên qu?ng bá cho m?t công ty các c??c – hãng Betfair – thông qua áo ??u.
Nh?ng t? n?m 2005 ??n 2012, ngành công nghi?p khó l??ng này ?ã t?ng tr??ng 1.400% và ngày càng ?a d?ng h?n. ? châu Âu, sau ?ua ng?? thì bóng ?á là môn th? thao mà con ng??i thích cá c??c nh?t.
Cá c??c ??ng th? 5 trong s? các l?nh v?c ??u t? vào Premier League, sau tài chính, hàng không, ô tô và bán hàng. Tuy nhiên khác v?i nh?ng l?nh v?c kia, các c??c nh?y vào bóng ?á b?i m?t ??ng l?c khác, nham hi?m và khó l??ng h?n.

Các nhà cái luôn có cùng m?c ?ích là t?o ra ?nh h??ng v?i ng??i ?ánh c??c và ?i?u khi?n h? b?ng “bàn tay vô hình”. Nh? b?t c? ngành ngh? nào, gi?a nh?ng nhà cái c?ng có s? c?nh tranh ghê gh?m.
Càng ???c hi?n di?n cùng nh?ng CLB hàng ??u, h? càng d? ???c m?i ng??i bi?t ??n c?ng nh? ???c con b?c tin t??ng h?n. Có l? ?ó là m?t trong nh?ng lý do Arsenal, Chelsea, Liverpool và b? ?ôi thành Manchester không ch?u “dính líu” t?i các nhà cái.
Nh?ng ??i gia hàng ??u c?a Premier League không thi?u ti?n ?? ph?i qu?ng bá cho chuy?n c? b?c hay các l?nh v?c nh?y c?m nh? thu?c lá, r??u bia, ch?t kích thích… Bên c?nh ?ó, chính ph? c?ng r?t kh?t khe v?i nh?ng công ty cá c??c.

T? n?m 2014, V??ng qu?c Anh ??a ra ?i?u lu?t b?t các nhà cái ph?i ?óng 15% ti?n thu? thu nh?p n?u mu?n tài tr? cho m?t CLB nào ?ó. Nhà ch?c trách c?ng c?m qu?ng cáo c? b?c trên TV.
C? 10 CLB ? EPL qu?ng bá cho cá c??c trên áo ??u ch? là nh?ng ??i nh? nh? Bournemouth, Stoke, West Ham… Dù v?y xu h??ng Premier League – gi?i ??u h?p d?n nh?t hành tinh – b? “nu?t ch?ng” b?i nhà cái v?n ?ang gia t?ng ?áng ng?i.
Nh? t?m ?nh h??ng vô song và m?c ph? sóng toàn c?u, Premier League vô tình ??a gi?i cá c??c t?i g?n khán gi? h?n.
cá ?? bóng ?á
Reply With Quote

  #2  
Old 08-02-2017, 09:07 PM
ronnykingp
Guest
 
Posts: n/a
organizational behavior assignment help

Short Stories by The Editors of Writer's Digest Here are three simple, essential. Examining Plato's views on censorship and presenting a personal stance on the matter.
question of Australia's independence, yet we still fly a colonial symbol. Transcript of "Basic Questions for Rhetorical Analysis". Food Service Resume Sample Food Service Worker Resume Example. Criminal Justice PhD Programs: Online Guide to Doctorate.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.