VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-21-2017, 10:18 PM
thinhdvhailinh thinhdvhailinh is offline
Member
 
Join Date: Sep 2016
Posts: 8
?au ? ??u sau ch?n th??ng s? não nguy hi?m nh? th? nào?

Có muôn vàn nh?ng nguyên nhân có ?i?u ki?n gây ?au ? ??u có th? là các tri?u ch?ng gi?n ??n nh? c?m cúm, c?ng th?ng, s?t, nh?ng c?ng có ?i?u ki?n là m?t b?nh lý nghiêm tr?ng nào ?ó. M?t trong s? nh?ng nguyên nhân ???c nh?c ??n nhi?u nh?t chính là ch?n th??ng s? não. V?y ?au t?i ??u sau ch?n th??ng s? não có nguy hi?m không??
Tìm hi?u ch?n th??ng s? não

Ch?n th??ng s? não ???c dùng ?? g?i nh?ng lo?i t?n th??ng x?y ra ? não bao g?m ch?y máu, rung não, b?m não. B?nh này l?i th??ng ???c phân lo?i theo t?ng m?c ?? nghiêm tr?ng (n?t x??ng s?, t?n th??ng trong não, ch?y máu não) ho?c t?ng lo?i ch?n th??ng ch?ng h?n nh? ch?n th??ng ?óng n?ng m?.
Các ch?n th??ng nh? vùng ??u có ?i?u ki?n là ai c?ng s? ít nh?t tr?i qua m?t l?n ki?u nh? va ??p nh?. Nh?ng bài vi?t này ch? mu?n ?? c?p ??n ch?ng ?au t?i ??u sau ch?n th??ng s? não d?ng n?ng gây t?n th??ng h?p s?, có th? bi?n ch?ng sang nh?ng b?nh n?ng h?n, th?m chí có th? gây t? vong.
?au ??u sau ch?n th??ng s? não nguy hi?m không
Ch?n th??ng s? não hay x?y ra khi ??u có va ??p ho?c b? v?t gì ?ó s?c nh?n ?âm trúng. Nguyên nhân d?n ??n các ch?n th??ng này hay g?p nh?t là do tai n?n xe c?, té ngã, ?u ??, ho?c s? c? do ho?t ??ng m?nh.
T?i sao ch?n th??ng s? não gây dau nua dau ben phai

Nh? ?ã nói t?i trên ch?n th??ng s? não dù t?i d?ng nh? luôn nghiêm tr?ng thì ??u b?t ngu?n t? nh?ng va ??p vùng ??u. N?u ch? va ch?m nh? thì c?n ?au ch? thoáng qua, gây c?m giác choáng váng cho ng??i b?nh. M?c dù v?y n?u va ch?m gây ra các t?n th??ng não thì c?n ?au s? có bi?u hi?n nghiêm tr?ng h?n: ?au kéo dài, ?au d? d?i, m?t vài tr??ng h?p, b?nh nhân s? m?t ý th?c.
?au ? ??u sau ch?n th??ng s? não có nguy hi?m hay không?

Sau khi ch?a tr? ch?n th??ng s? não, th?m chí là sau ph?u thu?t, cho dù là ch?n th??ng d?ng nào b?nh nhân c?ng luôn g?p ch?ng ?au ??u.
B?nh nhân c?n có th?i gian ?? t?nh d??ng và ph?c h?i. Th?i gian này có th? kéo dài kho?ng 1 – 3 tháng nh?ng c?ng có các tr??ng h?p n?ng h?n ph?i ??n 1 n?m m?i kh?i h?n.
Tìm hi?u thêm: ?i?u tr? ?au n?a ??u ph?i
Trong giai ?o?n này, hi?n t??ng ?au nh?c ??u s? th??ng ghé th?m nh?t là khi th?i ti?t thay ??i. Tuy nhiên n?u nh?ng c?n ?au ? ??u xu?t hi?n v?i hi?n tr?ng khác th??ng: t?n su?t th??ng xuyên h?n, c??ng ?? ?au d? d?i h?n, kéo dài h?n và ?i cùng nhi?u tri?u ch?ng ph?c t?p h?n thì ?ó là lúc b?n nên ??n b?nh vi?n ?? ???c theo dõi và th?m khám. Các k? thu?t xét nghi?m, ki?m tra hi?n ??i s? khi?n b?n phát hi?n nh?ng b?t th??ng t?i não. B?i vì ch?n th??ng s? não ít nhi?u gì c?ng s? ?? l?i bi?n ch?ng không n?ng thì nh?, nên ??ng coi th??ng xuyên b?t c? d?u hi?u nào.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.