VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-17-2018, 02:06 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Prudential rút ng?n th?i gian gi?i quy?t b?o hi?m còn 30 phút

Thay vì tr??c ?ây khách hàng ph?i ch? ??i 30 ngày m?i nh?n ???c chi tr? b?i th??ng b?o hi?m, v?i n? l?c c?i ti?n không ng?ng, quy trình ???c rút ng?n ?áng k?. ??c bi?t, m?t s? tr??ng h?p áp d?ng chi tr? nhanh trong vòng 30 phút

Ông Steve Clark, T?ng Giám ??c Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam chia s?: “Chi tr? quy?n l?i b?o hi?m nhanh chóng; ??n gi?n, minh b?ch là ?i?u khách hàng luôn ??c bi?t quan tâm. Thay vì tr??c ?ây khách hàng ph?i ch? ??i 30 ngày m?i nh?n ???c chi tr? b?i th??ng b?o hi?m; v?i n? l?c c?i ti?n không ng?ng, quy trình ???c rút ng?n ?áng k?.

??c bi?t là quy trình chi tr? nhanh trong vòng 30 phút áp d?ng cho m?t s? tr??ng h?p. Theo ?ó, v?i h? s? ??y ?? h?p l?; khách hàng có th? ???c chi tr? ngay s? ti?n lên t?i 100 tri?u ??ng; giúp h? và gia ?ình mau chóng v??t qua khó kh?n ngay sau khi s? ki?n b?o hi?m x?y ra. ?ây chính là nguy?n v?ng c?a khách hàng khi tham gia b?o hi?m; và c?ng là s? cam k?t tr? thành ng??i ??ng hành luôn h? tr? tài chính k?p th?i cho gia ?ình; ng??i thân khách hàng khi r?i ro b?t ng? ??n.”

V?a qua, Prudential Vi?t Nam c?ng ?ã ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m v?i t?ng s? ti?n g?n 1,5 t? ??ng; cho 3 khách hàng t?i ??k L?k, Long An và Bình Ph??c. Ngày 10/03/2018 t?i t?nh ??k L?k, Prudential Vi?t Nam ?ã ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m v?i t?ng tr? giá 534.200.200 ??ng cho khách hàng Nguy?n Th? Ly.


[?IMG]
??i di?n Công ty B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam chi tr? quy?n l?i b?o hi?m cho ng??i thân khách hàng Nguy?n Th? Nga
Ngày 15/03/2018 t?i t?nh Long An; Prudential c?ng ?ã ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m tr? giá 500.000.000 ??ng; cho gia ?ình khách hàng Nguy?n Th? Nga. Khách hàng Nga là ng??i ???c b?o hi?m chính trong h?p ??ng Phú-Toàn Gia An Phúc c?a Prudential k? t? ngày 28/08/2012; s? ti?n b?o hi?m 500.000.000 ??ng v?i m?c phí ?óng 27.100.000 ??ng/n?m.

Tháng 2/2018, Khách hàng không may qua ??i vì m?c tr?ng b?nh. Prudential ?ã ra quy?t ??nh chi tr? quy?n l?i b?o hi?m theo ?úng cam k?t; nh?m giúp gia ?ình khách hàng nhanh chóng v??t qua khó kh?n, ?n ??nh cu?c s?ng.

C?ng trong ngày 15/03/2018, t?i t?nh Bình Ph??c; Prudential ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m tr? giá 305.804.800 ??ng; cho gia ?ình khách hàng Nguy?n Th? Th?y. Ch? Th?y là bên mua b?o hi?m c?a h?p ??ng Phú – An L?c, ch?ng ch? – anh Lê V?n V? – là ng??i ???c b?o hi?m chính. S? ti?n b?o hi?m là 150.000.000 ??ng; m?c phí b?o hi?m 17.596.800 ??ng/n?m t? ngày 08/12/2014.

[?IMG]
??i di?n Công ty B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam chi tr? quy?n l?i b?o hi?m cho ng??i thân khách hàng Nguy?n Th? Th?y.
Tháng 3/2018, anh V? ??t ng?t qua ??i. Công ty Prudential ?ã ra quy?t ??nh chi tr? quy?n l?i b?o hi?m tr? giá h?n 300 tri?u ??ng cho khách hàng; trong ?ó quy?n l?i b?o hi?m t? vong c?a s?n ph?m Phú – An L?c là 200% s? ti?n b?o hi?m c?ng v?i các kho?n lãi ?ã công b?.

Là m?t trong nh?ng công ty b?o hi?m nhân th? hàng ??u Vi?t Nam v?i s? l??ng khách hàng l?n; Prudential Vi?t Nam luôn n? l?c ??y nhanh quy trình; t?c ?? gi?i quy?t quy?n l?i b?o hi?m và nâng cao ch?t l??ng ch?m sóc khách hàng. C? th?; công ty ?ã ti?n hành ?a d?ng hóa kênh ti?p nh?n h? s? yêu c?u gi?i quy?t quy?n l?i b?o hi?m; ?? k?p th?i h? tr? khách hàng.

Nh? v?y, khi s? ki?n b?o hi?m x?y ra; bên mua b?o hi?m có th? n?p h? s? tr?c ti?p cho t? v?n viên; ho?c g?i ??n các v?n phòng t?ng ??i lý c?a Prudential trên toàn qu?c; ho?c n?p tr?c tuy?n qua C?ng thông tin Khách hàng ho?c g?i ?i?n ??n t?ng ?ài ph?c v? mi?n phí 18001247 ?? ???c h??ng d?n gi?i quy?t. Cùng lúc, công ty Prudential cho tri?n khai; và áp d?ng nhi?u ?ng d?ng công ngh? hi?n ??i nh?m c?i thi?n và rút ng?n quy trình; ti?t ki?m th?i gian t?i ?a cho khách hàng.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote

  #2  
Old 05-25-2018, 12:39 PM
Robertoraro Robertoraro is offline
Member
 
Join Date: May 2018
Posts: 1
Test, just a test

Hello. And Bye.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.