VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-08-2019, 09:30 AM
suaetp06 suaetp06 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 12
b?t bu?c k?p toan lu?t Moore, c? quây x? lý máy tính n?t s?p l?m s? thay ??i r?t to

bu?c k?p ??nh lu?t Moore, b? vây x? lý máy tính s?p giàu s? ??i thay r?t to


g?ng vày ép các bóng bán d?n trên ??n nép vây m?ch silicon ??n nh? cách thông th??ng, danh thi?p nhà sinh s?n s? t?o vào con chip x? lý t? nhi?u module t?t tháp cùng rau. xem thêm: https://napmuctannoi.com
trong su?t 50 n?m qua, m?ng l??ng chành bán d?n giàu d?ng n?i bu?c lên ??n kho?nh silicon ?ã t?ng theo m?t công th?c d? ?oán tr??ng ?o?n cú tr??c, ???c g?i là ??nh lu?t Moore. ti?n ?ánh th?c nè hãy giúp ngành ?ánh nghi?p máy xem ph?t tri?n. kì cách th? chèn nhét th?c nhi?u thông phong n?a d?n ra m?t con chip x? lý, các nhà sinh s?n nhi?u tr?ng thái giúp bi?u hi?u hay m?c chúng nh?m b?o h?n.

tuy th? th?i trong su?t b?i c?nh danh thi?p thông phong n?a d?n ??t ??n kích th??c ch? còn 14nm, ngành ?? nghi?p chip máy tính tình B?t ??u nhi?u v?t hi?u ch?ng l?i. Giám ??c công ngh? m?c AMD, ông Mark Papermaster cho bi?t: “giàu d?ng th?y ??nh lu?t Moore ???ng b? do? d?a. Chúng m? tho? giàu tr?ng thái t?ng m?ng cây banh n?a d?n, c? mà s? m?nh chung có th?i kì và cùng phí ??t h?ng h?n”. https://suamaytinhtainhatphcm.com

Vi?c xông t?ng t?ng c? b? mu?n l?i khi?n cho các nhà sinh s?n n?u nh? v?i co ki?m m?t áp ?i?u pháp th? nu?m m?i. Yêu c?u n?i phanh ra ??y là n?u n?i sinh s?n t?t nh?ng b? quây x? lý máy tính toán càng ngày càng kho? m? h?n và thuy?t lí ph?c ng??i dùng mua dính.h?t Intel, AMD c?ng nh? L?u N?m Góc nh? cùng ph?t t?i ??n quy?t toan ?eo tính tình t? d?ng phá, m?t khái ni?m hoàn rõ m?i. h?n ch? ?ang là toan lu?t Moore nh? tr??c ?ây n?a nh?ng mà ???c g?i là “Chiplets”.

??n cách d? hình dong, b?n l?m d?ng hi?u r?ng ?ánh ngh? Chiplets chi nh?ng nh?ng kh?i lego. c? g?ng b?i n?u nh? t??ng kh?c các c? quây x? lý m?i tr??ng ?o?n cú silicon ???c t?o ra nh?ng con chip m?t, các nhà sinh s?n s? l?p ráp n?i t? l?m kho?nh silicon nh? h?n, chính là chiplets. ?u ch?m n?i b?t h?ng chiplets chính là kh? hay tùy bi?n. b?i vì phanh c?u thành t? b? có module bé ghép l?i v?i nhau, nhà sinh s?n l?m th? thay ??i ??ng t?o vào nh?ng con chip quây x? lý chuyên món tùy ra nhu c?u riêng bi?t.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.